Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Certifikácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

Norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na systém energetického manažérstva v organizáciách. Systém energetického manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na spotrebu a reguláciu energií. Základná požiadavka normy ISO 50001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém energetického manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Preverenie plnenia požiadaviek medzinárodnej normy ISO 50001.
 • Zavedenie systémového a procesného prístupu v riadení energetického hospodárstva spoločnosti.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti energetiky.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému energetického manažérstva vytvára prínosy v nasledovných oblastiach:

Manažérske prínosy
 • Jasne definovaný systém manažérstva.
 • Manažérstvo zdrojov.
 • Neustále zlepšovanie.
 • Zvýšenie účinnosti procesov.
Energetická efektívnosť
 • Sprehľadnenie tokov energií.
 • Aktívne riadenie spotreby energií.
 • Systémový prístup k riadeniu energií.
Ekonomické prínosy
 • Znižovanie nákladov.
 • Zvyšovanie účinnosti a efektívnosti procesov.
 • Dlhodobá prosperita firmy.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.


Pridaná hodnota pre Vás

 • Oboznámenie vedenia o plnení požiadaviek normy a stave energetického manažérstva.
 • Zistenie slabých miest v oblasti systému energetického manažérstva.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania.
 • Správne nastavenie systému energetického manažérstva.
 • Zameriavame na pridávanie konkrétnej ekonomickej hodnoty pre našich zákazníkov.
Certifikát ISO 50001
do decembra 2017
Certifikát ISO 50001
od decembra 2017
Certifikačná značka
ISO 50001