Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Príprava a výkon špecifických auditov


Spoločnosť CeMS, s.r.o. zabezpečuje pomocou nestranných audítorov výkon špecifických auditov podľa Vami stanovených normatívnych, legislatívnych alebo zmluvných požiadaviek. Pomocou auditov si dokážete spraviť reálny obraz o aktuálnom stave, čo je jedným z podstatných faktorov pri rozhodovaní.

 

Zároveň pomocou skúsených poradcov zabezpečujeme prípravu na úspešné absolvovanie špecifických auditov spolu s odstránením zistených odchýlok a nezhôd.

 

 

Audit dodávateľov

Výber nesprávneho dodávateľa predstavuje vo veľa prípadoch hlavnú príčinu Vašej nekvalitnej produkcie a časových sklzov. Kvalitu Vašej práce ovplyvňujú vo veľkej miere vstupy, s ktorými pracujete. V prípade ak vstupy nespĺňajú požadovanú špecifikáciu, prípadne nie sú dodané včas a v požadovanom množstve je veľmi náročné zabezpečiť požadovanú kvalitu výstupov. Pomocou auditu dodávateľov sa viete v krátkom čase presvedčiť o možnostiach a kvalite Vašich dodávateľov. Navyše máte istotu, že priebeh a výstup z auditu bude spracovaný objektívne treťou nezainteresovanou stranou.

Mám záujem Bližšie informácie

Výkon GAP analýzy

GAP analýza alebo aj rozdielová analýza slúži na komplexné preverenie plnenia vopred definovaných požiadaviek a štandardov. Pomocou GAP analýzy zistíte v priebehu krátkeho času podrobné informácie o aktuálnom stave, identifikujete rozdiely a slabé miesta voči definovaným požiadavkám. Výstup z GAP analýzy obsahuje aj prioritizáciu zistených odchýlok a nedostatkov, informácie pre stanovenie akčného plánu a prezentáciu výsledkov GAP analýzy vedeniu spoločnosti.

Mám záujem Bližšie informácie

Interný audit

Interný audit patrí medzi najčastejšie používané metódy na zistenie odchýlok od definovaných požiadaviek. Často je vykonávaný aj externou spoločnosťou hlavne z dôvodu nedostatočných kapacít ľudských zdrojov spoločnosti alebo nekompetentnosti pracovníkov nakoľko interný audítor musí spĺňať stanovené požiadavky na vzdelanie a dĺžku odbornej praxe. Počas prierezového interného auditu je možné včasne identifikovať odchýlky od normy a definovaných postupov, čím môžete ľahko predísť nepríjemným situáciám počas certifikačných a zákazníckych auditov alebo pri neohlásených kontrolách.

Mám záujem Bližšie informácie

Kapacitný audit a audit logistiky

Nakoľko je náročne odhadnúť veľkosť spoločnosti a jej produkcie na viac ako 5 rokov dopredu často dochádza po rokoch pôsobenia na trhu ku kapacitným problémom. Možnosti rozširovania priestorov sú pre väčšinu spoločností obmedzené a jediná dostupná možnosť, ktorá ostáva je “zmestiť sa do vlastnej kože”. Jednou z možností ako zistiť svoje rezervy je vykonať kapacitný audit a audit logistiky. Z uvedených auditov vyplynú možnosti zvýšenia kapacity produkcie a zároveň zníženia výrobnej a skladovej plochy.

Mám záujem Bližšie informácie

Personálny audit

Medzi najväčšie aktíva každej organizácie patria jednoznačne ľudské zdroje. Spoločnosť dokáže vo veľa prípadoch narásť maximálne do osobnostnej úrovne jej kľúčových ľudí. Ľudský potenciál spoločnosti je možné rozvíjať a posúvať stále na vyššiu úroveň. Základom úspešného posunutia celej spoločnosti vpred je dobre vypracovaná analýza, vďaka ktorej zistíte reálny stav Vašej spoločnosti, jej silné a slabé stránky. Na základe týchto informácií získate informácie o možnostiach na zlepšenie.

Mám záujem Bližšie informácie

Príprava na zákaznícky audit

Takmer každá väčšia výrobná spoločnosť sa nevyhne zákazníckym auditom. Aktuálny trend je neustále zvyšovať požiadavky na dodávateľov a zároveň prenášať zodpovednosť za dodanie produktov včas a vysokej kvalite. Zákaznícke audity sú vykonávané pri výbere nového dodávateľa, mimoriadne na základe kvalitatívneho alebo iného podnetu alebo pravidelne podľa intervalov určených zákazníkom.

Mám záujem Bližšie informácie

Procesný audit

Rastúce požiadavky na kvalitu výrobkov vyžadujú použiť efektívne nástroje na kontrolu procesov vo výrobných spoločnostiach. Prostredníctvom procesného auditu je možné odhaliť príčiny vzniku chýb vo výrobnom procese, eliminovať reklamácie a straty, ktoré v procese nastávajú. Výstup z procesného auditu obsahuje aj návrh nápravných opatrení na odstránenie zistených príčin vzniku problémov a možnosti na elimináciu strát, ku ktorým v procese dochádza.

Mám záujem Bližšie informácie

Príprava na audit nemeckého automobilového priemyslu (VDA 6.x)

Očakávania zákazníkov a vývoj nových výrobných postupov spôsobuje, že je potrebná neustála kontrola požiadaviek v celom výrobnom reťazci. Z toho dôvodu sú spoločnosti stále častejšie konfrontované s požiadavkou na audit podľa požiadaviek noriem VDA. Naši audítori a konzultanti Vás pripravia na náročné audity, ktoré Vás čakajú. Prostredníctvom prípravy na audit Vám pomôžeme odhaliť prípadné procesné chyby, eliminovať reklamácie a straty. Výstupom zo stretnutia bude návrh nápravných opatrení a návod na odstránenie zistených príčin vzniku problémov.

Mám záujem Bližšie informácie

Príprava na akreditáciu a výkon interného auditu laboratória v zmysle požiadaviek ISO / IEC 17025

EN ISO / IEC 17025:2017 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu. Implementácia systému riadenia laboratórií ISO/IEC 17025 je účinným prostriedkom na zabezpečenie efektívnosti a technickej spôsobilosti v kalibračných a skúšobných laboratóriách. 

Mám záujem Bližšie informácie

Výkon interných auditov v zmysle požiadaviek ISO 9001 a GDP pre farmaceutických prepravcov

Transport termolabilných liekov, omamných a psychotropných látok (ďalej len OPL), výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok pre farmaceutických prepravcov je náročný proces z pohľadu požiadaviek Správnej distribučnej praxe (ďalej len GDP) najmä z dôvodu ich zraniteľnosti, potreby dodržiavať prísne regulačné požiadavky a zabezpečiť bezpečnosť a trvalú účinnosť týchto látok. 

Mám záujem Bližšie informácie