Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

O nás

Spoločnosť CeMS, s.r.o. bola založená v roku 2004 štyrmi konateľmi, ktorí pôsobili v oblasti kvality. Poslaním spoločnosti je pozdvihnúť certifikáciu, poradenskú činnosť a školenia na úroveň pomoci zákazníkom s kladením dôrazu na kvalitu, detaily, jednoduchosť a komplexnosť. Službu v tejto podobe poskytujeme pre všetky typy zákazníkov s medzinárodným pôsobením.

Hlavnou pridanou hodnotou pre zákazníka je nestranná a kvalitná analýza prostredia a na jej základe implementácia projektov do praxe na všetkých úrovniach organizácie.

V čom sme iní

01
Komplexné riešenia
záleží nám na komplexnom riešení problémov!
02
Odborníci s dlhoročnou praxou
starostlivo vyberáme odborníkov s viac ako 10 ročnou praxou!
03
Promptná reakcia
nenecháme Vás čakať na odpoveď
04
Trvalé zlepšovanie
dbáme na neustále zlepšovanie poskytovaných služieb!
05
Podpora
vždy hľadáme možnosti ako dosiahnuť spokojnosť našich zákazníkov!
06
Moderné technológie
ideme s dobou a používame najnovšie riešenia!

Vybrané referencie

Personálne zabezpečenie

V roku 2014 spoločnosť prepracovala svoje procesy a vytvorila novú víziu. Vďaka svojmu unikátnemu systému práce má
možnosť kapacitne pracovať na 20 projektoch súčasne.
Aktuálne v rámci spoločnosti CeMS, s.r.o. pôsobia:
4 projektoví manažéri
9 externých audítorov
14 odborníkov pôsobiacich v oblasti kvality, zlepšovania procesov projektového riadenia, štatistických metód a priemyselného inžinierstva
12 odborníkov pôsobiacich v oblasti HR, zlepšovania manažérskych, osobnostných a obchodných zručností a leadershipu

Spoločnosť CeMS si vďaka svojej kvalite a komplexnosti služieb vyberá stále viac organizácií. Preto sa neustále rozrastáme a hľadáme nové talenty.  Ak máte záujem pracovať na pozíciach lektorov alebo audítorov zanechajte nám Vaše údaje.

Kvalitný a skúsený tím

Naši konzultanti sú skúsení odborníci, ktorí dlhodobo vykonávajú tréningy, školenia a implementácie v praxi. Vykonávajú projektovú činnosť a v minulosti pôsobili vo vedúcich funkciách v rôznych odvetviach.

 

Odvetvoví experti
Partnerské organizácie
Poradcovia oblastí
Konatelia
Vedúci projektov
projekt
1
projekt
2
projekt
N
0+
realizovaných projektov
0+
ročná prax
0+
vyškolených ľudí

Akreditácia

Spoločnosť CeMS postupne akredituje školenia, aby spĺňali štandardy ďalšieho vzdelávania podľa Slovenskej republiky. Ako certifikačný orgán sa zaväzujeme k nezávislosti a nestrannosti. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo udeliť akreditáciu vzdelávacím programom:

 • Interný audítor systému manažérstva
 • Manažér kvality
 • Projektové riadenie
 • Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe
   

Vzdelávací program Interný audítor systému manažérstva je zameraný na vyškolenie interných audítorov. Je rozdelený do modulov, ktoré je možné v prípade potreby absolvovať aj samostatne:

 • Modul – Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
 • Modul – Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
 • Modul – Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001
 • Modul – Interný audítor systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001
 • Modul – Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa normy IATF 16949

 

Vzdelávací program Manažér kvality je zameraný na získanie kvalifikácie pre výkon pracovnej funkcie Manažéra kvality v organizáciách. Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré je možné v prípade potreby absolvovať aj samostatne:

 • Modul – Základy systémov manažérstva kvality
 • Modul – Opis a dokumentácia procesov organizácie
 • Modul – Postup implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách
 • Modul – Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie
 • Modul – Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvality
 • Modul – Metrológia

