Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému manažérstva podľa normy ISO 41001 – Facility management

Norma ISO 41001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva v organizáciách, ktoré vykonávajú správu budov, tzv. facility management. Systém manažérstva podľa normy ISO 41001 slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie pri správe budov, pomáha znižovať dopad na životné prostredie a šetrí náklady spojené so správou budov. Základná požiadavka normy ISO 41001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva – facility management a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 41001.
 • Zavedenie systémového a procesného prístupu pri riadení správy budov.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti správy budov.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva - facility management poskytuje prínosy v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Manažérstvo zdrojov.
 • Neustále zlepšovanie.
 • Zvýšenie účinnosti procesov.
 • Efektívnosť informačných systémov.
Zlepšovanie kvality správy budov:
 • Sprehľadnenie nákladov na správu budov.
 • Aktívne riadenie údržby budov.
 • Zrýchlenie reakčného času na vzniknuté situácie.
 • Znižovanie dopadov na životné prostredie.
 • Zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Ekonomické prínosy
 • Znižovanie nákladov.
 • Zvyšovanie účinnosti a efektívnosti procesov.
 • Dlhodobá prosperita organizácie.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

Pridaná hodnota pre Vás

 • Oboznámenie vedenia o plnení požiadaviek normy a stave údržby budov.
 • Zistenie slabých miest v oblasti systému správy budov.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie neustáleho zlepšovania.
 • Správne nastavenie systému manažérstva – facility management.
 • Zameriavame na pridávanie konkrétnej ekonomickej hodnoty pre našich zákazníkov.

 

vzor certifikátu ISO 41001 od CeMS

Certifikát ISO 41001
 

vzor certifikačnej známky ISO 41001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 41001