Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Závažné priemyselné havárie

Ciele kurzu

Účastníci kurzu  získajú znalosti o závažných priemyselných haváriách a legislatívnych dokumentoch v tejto oblasti. Oboznámia sa s problematikou nebezpečných látok a  naučia sa kategorizovať podnik podľa množstva a druhu vybraných nebezpečných látok. Pochopia princípy identifikácie nebezpečenstva a ohrozenia pri technologických postupoch a získajú informácie o metódach analýzy rizík v oblasti závažných priemyselných havárií.

Obsahová náplň kurzu

 • Základné  pojmy v oblasti technologických havárií
 • Informácie o závažných priemyselných haváriách (ZPH) vo svete a medzinárodných dohovoroch o ZPH
 • Európska a národná legislatíva týkajúca sa oblasti ZPH s dôrazom na Smernicu Európskeho parlamentu a rady 2012/18/EÚ /SEVESO III/, Zákon č.128/2015 Z. z. o prevencii ZPH  a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŽP SR č.198/2015
 • Vybrané princípy a povinnosti vyplývajúce z chemickej legislatívy   klasifikácia  a označovanie veľmi nebezpečných látok, hodnotenie ich rizikovosti a karta bezpečnostných údajov
 • Vybrané ustanovenia zákona č.128/2015 Z.z. a Vyhlášky MŽO SR č.198/2015 - kategorizácia podnikov, program prevencie, bezpečnostný riadiaci systém, bezpečnostná správa, havarijný plán, informačný systém prevencie ZPH a ďalšie
 • Prahové množstvo nebezpečných látok, pravidlá sčítavania nebezpečných látok a súčtové pravidlá
 • Havarijné plánovanie
 • Metódy posudzovania a identifikácie zdrojov rizika  závažných priemyselných havárií
 • Spoločenská prijateľnosť rizika
   

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

220,00 € bez DPH / osoba
264,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Referencie

 • So spoločnosťou CeMS sme začali spoluprácu pred prípravou na certifikačný audit. Spolupráca bola od začiatku dobrá. Postupne sme začali absolvovať aj školenia od CeMS. Oceňujem ochotu pomôcť, poradiť aj mimo školení. Školenia sú vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni, oceňujeme profesionalitu lektorov.
  - Gimax Group, Ing. Zuzana Ostrochovská (Referent IMS)