 

Vzdelávací program Projektové riadenie je zameraný na získanie kvalifikácie pre výkon pracovnej funkcie Projektového manažéra v organizáciách. Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré je možné v prípade potreby absolvovať aj samostatne:

 • Modul – Základy projektového riadenia
 • Modul – Príprava a plánovanie projektov
 • Modul – Riadenie projektov
 • Modul – Zostavenie a riadenie projektového tímu
 • Modul – Manažment rizík

 

Vzdelávací program Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti za systémov manažérstva, riadenia, budovania, implementácie, udržiavania a zvyšovania efektívnosti procesov. Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré je možné absolvovať aj samostatne:

 • Modul – FMEA - Analýza možných chýb a ich dôsledkov
 • Modul – GLOBAL 8D - Riešenie problémov a reklamácií
 • Modul – Problem solving - Riešenie problémov
 • Modul – APQP - Pokročilé plánovanie kvality produktu
 • Modul – PPAP - Proces schvaľovania výrobných dielov
 • Modul – Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov
 • Modul – MSA – Analýza systému merania
 • Modul – Metóda 5S (resp. 7S) - Japonský koncept zlepšovania pracoviska

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetovom portáli www.cems.sk
ďalej sa bude uvádzať len „stránky CeMS“.

CeMS, s.r.o., so sídlom Snežienkova 1/A, 971 01, Prievidza,  IČO: 35 891 823, DIČ: 2021849049, IČ DPH: SK2021849049, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 16830/R, (ďalej len „poskytovateľ“) 

vydáva s účinnosťou od 01.01.2022 nasledovné obchodné podmienky:

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb na stránkach CeMS, uzavretých medzi poskytovateľom a používateľom, ktorých predmetom je používanie služieb na stránkach CeMS. V prípade, že používateľ služieb nesúhlasí s ich dodržiavaním, nemôže služby na stránkach CeMS používať.
Zmluvné strany sa dohodli, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytovaní služieb (objednávanie platených služieb) odo dňa ich akceptácie používateľom, na základe ktorých poskytovateľ poskytne používateľovi dojednané služby.
Pre účely týchto VOP sa zadefinoval „e-learning“ ako dištančná forma vzdelávania s využitím informačných a komunikačných technológií.  Ide o samoštúdium podľa stanoveného študijného plánu. E-learningové vzdelávanie využíva rôzny multimediálny obsah, ako sú prezentácie, texty, odkazy, video, animované sekvencie, hlasové komentáre, zdieľané pracovné plochy, vlastné poznámky a testy. E-learningový kurz je umiestnený na webovom sídle poskytovateľa na určený čas.
V prípade, že poskytovateľ a používateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred zne
ním obchodných podmienok.

II. Spôsob uzatvárania zmlúv o poskytovaní služieb (objednávanie platených služieb)

Zmluvy o poskytovaní služieb (objednávanie platených služieb), na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa budú uzatvárať týmto spôsobom:
V prípade záujmu o platené služby vyplní po
užívateľ formulár objednávky (registračný formulár) podľa vzoru, ktorý má poskytovateľ rovnako ako tieto obchodné podmienky zverejnené na svojich stránkach. V objednávke (registračný formulár) je povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje a za správnosť údajov zodpovedá objednávateľ. V prípade záujmu o zmenu poskytnutých údajov poskytne objednávateľ zmenené údaje na e-mailovú adresu cems@cems.sk. Zmena údajov nastala až po jej písomnom potvrdení prevádzkovateľom.
Vyplnenú objednávku (registračný formulár)  doručí používateľ poskytovateľovi ako návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb. Poskytovateľ prijme objednávku a potvrdí objednané služby najneskôr do 5 pracovných dní od jej zaslania. Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb platí od doby, kedy je doručená poskytovateľovi. V prípade ak ide o aktiváciu online poskytovaných služieb ich aktivácia prebehne najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia objednávky.
Fakturácia za objednané služby je realizovaná v závislosti od platného cenníka
zverejneného na stránkach poskytovateľa.
Po prihlásení na školenie a potvrdení prijatia objednávky je prevádzkovateľ oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na základe zaslanej objednávky so splatnosťou 14 dní odo dňa prihlášky k poskytnutiu vzdelávacích služieb.
Pri službách poskytovaných online („e-learning“) a služba balík kurzov vystaví poskytovateľ faktúru po prijatí objednávky so splatnosťou 14 dní na základe výpočtu celkovej ceny, ktorá je uvedená v objednávke prijatej od poskytovateľa. V prípade ak ide o paušálnu službu bude poskytovateľ pravidelne fakturovať sumu odsúhlasenú v objednávke. Online služby budú poskytnuté až po prijatí platby na účet poskytovateľa. 
Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú pre zmluvné strany záväzné.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný:

