Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Harmonizované normy radu EN 1090

Normy STN EN 1090 sú harmonizované normy stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.


STN EN 1090-1+A1:
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov
STN EN 1090-2+A1:
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie
STN EN 1090-3:
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie

Záväznosť noriem

Výrobcovia stavebných výrobkov, ktorí zhotovujú a uvádzajú na trh oceľové a hliníkové konštrukcie

Je potrebné zaviesť a certifikovať:

Prínosy zavedenia a certifikácie podľa požiadaviek EN 1090

Cesta k certifikácii EN 1090

CeMS, s.r.o. Vám zabezpečí pri zavedení normy nasledovné:

Zdroje:
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011
ZÁKON z 15. mája 2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikácia systémov manažérstva kvality pri zváraní podľa normy ISO 3834