Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Coaching

Prečo je dôležitý?

Coaching je mimoriadne dôležitý pri riadení projektov, pretože projektový manažér musí pri realizácii projektu obsadzovať niekoľko rolí. V prvom rade musí projektový manažér obsadiť úlohu integrátora: často je jedinou osobou, ktorá je schopná pozerať sa na projekt ako aj spôsob, akým zapadá do celkového plánu organizácie. Projektový manažér musí tiež vedieť vysvetliť cieľ projektu a komunikovať ho s členmi aj nečlenmi projektového tímu.

 

Výhody Coachingu

Počas prvého stretnutia coach skúma schopnosti projektového manažéra, identifikuje súčasný stav a zisťuje požadovaný stav (ciele procesu coachingu).

 

Matica Coachingu:

 

Efektívny proces Coachingu v 10 krokoch

Cieľom je vytvoriť rovnováhu medzi technickými a vzťahovými schopnosťami v rámci procesu, ktorý obohatí jednotlivé zdroje koučovaného a zároveň prekoná možný odpor.

  1. Prvé stretnutie s vrcholovým manažmentom spoločnosti za účelom identifikácie potrieb coachovaného v súlade s cieľmi spoločnosti .
  2. 360 ° hodnotenie coachovaného s cieľom definovať súčasný stav (silné a slabé stránky)
  3. Počas prvého Coachingu sa coach a coachovaný spoločne zamýšľajú nad výsledkami hodnotenia a definujú ciele procesu coachovania.
  4. Coach a coachovaný spíšu plán Coachingu a identifikujú KPI .
  5. Manažment schvaľuje plán Coachingu.
  6. Coach a coachovaný začínajú koučovacie stretnutia podľa koučovacieho plánu.
  7. Coach poskytuje coachovanému individuálne tréningové lekcie (Coaching), počas ktorých pozoruje jeho zlepšenia a zmeny.
  8. Coach poskytuje spätnú väzbu coachovanému o týchto zmenách a zlepšeniach.
  9. Coach vypracuje správu o Coachingu, ktorá sumarizuje celý proces Coachingu s popisom zlepšení. V prípade ak pretrvávajú nejaké kritické oblasti, uvedie aj tie.
  10. Manažment sa rozhodne, či ukončí proces koučovania alebo bude pokračovať v niektorých následných stretnutiach.