 • v prípade objednávky školiacich služieb je poskytovateľ povinný informovať objednávateľa o aktuálnom stave otvorenia termínu školenia. V prípade presunutia školiacich služieb na iný termín je poskytovateľ povinný informovať objednávateľa o novom termíne, ktorý objednávateľ potvrdí alebo odmietne. V prípade presunutia termínu alebo zrušenia termínu školenia má objednávateľ právo na vrátenie uhradenej čiastky v plnej výške a to najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti o zrušenie služby. V prípade potvrdenia nového termínu školenia zo strany objednávateľa platia rovnaké podmienky ako pri riadnom objednaní uvedenej služby (podmienky rovnaké ako pri pôvodnom objednaní termínu školenia).
 • dodávať používateľovi služieb riadne služby ním objednané.
 • pri zverejňovaní údajov, ktoré majú charakter osobných údajov (u zadávateľov fyzických osôb), dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.
 • pri šírení zadaných údajov dodržiavať ako šíriteľ reklamy zákon o reklame.

Poskytovateľ je oprávnený:

 • opravovať gramatické chyby alebo nepresnosti v zadaných údajoch (napr. zmena kategórie, zmena názvu aktivity, zmena osobných údajov...) s cieľom dodržať zásady jazykovej kultúry, gramatických a pravopisných pravidiel slovenského jazyka a správnosť vybraných položiek aktivity. Tieto chyby je poskytovateľ oprávnený opraviť bez upozornenia používateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené vykonaním takejto opravy v zadanom texte alebo za škody, o ktorých je tvrdené, že boli týmto spôsobené.
 • Vzhľad stránok CeMS a jeho obsah, logo, ikony, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafika, odkazy, konverzie a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, sú chránené autorským právom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu v rámci klauzuly všetky práva vyhradené. Užívateľ služieb nezískava k prvkom prezretým prostredníctvom stránok CeMS žiadne práva. Žiaden z týchto prvkov nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, nahrávaný, upravovaný alebo verejne vystavovaný v akejkoľvek podobe alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, predovšetkým vrátane zariadení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích alebo iných, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nefunkčnosťou stránok CeMS, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu, a to i vtedy, pokiaľ bol poskytovateľ upozornený na možnosť vzniku týchto škôd.

  
IV. Práva a povinnosti používateľa

Užívateľ je povinný:

