Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Zodpovedná osoba – oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Podľa zákona č. 189/2023 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá bude plniť povinnosti podľa zákona.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí zodpovednú osobu podľa zákona č. 189/2023 alebo zaškolenie zodpovednej osoby podľa zákona č. 189/2023.

 

Kto musí zriadiť vnútorný systém preverovania oznámení?

 • Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov,
 • zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov

 

Aké sú úlohy zodpovednej osoby? 

 1. Zabezpečenie ochrany oznamovateľov: Zodpovedná osoba musí zabezpečiť, aby oznamovatelia boli chránení pred represáliami alebo odvetou za ich oznamovanie.
 2. Informovanie oznamovateľov: Zodpovedná osoba musí poskytnúť oznamovateľom informácie o ich právach a povinnostiach v súvislosti s oznamovaním a ochranou pred represáliami.
 3. Prijímanie oznamov: Zodpovedná osoba musí prijímať oznamy o možnej nezákonnej činnosti v organizácii a zaistiť ich riadne spracovanie.
 4. Skúmanie oznamov: Zodpovedná osoba musí skúmať oznamy o možnej nezákonnej činnosti v organizácii a určiť, či ide o oprávnené oznamovanie.
 5. Zabezpečenie ochrany tajomstva: Zodpovedná osoba musí zabezpečiť ochranu tajomstva oznamov a zabezpečiť, aby informácie o oznamoch neboli zneužité.
 6. Sledovanie a vyhodnocovanie procesu oznamovania: Zodpovedná osoba musí sledovať a vyhodnocovať proces oznamovania a zabezpečiť, aby boli zistené a odstránené prípadné nedostatky v procese oznamovania.
 7. Zabezpečenie súladu so zákonom: Zodpovedná osoba musí zabezpečiť súlad so všetkými platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú oznamovania a ochrany oznamovateľov.
 8. Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní: Zodpovedná osoba musí spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a poskytovať im informácie o možnej nezákonnej činnosti, ak je to potrebné v rámci vyšetrovania.

Celkovo je úlohou zodpovednej osoby zabezpečiť, aby proces oznamovania bol riadne fungujúci a aby boli chránení oznamovatelia, ktorí sa rozhodnú oznámiť možnú nezákonnú činnosť.

 

Aké musí mať zodpovedná osoba vedomosti a kompetencie?

 1. Znalosť zákona: Zodpovedná osoba musí ovládať povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane oznamovateľov a iných príslušných noviel.
 2. Skúsenosti s riadením a správou: Zodpovedná osoba by mala byť schopná zabezpečiť správny priebeh oznamovacieho procesu.
 3. Etické a morálne hodnoty: Zodpovedná osoba by mala mať silné etické a morálne hodnoty, ktoré by jej pomohli v rámci jej úlohy zabezpečiť správne spracovanie oznamov a ochranu oznamovateľov.
 4. Zručnosti v komunikácii: Zodpovedná osoba by mala mať dobré komunikačné zručnosti, aby mohla komunikovať s oznamovateľmi a inými zúčastnenými stranami a zabezpečiť riadne spracovanie oznamov.
 5. Schopnosť vyhodnotiť riziká: Zodpovedná osoba by mala byť schopná vyhodnotiť riziká a zabezpečiť, aby sa prijali opatrenia na minimalizovanie týchto rizík.
 6. Schopnosť vyriešiť problémy: Zodpovedná osoba by mala mať schopnosti na riešenie problémov a na hľadanie riešení, ktoré by pomohli zlepšiť oznamovací proces a ochranu oznamovateľov.
 7. Zručnosti v sprostredkovaní: Zodpovedná osoba by mala mať zručnosti v sprostredkovaní a riešení konfliktov, pretože by mohla byť zapojená do situácií, ktoré vyžadujú riešenie konfliktov.

 

Ďalšie možnosti na zlepšenie zavedeného systému na oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

 • Konflikt záujmov je situácia, keď osobný záujem jedinca prevažuje nad záujmami ostatných.

  Zobraziť viac
 • Compliance sa vo všeobecnom zmysle vzťahuje k dodržiavaniu predpisov, pravidiel, noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť činnosti. Znamená, že organizácia alebo jednotlivec musí konať v súlade s príslušnými právnymi, etickými a regulačnými požiadavkami.

  Zobraziť viac
 • Svetový deň whistleblowerov sa oslavuje 23. júna. Je to deň, kedy si pripomíname a podporujeme snahu whistleblowerov a ich dôležitú úlohu v odhaľovaní korupcie. Akí sú najznámejší oznamovatelia a čo pomohli odhaliť?

  Zobraziť viac
 • Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

  Zobraziť viac
 • Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

  Zobraziť viac
 • V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

  Zobraziť viac
 • Pokiaľ zamestnanec počas práce zistí nejakú protizákonnú činnosť mal by takúto činnosť v dobrej viere nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Ako funguje systém nahlasovania? Je zamestnanec dostatočne chránený? Existuje bezpečný systém nahlasovania? Viac v našom článku.

  Zobraziť viac
 • Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva.

  Zobraziť viac
 • Postupne Vám prinášame nové elearningové kurzy. Tento mesiac pribudli ďalšie zaujímavé elarningy - Time a stress management a legislatívny rámec boja proti korupcií.

  Zobraziť viac
 • Ide o situáciu, kedy môže osobný záujem napr. rodina, priateľstvo, finančné alebo sociálne faktory ovplyvniť úsudok resp. rozhodovanie osôb pri výkone ich povinností v práci. Zamestnanec teda pri výkone svojich povinností uprednostní svoj vlastný osobný záujem pred najlepšími záujmami spoločnosti.

  Zobraziť viac
 • Znamená stav, kedy sú zverejňované informácie v maximálne možnej miere zrozumiteľné, overiteľné a pravidelne publikované. To znamená, že finančné a obchodné aktivity sú vykonávané otvoreným spôsobom.

  Zobraziť viac
 • Ide o medzinárodne používaný termín pre legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, t.j. činnosť, prostredníctvom ktorej dochádza k zakrytiu nezákonného pôvodu majetku, za účelom jeho ďalšieho použitia v rámci legálnej činnosti.

  Zobraziť viac
 • Často sa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti stretnete s pojmom WHISTLEBLOWING? Čo pod týmto pojmom rozumieme? A na čo si dať pozor pri zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

  Zobraziť viac
 • S pojmom korupcia a korupčné správanie sa vyskytuje pomerne často v rôznych formách. Paradoxne podľa prieskumov majú tendenciu ku korupčnému správaniu ľudia s vyšším vzdelaním a to až v 75% prípadoch výskytu korupcie. Podľa štúdií Európskeho parlamentu stojí korupcia EÚ ročne v rozmedzí od 179 miliárd eur až do 990 miliárd eur.

  Zobraziť viac
 • ISO 37001:2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému riadenia. Požiadavky normy ISO 37001:2016 sú všeobecné a sú určené na použitie vo všetkých organizáciách (alebo častiach organizácie) bez ohľadu na druh, veľkosť a povahu činnosti a či sú vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore. 

  Zobraziť viac