Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Zvyšovanie výkonnosti

Vysoko kvalifikovaní odborníci Vám pomôžu s plánovaním, navrhovaním, implementovaním a riadením systémov výroby, distribúcie služieb a so zabezpečovaním ich spoľahlivosti a udržateľnosti. Optimalizujeme logistické procesy, počet pracovných miest, zlepšujeme kvalitu a dodávateľské schopnosti. Zároveň znižujeme náklady na produkt a časovú náročnosť procesov.

 

KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ:

 

Ponúkame Vám na výber z dlhodobo overeného portfólia projektov zmien. Výber vhodného projektu závisí od Vašej aktuálnej situácie s cieľom zlepšenia vybraných ukazovateľov za účelom dosiahnutia náskoku pred konkurenciou. 

Výrobné podniky:
Pomôžeme Vám nastaviť stratégiu, implementovať systémy riadenia a zvýšiť celkový výkon. Priamo vo výrobe Vám pomôžeme zvýšiť efektivitu, eliminovať straty a znížiť náklady. 

Služby:
V oblasti služieb Vám zabezpečíme zníženie časov potrebných na spracovanie zákazky, optimalizujeme tok informácií spolu s ľudskými zdrojmi a zvýšime kvalitu poskytovaných služieb. 


ZAVEDENIE PROCESNÉHO MODELU:

 

Vytvorenie funkčného procesného modelu predstavuje jednu zo základných podmienok pre efektívny vnútorný rozvoj spoločnosti. Identifikovaním a popísaním procesov zavediete do Vašej spoločnosti poriadok a prostredníctvom merania indikátorov výkonnosti procesov budete mať možnosť pre neustále zlepšovanie výkonnosti.   

 

ZVYŠOVANIE VÝKONNOSTI PROCESOV:

 

V súčasnom konkurenčnom prostredí majú šancu na úspech iba funkčné a výkonné spoločnosti so stabilnými procesmi. Keď sa pozrieme na očakávania zákazníkov požadujú najčastejšie dodržiavanie presných termínov, nízku cenu, požadovanú kvalitu, spoľahlivý servis a riešenie problémov. Pomôžeme Vám so zvýšením efektívnosti a odľahčením Vašich procesov tak, aby ste dokázali prevýšiť požiadavky Vašich zákazníkov. 


LEAN SIX SIGMA PROJEKTY A PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO:

 

Projekty poskytujú možnosť okamžitého zlepšenia vybraných ukazovateľov na úrovni celej spoločnosti. Je to cesta k zvyšovaniu produktivity s minimálnymi vstupnými nákladmi oproti niekoľkonásobne vyšším investíciám do inovatívneho vybavenia. Častým problémom spoločností býva nekoncepčná implementácia jednotlivých metód alebo ich aplikácia na nepodstatné procesy. Pomôžeme Vám koncepčne aplikovať do praxe jednotlivé metódy a dosiahnuť Vami požadované ukazovatele. 


INTERIM MANAŽMENT A EXPERTNÁ PODPORA:

 

V súčasnej dobe nedostatku ľudských zdrojov je efektívne vo vybraných prípadoch využiť interim manažéra, ktorý má skúsenosti v danej oblasti a vie sa prakticky okamžite zorientovať v novom prostredí. Interim manažér je najčastejšie využívaný v prípade ak nastane situácia ako je napríklad výpadok kľúčového zamestnanca, nedostatok kvalifikovaného personálu, realizácia nového projektu, odchod zamestnanca na dlhodobú PN, prípadne materskú dovolenku. Často sa využíva aj na rýchle presadenie zmien a krízový manažment kedy vie efektívne implementovať potrebné zmeny do praxe bez toho aby boli narušené vzťahy v stabilnom kolektíve zamestnancov. Dôvody pre využitie Interim manažéra:

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

 

Kedy využívať poradenstvo?

 

V prípade ak zastal rozvoj Vašej spoločnosti

spomalenie alebo úplne zastavenie rozvoja spoločnosti môže spôsobovať viacero koreňových príčin. Môže ísť napríklad preťaženie a postupné vyhorenie ľudí, získanie väčších zákaziek, ktoré zaťažia firmu natoľko, že neostáva čas na ďalší rozvoj, spomalenie cash flow a mnohé ďalšie. Pre každú spoločnosť platí, že dlhodobá stagnácia je neudržateľná – vždy rastie alebo klesá. Pomocou všeobecne platných metód Vám pomôžeme určiť koreňové príčiny, navrhneme možnosti riešenia a následne ich implementujeme do praxe.

V prípade ak chýba inšpirácia a nové nápady

ak Vám chýba inšpirácia a ťažko sa Vám presadzujú zmeny v skostnatených štruktúrach spoločnosti je najvyšší čas na inovácie a zmeny. Pomôžeme Vám prejsť náročným procesom presadzovania zmien vďaka objektívnym analýzam a faktom podporujúcim zmenu. Následne budeme spoločne viesť projekt zmeny až po jeho úspešnú realizáciu.