 • v registračnom formulári poskytnúť poskytovateľovi aktuálne a pravdivé údaje. Zároveň vyjadruje výslovne svoj súhlas s ich spracovaním a zverejnením.
 • vyplnením a potvrdením registračného formulára dať na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb na stránkach CeMS dodržiavať.
 • zaplatiť poskytovateľovi zálohovú faktúru vystavenú na základe poskytnutých služieb v stanovenej lehote splatnosti. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola fakturovaná suma pripísaná na účet poskytovateľa služieb.
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služieb a ním poskytovaných služieb.
 • nenarušiť operačný systém stránok CeMS,
 • dodržiavať morálne zásady, a teda nesmie umiestňovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, pornografické alebo hanlivé materiály. Poskytovateľ služieb si preto vyhradzuje právo na monitorovanie a cenzurovanie zadaných údajov.
 • v prípade záujmu o zverejnenie chráneného označenia resp. ochrannej známky predložiť oprávnenie o používaní chráneného označenia resp. ochrannej známky. V takom prípade je zadávateľ povinný spolu s objednávkou zaslať poskytovateľovi služieb i kópiu osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra, prípadne výpis z registra.
 • pre používanie e-learningového kurzu platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.

V. Poskytované služby, cenník, sankcie a storno poplatky

Poskytovateľ poskytuje používateľom objednané služby za podmienok a za ceny uvedené v jeho aktuálnej ponuke. Aktuálna ponuka služieb poskytovateľa ako i cenník služieb sú zverejnené na stránkach CeMS. V prípade ak k uvedenej službe nie je uvedená cena je možné získať cenovú ponuku na vyžiadanie.
Okrem uvedených cien služieb sú spoplatnené doplnkové úkony nasledovným cenníkom:

 • 30€ bez DPH opakované vystavenie certifikátu o absolvovaní vzdelávania s opravou osobných údajov (v prípade ak boli poskytnuté osobné údaje správne a chyba bola zavinená na strane poskytovateľa je oprava bezplatná). 
 • 40€ bez DPH vystavenie certifikátu o absolvovaní vzdelávania v ľubovoľnom cudzom jazyku.
 • 20€ bez DPH za tlačené vystavenie certifikátu o absolvovaní vzdelávania, ktoré bude poslané na adresu účastníka a objednávateľa online kurzu alebo e-learningu 

Štandardná splatnosť faktúr spoločnosti CeMS je do 14 dní od vystavenia. Úrok z omeškania je stanovený vo výške 0,05% z celkovej neuhradenej čiastky faktúry za každý deň omeškania po splatnosti.

V prípade potvrdenia menej ako 5 účastníkov na otvorené školenie si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. 

Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní informovať Vás minimálne 24 hodín pred začiatkom kurzu.

V prípade úplného zrušenia kurzu všetkým účastníkom vraciame uskutočnené platby v plnej výške do 5 pracovných dní. 

V prípade neúčasti účastníka na objednanom termíne je možnosť náhrady termínu za nový s doplatkom vo výške 50% z ceny kurzu.

Platnosť prístupov do zakúpeného e-learningového vzdelávania je 1 rok od dátumu zakúpenia. Nevyčerpané prístupy strácajú platnosť. Využívanie aplikácie pre správu E-learningu je možné iba v čase platnosti prístupov.

Platnosť kreditu na využívanie online školení pri kúpe balíkov kurzov (basic, standard alebo premium) je 1 rok od dátumu zakúpenia. Nevyčerpané kredity strácajú platnosť. Využívanie kreditov je možné iba v čase platnosti kreditov.

Storno poplatky za odhlásenie z verejných školení:

 • 31 dní pred začiatkom kurzu je možné uskutočniť bezplatné storno. 
 • 30 - 15 dní pred začiatkom kurzu sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
 • 14 - 7 dní pred začiatkom kurzu sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
 • 6 - 1 dní pred začiatkom kurzu sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
 • pri neúčasti prihláseného zákazníka na kurze sa účtuje storno poplatok vo výške 100 %. 

Uvedené storno podmienky platia aj v prípade, ak nebola vystavená zálohová faktúra. Faktúra za storno prihlášky na kurz je vystavená do 14 dní od realizácie kurzu, na ktorý bol účastník prihlásený. Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese cems@cems.sk. 

Účastníka evidujeme prihláseného na školení výhradne pri prihlásení cez náš informačný systém. Poskytujeme súčinnosť pri evidencii našej spol. do vášho systému dodávateľov, rovnako aj pri riešení vašich interných objednávok. Prihlásenie účastníka zaslaním len vašej internej objednávky však nie je dostatočné.

