Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Revízie noriem

Medzinárodné normy radu ISO prechádzajú pravidelne revíziami, po ktorých je potrebné zrevidovať systémy manažérstva a upraviť ich podľa nových požiadaviek noriem. Ponúkame pomoc pri revíziach medzinárodných noriem ISO.

 

 

Revízia normy ISO 28000:2022

Jednotlivé normy počas svojej existencie prechádzali revíziami. Norma ISO 28000 bola vydaná v roku 2007 pričom ako prvá špecifikuje požiadavky a pravidlá pre bezpečný dodávateľský reťazec pričom hlavným cieľom je minimalizácia rizík súvisiacich s infraštruktúrou, dopravou a ľudským faktorom v rámci dodávateľského reťazca. Je určená pre organizácie, ktoré pôsobia v oblasti logistiky, dopravy a skladovania tovarov. Požiadavky normy ISO 28000 vychádzajú z noriem ISO 9001 a ISO/IEC 27001 s tým, že sa prihliada na osobité špecifiká oblasti, pre ktorú je určená. 

Mám záujem Bližšie informácie

Revízia normy ISO 22301:2019

Norma ISO 22301 špecifikuje požiadavky a pravidlá pre zabezpečenie kontinuity v podnikaní a pomáha spoločnostiam k rýchlemu zotaveniu v prípade nepredvídateľných udalostí. Jej cieľom je pripraviť spoločnosti a chrániť ich v prípade ak nastane mimoriadna nepredvídaná udalosť akými je napríklad živelná katastrofa, výpadok elektrickej energie, požiar, nedostatok pracovníkov v dôsledku pandémie, teroristický útok, hromadný výpadok IT technológií, porucha kľúčových výrobných či technologických zariadení a ďalšie hrozby.

Mám záujem Bližšie informácie

Revízia normy ISO/IEC 27001:2022

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Mám záujem Bližšie informácie