Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 27001.
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti bezpečnosti informácií v organizácií.
 • Zvýšenie bezpečnosti informácií a zamedzenie možným rizikám úniku informácií.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

Mnažérske prínosy
 • Systematický prístup k manažérstvu informačnej bezpečnosti v rámci celej organizácie.
 • Jasné ciele a pravidlá pre zabezpečenie informácií organizácie.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania bezpečnosti informácií.
Informačná bezpečnosť
 • Definovanie rizík informačnej bezpečnosti.
 • Preverenie plnenia cieľov informačnej bezpečnosti.
 • Preverenie postupov a pravidiel pre zamedzenie úniku informácií.
 • Zvýšenie povedomia pracovníkov z pohľadu informačnej bezpečnosti.
Ekonomické prínosy
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobené únikom informácií.
 • Ochrana know - how organizácie.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

Pridaná hodnota pre Vás

 • Oboznámenie vedenia o plnení požiadaviek normy a stave manažérstva bezpečnosti informácií.
 • Zistenie rizík a slabých miest v oblasti bezpečnosti informácií.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti bezpečnosti informácií.
 • Zameriavame sa na pridávanie konkrétnej ekonomickej hodnoty pre našich zákazníkov.
Certifikát ISO 27001
do decembra 2017
Certifikát ISO 27001
od decembra 2017
Certifikačná značka
ISO 27001