Odhlasovanie a realizáciu akýchkoľvek zmien v objednávkach je možné realizovať výhradne písomne.

Vyhradzujeme si právo realizovať školenie so slovensky alebo česky hovoriacim lektorom. Pokiaľ je školenie plánované v inom ako českom alebo slovenskom jazyku, táto informácia bude zverejnená v popise školenia / celý popis bude v konkrétnom cudzom jazyku.

 

Vnútrofiremné / inhouse / školenia na mieru:

Berte prosím na vedomie, že vzhľadom na náklady spojené s organizáciou školenia, si poskytovateľ v prípade zrušenia / presunov vzdelávania účtuje storno poplatky.

Pri 1. presune termínu školenia zapríčineného na strane zákazníka sa neúčtujú žiadne storno poplatky. V prípade 2. a ďalších presunov na nový termín sa účtujú storno poplatky vo výške 50% z ceny kurzu.

Uvedené storno podmienky platia aj v prípade, ak nebola vystavená zálohová faktúra. Storno faktúra je vystavená do 14 dní od pôvodne plánovanej realizácie.

Odhlasovanie a realizáciu akýchkoľvek zmien v objednávkach je možné realizovať výhradne písomne.

Vyhradzujeme si právo realizovať školenie so slovensky alebo česky hovoriacim lektorom. Pokiaľ je školenie plánované v inom ako českom alebo slovenskom jazyku, táto informácia bude zverejnená v popise školenia / celý popis bude v konkrétnom cudzom jazyku.

VI. Obmedzenie zodpovednosti za vady a škody

Poskytovateľ prehlasuje, že:

 • ním poskytované služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
 • zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP,
 • bezchybný prístup k e-learningu je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Videá na portáli sa prenášajú pomocou prehrávača HTML5, alebo Vimeo. V prípade problémov s prehrávaním videí na portáli prosím kontaktujte našu zákaznícku podporu.
 • Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby v súlade s VOP.   

VII. Ochrana osobných údajov

Náš prístup k ochrane Vašich osobných údajov je mimoriadne zodpovedný a kladieme naň veľký dôraz. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na nasledovnom odkaze: Ochrana osobných údajov. 

VIII. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči používateľovi dňom jeho registrácie u poskytovateľa na stránkach CeMS. Na akékoľvek zmeny bude používateľ poskytovateľom služieb upozornený. 
Autorské práva súvisiace s kurzami poskytovateľa sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vlastníka stránok www.cems.sk  je zakázané.
Tieto VOP platia aj pre užívateľov,  ktorí využijú inú formu prihlásenia účastníkov na kurzy ako portál www.cems.sk

Užívateľ vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje svoj registračný formulár s cieľom využívať služby poskytovateľa na stránkach CeMS.


V Prievidzi dňa  01.01.2022
                            Ing. Adrián Kubinec –
konateľ

Formy vzdelávania CeMS

U nás si vyberie každý, vyberte si aj Vy formu ktorá Vám vyhovuje. Či už preferujete cenovú dostupnosť, zacielenie na Vašu problematiku, masové preškoľovanie zamestnancov, klasické alebo online školenie, sme Vám k dispozícii.

Priebeh školenia

 • Prezenčná forma
 • Trvanie: bežne 8:00 – 16:00 / deň
 • Ukončené testom
 • Úspešným absolvovaním získa absolvent certifikát o absolvovaní školenia


Výhody

 • Možnosť výberu ľubovoľného termínu a vyškolenia dostatočného počtu ľudí
 • Výber lektora podľa odvetvia zákazníka
 • Vykonanie vstupnej analýzy - lektor kontaktuje osobu zodpovenú za obsah školenia
 • Prispôsobenie školenia na mieru požiadavkám zákazníka podľa jeho podrobnejšej špecifikácie
 • Praktické tréningy a príklady z odvetvia zákazníka
 • Učebné materiály v tlačenej podobe
 • Viacero školení s možnosťou akreditácie

