Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Postup pri certifikácii CeMS

Pokiaľ máte záujem o certifikáciu Vášho manažérskeho systému, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Vyplňte Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky
 2. Na základe Vašej žiadosti vypracujeme cenovú ponuku
 3. Po akceptovaní cenovej ponuky pripravíme návrh Zmluvy o kontrolnej činnosti.
 4. Podpis Zmluvy o kontrolnej činnosti oboma zmluvnými stranami na obdobie 3 rokov – rovnaká platnosť certifikácie.
 5. Počas trvania Zmluvy o kontrolnej činnosti vykonáme vo vašej spoločnosti 1 certifikačný audit a 2 kontrolné audity.

Proces certifikácie manažérskych systémov pozostáva z nasledovných fáz:

 1. Prípravná fáza – znamená prípravu na audit, kedy vedúci certifikačného orgánu vymenuje audítorsky tím, ktorého členmi sú vedúci audítor, audítor a technický expert. Audítorsky tím je zodpovedný za vykonanie auditu.
 2. Certifikačný audit - 1. stupeň – preskúmanie dokumentácie certifikovanej spoločnosti za účelom overenia splnenia požiadaviek noriem. Audit sa uskutočňuje preskúmaním poskytnutej dokumentácie. Ďalej sa skúma, či klient rozumie požiadavkám normy v súvislosti s hlavnými činnosťami klienta. Z prvého stupňa auditu je vypracovaný protokol, ktorý obsahuje zistenia z auditu, spolu s určením odporúčaní a nedostatkov, ktoré musia byť do druhého stupňa auditu odstránené.
 3. Certifikačný audit - 2. stupeň – audit sa realizuje u zákazníka a v jeho jednotlivých prevádzkach. Druhý stupeň auditu sa realizuje do 6 mesiacov od prvého stupňa auditu, aby bola zabezpečená relevantnosť výstupov z prvého stupňa.

  Vykonanie auditu pozostáva z nasledovných krokov:
  • Príprava – vedúci audítor pripraví program auditu spolu s časovým harmonogram a požiadavky na účasť kompetentných osôb za jednotlivé auditované oblasti
  • Realizácia – proces výkonu auditu
  • Ukončenie – záverečné stretnutie audítorského tímu spolu so zástupcami certifikovanej spoločnosti. Na stretnutí sa vyhodnotí priebeh auditu, zistené nezhody a určia sa termíny na ich odstránenie.
  • Hodnotenie – vedúci audítor vypracuje Správu z certifikačného auditu, ktorá je výstupných dokumentom. Vedúci audítor zodpovedá za presnosť a úplnosť Správy z certifikačného auditu. Správa z certifikačného auditu obsahuje zistené skutočnosti a nezhody z certifikačného auditu.
  • Udelenie certifikátu – pokiaľ vedúci certifikačného orgánu nezistí rozhodujúce skutočnosti, ktoré by odporovali zisteniam vedúceho audítora uvedené v Správe z certifikačného auditu povolí udelenie certifikátu.
    
 4. Dozorné audity
  Pre zachovanie certifikácie je nevyhnutné v rámci certifikačného cyklu, 3-rokov od dátumu rozhodnutia o certifikácii, vykonať dva dozorné audity manažérskeho systému certifikovanej organizácie. Dozorné audity sa vykonávajú na základe zmluvy o kontrolnej činnosti posudzovaného manažérskeho systému v dobe platnosti certifikácie. Pre stanovenie termínu oboch dozorných auditov je rozhodujúci dátum vydania certifikátu. Musí byť vykonaný minimálne jeden audit každý kalendárny rok. Prípustný rozdiel je - 3 / + 1 mesiac, pokiaľ špeciálne predpisy nestanovujú iné lehoty.

  Do recertifikačného (opakovaného) auditu musia byť auditované všetky kapitoly manažérskeho systému certifikovanej organizácie.

  V rámci dozorných auditov musí dozor povereným audítorom, resp. audítormi zahŕňať:
  • interné audity a preskúmanie manažmentom;
  • preskúmanie činností prijatých vzhľadom na nezhody zistené pri predchádzajúcom audite;
  • zaobchádzanie so sťažnosťami zákazníkov a oznámeniami od zainteresovaných strán;
  • efektívnosť systému manažérstva z pohľadu dosahovania cieľov klienta a plánovaných výsledkov príslušného systému manažérstva;
  • pokrok v plánovaných činnostiach zameraných na trvalé zlepšovanie;
  • pokračovanie prevádzkových kontrol;
  • preskúmanie akýchkoľvek zmien;
  • používanie certifikátu a certifikačnej značky a odkazov na certifikáciu CeMS, s.r.o. klientom.
    
 5. Recertifikácia
  Recertifikačný audit sa vykonáva pred skončením platnosti certifikátu tak, aby platnosť nového certifikátu nadväzovala na predchádzajúcu. Prebieha v súlade s postupmi certifikačného auditu. Cieľom recertifikačného auditu je potvrdiť pokračujúcu zhodu a efektívnosť systému manažérstva ako celku, ako aj pokračujúcu dôležitosť a aplikovateľnosť na rozsah certifikácie. Pri recertifikačnom audite je auditované plnenie všetkých požiadaviek príslušnej normy systému manažérstva alebo iného normatívneho dokumentu.

  Klient poskytne k tomuto účelu relevantnú dokumentáciu o výkonnosti systému manažérstva počas posledného certifikačného cyklu a správy z predchádzajúcich dozorných auditov.

  Recertifikačný audit zahŕňa audit na mieste, ktorý sa týka:
  • efektívnosti systému manažérstva v jeho celku na základe interných a externých zmien a jeho neustálu významnosť a aplikovateľnosť na rozsah certifikácie;
  • preukázaného záväzku udržiavať efektívnosť a zlepšovať systém manažérstva s cieľom zvýšiť celkovú výkonnosť;
  • efektívnosti systému manažérstva vzhľadom na dosahovanie cieľov certifikovaného klienta a zamýšľané výsledky príslušného systému/systémov manažérstva.
    

Zoznam ISO noriem, ktoré certifikujeme