Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Politika kvality

Politika kvality CeMS, s.r.o. definuje strategické smerovanie organizácie s ohľadom na záväzné plnenie aplikovateľných požiadaviek v rámci vymedzeného rozsahu  predmetu systému manažérstva.

Zohľadňuje relevantné súvislosti medzi požiadavkami zákazníka a aplikovateľnosťou predpisov a regulačných požiadaviek s cieľom zvládať riziká a príležitosti, ktoré môžu vplývať na schopnosť zveľaďovania spokojnosti zákazníkov.

Cieľom spoločnosti CeMS, s.r.o., je poskytovať služby takým spôsobom, aby boli uspokojené potreby a požiadavky terajších i budúcich zákazníkov na zhodu, spoľahlivosť, informačnú bezpečnosť, kvalitu, ceny a termíny dodania produktov a služieb, a tiež na minimálne dopady na životné prostredie.

Pri realizácii svojich aktivít vychádzame z preskúmaných požiadaviek zákazníkov a obchodných partnerov s cieľom  konať v súlade s očakávaniami  zákazníkov a preto sa manažment spoločnosti zaväzuje:

Politika kvality je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi, prijímať účinné opatrenia pre ďalší rozvoj.
 

Zoznam ISO noriem, ktoré certifikujeme