Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia

Certifikácia manažérskych systémov ISO

Vykonávame externé audity systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, environmentálnych systémov manažérstva podľa ISO 14001, systémov manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001), energetických systémov manažérstva podľa ISO 50001, systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001, systémov riadenia IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1, systémov manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121 a iné. Viac informácií nájdete rozkliknutím na bližšie informácie.

Bližšie informácie

Postup pri certifikácií

Všetky informácie o tom, ako postupovať, v prípade, že máte záujem o certifikáciu nájdete v tejto sekcii. Nájdete tu aj presný opis z akých fáz sa skladá certifikačný proces a z čoho pozostáva audit podľa medzinárodných noriem ISO.

Bližšie informácie

Overenie platnosti certifikátu

Zoznam všetkých platných, pozastavených a zrušených certifikátov, ktoré vydal certifikačný orgán CeMS, s.r.o.

Bližšie informácie

Postup pri sťažnostiach / odvolaniach

Ako postupovať v prípade, ak chcete podať sťažnosť alebo odvolanie voči rozhodnutiu certifikačného orgánu CeMS. Taktiež tu nájdete postup, v prípade, ak máte sťažnosť voči manažérskemu systému na spoločnosť, ktorá je certifikovaná certifikačným orgánom CeMS.

Bližšie informácie

Politika používania loga

Značky (logo) CeMS, s.r.o. môže používať iba organizácia, ktorá vlastní platný certifikát o zavedení systému manažérstva udelený spoločnosťou CeMS, s.r.o. Po uplynutí platnosti certifikačného cyklu musí organizácia stiahnuť značky (logo) z obehu.

Bližšie informácie

Politika kvality

Politika kvality CeMS, s.r.o. definuje strategické smerovanie organizácie s ohľadom na záväzné plnenie aplikovateľných požiadaviek v rámci vymedzeného rozsahu predmetu systému manažérstva. Zohľadňuje relevantné súvislosti medzi požiadavkami zákazníka a aplikovateľnosťou predpisov a regulačných požiadaviek s cieľom zvládať riziká a príležitosti, ktoré môžu vplývať na schopnosť zveľaďovania spokojnosti zákazníkov.

Bližšie informácie

Prehlásenie o nestrannosti

Vrcholový manažment spoločnosti riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu svojich činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva, vrátane všetkých pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú pri činnostiach súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva a ktorí sú zaviazaní k nestrannosti.

Bližšie informácie