Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Príprava a výkon špecifických auditov


Spoločnosť CeMS, s.r.o. zabezpečuje pomocou nestranných audítorov výkon špecifických auditov podľa Vami stanovených normatívnych, legislatívnych alebo zmluvných požiadaviek. Pomocou auditov si dokážete spraviť reálny obraz o aktuálnom stave, čo je jedným z podstatných faktorov pri rozhodovaní.

 

Zároveň pomocou skúsených poradcov zabezpečujeme prípravu na úspešné absolvovanie špecifických auditov spolu s odstránením zistených odchýlok a nezhôd.

 

Výhody, ktoré Vám dokážeme poskytnúť:


Procesný audit

 

Rastúce požiadavky na kvalitu výrobkov vyžadujú použiť efektívne nástroje na kontrolu procesov vo výrobných spoločnostiach. Prostredníctvom procesného auditu je možné odhaliť príčiny vzniku chýb vo výrobnom procese, eliminovať reklamácie a straty, ktoré v procese nastávajú. Výstup z procesného auditu obsahuje aj návrh nápravných opatrení na odstránenie zistených príčin vzniku problémov a možnosti na elimináciu strát, ku ktorým v procese dochádza.

 

Možnosti využitia procesného auditu:


Audit dodávateľov

 

Výber nesprávneho dodávateľa predstavuje vo veľa prípadoch hlavnú príčinu Vašej nekvalitnej produkcie a časových sklzov. Kvalitu Vašej práce ovplyvňujú vo veľkej miere vstupy, s ktorými pracujete. V prípade ak vstupy nespĺňajú požadovanú špecifikáciu a nie sú dodané včas v požadovanom množstve je veľmi náročné zabezpečiť požadovanú kvalitu výstupov. Pomocou auditu dodávateľov sa viete v krátkom čase presvedčiť o možnostiach a kvalite Vašich dodávateľov. Navyše máte istotu, že priebeh a výstup z auditu bude spracovaný objektívne treťou nezainteresovanou stranou.

 

Možnosti využitia auditu dodávateľov:


Kapacitný audit a audit logistiky

 

Nakoľko je náročne odhadnúť veľkosť spoločnosti a jej produkcie na viac ako 5 rokov dopredu často dochádza po rokoch pôsobenia na trhu ku kapacitným problémom. možnosti rozširovania priestorov sú pre väčšinu spoločností obmedzené a jediná dostupná možnosť, ktorá ostáva je “zmestiť sa do vlastnej kože”. Jednou z možností ako zistiť svoje rezervy je vykonať kapacitný audit a audit logistiky. Z uvedených auditov vyplynú možnosti zvýšenia kapacity produkcie a zároveň zníženia výrobnej a skladovej plochy.

 

Možnosti využitia kapacitného auditu a auditu logistiky pri:


Interný audit

 

Interný audit patrí medzi najčastejšie používané metódy na zistenie odchýlok od definovaných požiadaviek. Často je vykonávaný aj externou spoločnosťou hlavne z dôvodu nedostatočných interných kapacít ľudských zdrojov spoločnosti alebo nekompetentnosti pracovníkov nakoľko interný audítor musí spĺňať stanovené požiadavky na vzdelanie a dĺžku odbornej praxe. Počas prierezového interného auditu je možné včasne identifikovať odchýlky od normy a definovaných postupov, čím môžete ľahko predísť nepríjemným situáciám počas certifikačných a zákazníckych auditov alebo neohlásených kontrolách.

 

Možnosti využitia interného auditu:


Príprava na zákaznícky audit

 

Takmer každá väčšia výrobná spoločnosť sa nevyhne zákazníckym auditom. Aktuálny trend je neustále zvyšovať požiadavky na dodávateľov a zároveň prenášať zodpovednosť za dodanie produktov včas a vysokej kvalite. Zákaznícke audity sú vykonávané pri výbere nového dodávateľa, mimoriadne na základe kvalitatívneho alebo iného podnetu alebo pravidelne podľa intervalov určených zákazníkom. Počas zákazníckeho auditu sa preveruje kvalitatívna úroveň vzhľadom na súlad so stanovenou špecifikáciou produktu a pri väčších objemoch aj kapacitná úroveň dodávateľa. Pomôžeme Vám pripraviť sa na náročné zákaznícke audity od rôznych typov zákazníkov.

 

Prínosy prípravy na zákaznícky audit:


Personálny audit

 

Medzi najväčšie aktíva každej organizácie patria jednoznačne ľudské zdroje. Spoločnosť dokáže vo veľa prípadoch narásť maximálne do osobnostnej úrovne jej kľúčových ľudí.  Ľudský potenciál spoločnosti je možné rozvíjať a posúvať stále na vyššiu úroveň. Vďaka personálnemu auditu Vám pomôžeme nezávisle posúdiť aktuálny stav organizačnej štruktúry, vyťaženosť jednotlivých pracovníkov a útvarov, efektívnosť vykonávanej práce a posúdiť kvalifikačné a osobnostné predpoklady zamestnancov vzhľadom k ich aktuálnym pozíciám.

 

Vykonávame personálne audity zamerané na:


Výkon GAP analýzy

 

GAP analýza alebo aj rozdielová analýza slúži na komplexné preverenie plnenia vopred definovaných požiadaviek a štandardov. Pomocou GAP analýzy zistíte v priebehu krátkeho času podrobné informácie o aktuálnom stave, identifikujete rozdiely a slabé miesta voči definovaným požiadavkám. Výstup z GAP analýzy obsahuje aj prioritizáciu zistených odchýlok a nedostatkov, informácie pre stanovenie akčného plánu a prezentáciu výsledkov GAP analýzy vedeniu spoločnosti.

 

Možnosti využitia GAP analýzy: