Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 (ISO 45001:2018)

Norma OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Norma OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách. Základná požiadavka normy OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Preverenie plnenia požiadaviek medzinárodnej normy OHSAS 18001 (od júla 2018 - ISO 45001:2018).
 • Zavedenie systémového a procesného prístupu v oblasti BOZP.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti BOZP.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva BOZP vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Jasne definovaný systém manažérstva.
 • Zvýšenie bezpečnosti procesov.
 • Plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP.
 • Zvýšenie povedomia v oblasti BOZP.
 • Neustále zlepšovanie.
Pracovné prostredie
 • Riešenie ergonómie na pracoviskách.
 • Funkčnosť zariadení.
 • Zdravotná nezávadnosť a hygiena pracovného prostredia.
Ekonomické prínosy
 • Znižovanie nákladov.
 • Zvyšovanie účinnosti a efektívnosti procesov.
 • Dlhodobá prosperita firmy.
Riziká a ohrozenia
 • Pravidelné analýzy a hodnotenia.
 • Riadenie ohrození a rizík.
 • Zníženie počtu pracovných úrazov.


Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu systému manažérstva BOZP.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania.
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v oblasti BOZP.
Certifikát OHSAS 18001
do decembra 2017
Certifikát OHSAS 18001
od decembra 2017
Certifikačná značka
OHSAS 18001

Norma OHSAS 18001 prešla v júli 2018 revíziou na normu ISO 45001! Viac informácií sa dočítate na nasledovnom odkaze:

Systém Manažérstva BOZP ako ISO 45001

Revízia normy ISO 45001:2018