V prípade ak nastal veľký rast alebo pokles spoločnosti

veľké výkyvy v obrate spoločnosti vyžadujú promptné zmeny a riešenia vzhľadom na aktuálnu situáciu. Pomôžeme Vám zoptimalizovať a vyladiť procesy tak, aby ste sa vedeli ľahšie prispôsobovať výkyvom.

V prípade ak potrebujete porovnať výkonnosť Vašej spoločnosti s trhom

podniková slepota často obmedzuje reálny pohľad na stav spoločnosti. Zároveň Vám odhalíme problémy, ktoré môžu nastať a ktoré veľa spoločností vedome prehliada. Pomocou špecifických metód vieme zhodnotiť aktuálne možnosti trhu, Vašu pozíciu a pomôžeme Vám navrhnúť vhodné opatrenia. 

V prípade ak potrebujete znížiť náklady alebo vyriešiť kapacitné problémy

kapacitné problémy v aktuálnej dobe trápia veľa spoločností. Ide hlavne o ľudské zdroje a to odborníkov s praxou a výkonných pracovníkov. Vieme Vám zabezpečiť externých moderátorov, trénerov a koučov aj v režime interim manažmentu, ktorí Vám pomôžu zvládnuť aktuálne problémy. Zároveň vieme viesť projekty na znižovanie nákladov a elimináciu strát.  

 

Ako prebieha spolupráca?

Na úplnom začiatku je stretnutie vedenia spoločnosti, na ktorom sú definované oblasti zmeny a očakávania. Následne je vykonaná podrobná analýza, ktorej výstupom sú návrhy realizácie projektu, odhadované výsledky a pravdepodobnosť úspešnej realizácie. Zároveň poskytneme viacero variant riešenia problému, ktoré prezentujeme vedeniu spoločnosti.

Po rozhodnutí zo strany vedenia a výbere vhodného projektu nasleduje podrobná štúdia uskutočniteľnosti, na základe ktorej budú zvolené vhodné nástroje a metódy na riešenie danej problematiky.   

 

Ponúkame Vám viacero možností spolupráce:

 

1.    Rýchle zvýšenie výkonnosti a radikálne zníženie nákladov spoločnosti je zameraná skôr pre spoločnosti, ktoré potrebujú okamžité riešenie aktuálnej situácie. 

Cieľom je hlavne:

 

2.    Systematické a stabilné zvyšovanie výkonnosti spoločnosti, ktorá je stabilne etablovaná na trhu. Ide o spoločnosti, ktoré dbajú na udržateľný rozvoj, budujú svoju značku a plánujú dlhodobo patriť medzi významných hráčov na trhu. 

Cieľom je hlavne:


Koľko to bude stáť?

Ponúkame viacero možností financovania. Každý sa môže rozhodnúť pre optimálnu možnosť, ktorá bude prijateľná a čo najmenej zaťažovať Vašu spoločnosť. Rozhodujete sa až po výkone vstupnej analýzy, ktorá je spoplatnená zníženou sadzbou. Po výkone analýzy dostanete viacero možností úspor a zlepšenia s predpokladanými hodnotami po úspešnej realizácii projektu.

 

  1. Model – % sadzba z dosiahnutých výsledkov počas 6 – 12 mesiacov.
  2. Model – paušálna odmena za vykonanú prácu formou konzultačných mandayov.
  3. Model – znížená % sadzba z dosiahnutých výsledkov počas dlhšieho obdobia 2 – 3 roky spolu s poskytovaním pravidelnej podpory udržiavania projektu.

 

Konkrétna výška odmeny sa vždy definuje individuálne na základe potenciálu projektu a rozsahu realizácie. Pridaná hodnota ostáva aj po realizácii projektu a správnym nastavením realizačného tímu je možné dosiahnuť prijateľnú cenu aj pre menšie a stredné spoločnosti.

 

Aké metódy budú použité?

Konzultanti ovládajú a prakticky aplikujú všeobecne uznávané metódy v oblasti riadenia procesov, lean manažmentu, six sigma, riadenia výroby, manažérstva kvality a riadenia ľudských zdrojov. Nakoľko každý projekt je unikátny je vo väčšine prípadov na riešenie použitá unikátna kombinácia metód.

Zvolené metódy a postupy budeme s Vami komunikovať a všetky kroky budete mať vopred vysvetlené. Zároveň Vás upozorníme na prípadné dodatočné investície spojené s realizáciou projektu a prípadné riziká.

 

Aké sú prínosy úspešnej realizácie projektov?

Výsledky každého projektu sú rôznorodé nakoľko každá spoločnosť je špecifická aj jej situácia sa dynamicky mení. Vďaka vstupnej analýze vieme ale predpokladať náročnosť a výsledky projektu, ktoré sú vo väčšine prípadov aj reálne dosiahnuté. Nakoľko počas vstupnej analýzy pracujeme s rizikami, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výsledok projektu sa nám často darí v konečnom dôsledku predčiť očakávania zákazníka.   

 

Príklady úspešnej realizácie projektov: