Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia manažérskych systémov

Vykonávame externé audity systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, environmentálnych  systémov manažérstva podľa ISO 14001, systémov manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001), energetických systémov manažérstva podľa ISO 50001, systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001, systémov riadenia IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1, systémov manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121 a iné.

 

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Základná požiadavka normy ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

Norma ISO 14 001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia. Základná požiadavka normy ISO 14 001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001)

Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách. Základná požiadavka normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

Norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na systém energetického manažérstva v organizáciách. Systém energetického manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na spotrebu a reguláciu energií. Základná požiadavka normy ISO 50001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém energetického manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1

Norma ISO/IEC 20000-1 špecifikuje požiadavky pre poskytovateľa služieb v organizáciách, ktoré chcú preukázať kvalitu riadenia služieb ako je napríklad podpora infraštruktúry, aplikácií a ďalších externe poskytovaných IT riešení klientom.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121

Norma ISO 20121 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva udržateľnosti podujatí pre organizácie, ktoré organizujú spoločenské podujatia. Plnením požiadaviek normy ISO 20121 organizácia preukazuje svoj systematický prístup k zachovaniu ekonomického, environmentálneho a sociálneho prostredia pri všetkých typoch spoločenských akcií.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok podľa normy ISO 13485

Norma ISO 13485 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizáciách, ktoré chcú preukázať kvalitu súvisiacu s vývojom, výrobou, distribúciou, inštaláciou a predajom zdravotníckych zariadení. Norma ISO 13485 zosúlaďuje zákonné a ďalšie špecifické požiadavky na zdravotnícke zariadenia a prináša jednotné požiadavky na kvalitu v oblasti zdravotníckych prostriedkov.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva kvality v prekladateľských službách podľa normy ISO 17100

Norma ISO 17100 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v prekladateľských službách. Zameriava sa hlavne na spoločnosti, ktoré zabezpečujú prekladateľské služby. Úspešnou aplikáciou normy ISO 17100 prekladateľská spoločnosť deklaruje schopnosť svojich procesov a zdrojov k poskytovaniu prekladateľských služieb, ktoré spĺňajú požiadavky klienta a ostatné platné normatívne a legislatívne špecifikácie.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001

Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky na systém uplatňovania protikorupčných nástrojov, prevenciu, detekciu a získanie kontroly nad korupčným správaním v organizáciách. Norma ISO 37001 môže byť implementovaná v akejkoľvek organizácii avšak najčastejšie ju využívajú hlavne organizácie spadajúce pod štátnu správu, samosprávy a korporácie.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca podľa normy ISO 28000

Norma ISO 28000 bola vydaná v roku 2007 pričom ako prvá špecifikuje požiadavky a pravidlá pre bezpečný dodávateľský reťazec pričom hlavným cieľom je minimalizácia rizík súvisiacich s infraštruktúrou, dopravou a ľudským faktorom v rámci dodávateľského reťazca. Je určená pre organizácie, ktoré pôsobia v oblasti logistiky, dopravy a skladovania tovarov. Požiadavky normy ISO 28000 vychádzajú z noriem ISO 9001 a ISO/IEC 27001.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia BCMS (Business Continuity Management System) podľa normy ISO 22301

Norma ISO 22301 špecifikuje požiadavky a pravidlá pre zabezpečenie kontinuity v podnikaní a pomáha spoločnostiam k rýchlemu zotaveniu v prípade nepredvídateľných udalostí. Jej cieľom je pripraviť spoločnosti a chrániť ich v prípade ak nastane mimoriadna nepredvídaná udalosť akými je napríklad živelná katastrofa, výpadok elektrickej energie a podobne.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000

Norma ISO 22000 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín v organizáciách, v ktorých spája a integruje kľúčové prvky stanovené na bezpečnosť potravín. Norma ISO 22000 je určená pre spoločnosti pôsobiace v oblasti výroby, spracovania a distribúcie potravín, ktoré sú povinné plniť legislatívne predpisy kladené na bezpečnosť a hygienu v rámci potravinového reťazca. Norma špecifikuje a integruje požiadavky, ktoré zahŕňajú legislatívne požiadavky, analýzu nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP). Certifikáciou ISO 22000 dôveryhodne preukážete plnenie medzinárodných štandardov v oblasti bezpečnosti potravín.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva súkromných bezpečnostných operácií podľa normy ISO 18788

Norma ISO 18788 špecifikuje požiadavky na systém riadenia súkromných bezpečnostných operácií pre organizácie, ktoré zabezpečujú fyzickú ochranu objektov, osôb alebo verejných podujatí. Plnením požiadaviek normy ISO 18788 organizácia preukazuje svoj systematický prístup k zachovaniu bezpečnosti, monitorovania, preskúmania a údržby prevádzky. Umožňuje neustály rozvoj bezpečnostných služieb a zároveň zaisťuje bezpečnosť zákazníkov a dodržiavanie ľudských práv. Základnými požiadavkami normy je zabezpečenie súladu výkonu bezpečnostnej činnosti so zákonom, predpismi a ľudskými právami. Taktiež eliminuje negatívne dopady na externé prostredie, aktívne riadi riziká s cieľom zavedenia procesu neustáleho zlepšovania v danej oblasti.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva whistleblowing-u podľa normy ISO 37002

Norma ISO 37002 špecifikuje požiadavky na systém oznamovania protiprávneho konania (tzv. whistleblowing), implementáciu a udržiavanie efektívneho systému riadenia založeného na zásadách dôvery, nestrannosti a ochrany. Norma ISO 37002 môže byť implementovaná v akejkoľvek organizácii avšak najčastejšie ju využívajú hlavne organizácie spadajúce pod štátnu správu, samosprávy a korporácie.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva kvality v projektoch podľa normy ISO 10006

Norma ISO 10006 špecifikuje návod na manažérstvo kvality v projektoch pre organizácie, ktoré potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale riadiť projekty v súlade s príslušnými predpismi, potrebami a požiadavkami zákazníkov, usilujúce sa o zvyšovanie spokojnosti zákazníkov oblasti manažérstva kvality v projektoch. 

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva podľa normy ISO 41001 – Facility management

Norma ISO 41001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva v organizáciách, ktoré vykonávajú správu budov, tzv. facility management. Systém manažérstva podľa normy ISO 41001 slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie pri správe budov, pomáha znižovať dopad na životné prostredie a šetrí náklady spojené so správou budov. Základná požiadavka normy ISO 41001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva – facility management a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva cloudových služieb podľa normy ISO/IEC 27018:2019

Zámerom medzinárodnej normy ISO/IEC 27018, ak sa používa spoločne s normou na bezpečnosť informácií ISO/IEC 27001 je ochrana informačných aktív spoločnosti pričom sa zameriava na údaje v cloudových službách. Norma ISO/IEC 27018 je založená na postupoch podľa požiadaviek ISO/IEC 27002 a môže byť implementovaná poskytovateľom verejných služieb cloud computingu vystupujúceho v úlohe spracovateľa PII.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia manažérskych systémov podľa normy ISO/IEC 42001:2023 - Riadenie systému umelej inteligencie

Norma ISO/IEC 42001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva umelej inteligencie (AIMS). Cieľom normy je pomôcť organizáciám efektívne riadiť vývoj, nasadzovanie a prevádzku systémov umelej inteligencie zodpovedným a etickým spôsobom. Norma ISO/IEC 42001 stanovuje komplexný súbor požiadaviek, ktoré pokrývajú celý životný cyklus systémov umelej inteligencie od ich návrhu a vývoja až po nasadenie a prevádzku.

Mám záujem Bližšie informácie