Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Certifikácia manažérskych systémov

Vykonávame externé audity systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, environmentálnych  systémov manažérstva podľa ISO 14001, systémov manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001 (ISO 45001), energetických systémov manažérstva podľa ISO 50001, systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001, systémov riadenia IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1 a systémov manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121.

 

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Základná požiadavka normy ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

Norma ISO 14 001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia. Základná požiadavka normy ISO 14 001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 (ISO 45001:2018)

Norma OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Norma OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách. Základná požiadavka normy OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

Norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na systém energetického manažérstva v organizáciách. Systém energetického manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na spotrebu a reguláciu energií. Základná požiadavka normy ISO 50001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém energetického manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1

Norma ISO/IEC 20000-1 špecifikuje požiadavky pre poskytovateľa služieb v organizáciách, ktoré chcú preukázať kvalitu riadenia služieb ako je napríklad podpora infraštruktúry, aplikácií a ďalších externe poskytovaných IT riešení klientom.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121

Norma ISO 20121 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva udržateľnosti podujatí pre organizácie, ktoré organizujú spoločenské podujatia. Plnením požiadaviek normy ISO 20121 organizácia preukazuje svoj systematický prístup k zachovaniu ekonomického, environmentálneho a sociálneho prostredia pri všetkých typoch spoločenských akcií.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok podľa normy ISO 13485

Norma ISO 13485 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizáciách, ktoré chcú preukázať kvalitu súvisiacu s vývojom, výrobou, distribúciou, inštaláciou a predajom zdravotníckych zariadení. Norma ISO 13485 zosúlaďuje zákonné a ďalšie špecifické požiadavky na zdravotnícke zariadenia a prináša jednotné požiadavky na kvalitu v oblasti zdravotníckych prostriedkov.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva kvality v prekladateľských službách podľa normy ISO 17100

Norma ISO 17100 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v prekladateľských službách. Zameriava sa hlavne na spoločnosti, ktoré zabezpečujú prekladateľské služby. Úspešnou aplikáciou normy ISO 17100 prekladateľská spoločnosť deklaruje schopnosť svojich procesov a zdrojov k poskytovaniu prekladateľských služieb, ktoré spĺňajú požiadavky klienta a ostatné platné normatívne a legislatívne špecifikácie.

Mám záujem Bližšie informácie