Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Školenia

Auditovanie, kvalita,
systémy manažérstva

Interní audítori, manažér kvality, riadenie rizík

Riadenie a zlepšovanie
procesov

FMEA, 8D, MSA, PPAP, APQP, 5S

Štatistické
metódy

Six sigma, SPC, štatistická prebierka

Základy všeobecného strojárstva

Základy strojárstva, časti strojov, technické kreslenie, čítania technickej dokumentácie, základy elektrotechniky

Projektový
manažment

Riadenie projektov, projektový tím, manažment rizík

Lean
manažment

5S, TOC, SMED, Poka Yoke, Pull System, Best Practice

Logistika

logistika a efektívne riadenie dodávateľského reťazca

Informačná
bezpečnosť

Informačná bezpečnosť a GDPR

Životné
prostredie

REACH manažment, environmentálna legislatíva, KBÚ

Špeciálne procesy CQI

Návody na hodnotenie špeciálnych procesov CQI

Školenie pre majstrov a teamleaderov

Kvalita pre majstrov a tréning zručností, Osobnostný rozvoj a profil majstra, Odborný posudok - hodnotenie spôsobilosti majstra

Zdravotníctvo

Interný audítor ISO 13485, Smernica 93/42/EHS Európskeho parlamentu a rady

Potravinárstvo

HACCP- systém zabezpečovania zdravotnej neškodnosti výrobkov, Interný audítor systému HACCP

Manažment

Delegovanie, time manažment, vedenie porád, vedenie tímov

Leadership

Vedenie a práca s tímom, motivovanie

Personalistika

Práca so zamestnancami, zlepšovanie procesov v HR, teambuildingy

Predajné
zručnosti

Predaj, vyjednávanie, marketing

Komunikácia a
osobnostný rozvoj

Komunikácia, asertivita, stres manažment, prezentačné zručnosti

Brožúry