 

Priebeh školenia

 • Online forma
 • Trvanie: bežne 8:00 – 14:00 / deň
 • Ukončené testom
 • Úspešným absolvovaním získa absolvent certifikát o absolvovaní školenia


Výhody

 • Vhodné pre prihlasovanie menšieho počtu zamestnancov (cca do 3), resp. prihlasovanie jednotlivcov a fyzických osôb
 • Zvýhodnená cena
 • Bez nutnosti cestovania, pripojenie z pohodlia domova
 • Bez nutnosti vybavovania ubytovania
 • Stretnutie ľudí pôsobiacich v rôznych odvetviach a spoločnostiach
 • Učebné materiály v elektronickej podobe


Nevýhody

 • Zovšeobecnenie problematiky (účastníci z rôznych pracovných odvetví)
 • Absencia osobného kontaktu

Priebeh školenia

 • Online forma
 • Trvanie: bežne 8:00 – 16:00 / deň
 • Ukončené testom
 • Úspešným absolvovaním získa absolvent osvedčenie o absolvovaní školenia


Výhody

 • Možnosť výberu ľubovoľného termínu a vyškolenia dostatočného počtu ľudí
 • Výber lektora podľa odvetvia zákazníka
 • Vykonanie vstupnej konzultácie – lektor kontaktuje osobu zodpovednú za obsah školenia
 • Prispôsobenie kurzu na mieru požiadavkám zákazníka podľa jeho podrobnejšej špecifikácie
 • Zvýhodnená cena
 • Bez nutnosti cestovania, pripojenie z pohodlia domova
 • Bez nutnosti vybavovania ubytovania
 • Praktické tréningy a príklady z odvetvia zákazníka
 • Učebné materiály v elektronickej podobe


Nevýhody

 • Absencia osobného kontaktu
 • Bez možnosti akreditácie

Priebeh workshopu

 • Priamo v prevádzke
 • Trvanie: 8:00 – 16:00 / individuálne


Výhody

 • Ideálne ako nadstavba po absolvovaní školenia na danú tému
 • Možnosť výberu ľubovoľného termínu a vyškolenia dostatočného počtu ľudí
 • Výber lektora podľa odvetvia zákazníka
 • Vykonanie vstupnej konzultácie – lektor kontaktuje osobu zodpovednú za obsah školenia, možnosť navštíviť spoločnosť a oboznámiť sa s problematikou pred výkonom workshopu osobne
 • Prispôsobenie workshopu požiadavkám zákazníka
 • Práca na konkrétnych zadaniach a ukážka uplatňovania jednotlivých metód v praxi
 • Praktické tréningy a príklady z odvetvia zákazníka

Priebeh poradenstva

 • Priestory zákazníka / priestory CeMS / online / dohodou
 • Trvanie: min. 3 hod. / deň


Výhody

 • Vhodné aj pre jednotlivcov a fyzické osoby, ktorým nevyhovuje verejný termín / neotvára sa
 • Vhodné aj pre začiatočníkov, ktorí sú zodpovední za oblasť, s ktorou nemajú skúsenosti
 • Možnosť výberu ľubovoľného termínu
 • Výber lektora podľa odvetvia zákazníka
 • Vykonanie vstupnej konzultácie – lektor kontaktuje osobu zodpovednú za obsah školenia
 • Prispôsobenie požiadavkám zákazníka
 • Individuálny prístup
 • Praktické tréningy a príklady z odvetvia zákazníka
 • Možnosť realizovať online

Nenašli ste čo ste hľadali? Máte záujem o kombináciu viacerých foriem školenia? Radi to s Vami prekonzultujeme a budeme sa snažiť nájsť pre Vás čo najviac uspokojivé riešenie.

Mám záujem o viac informácií

Napíšte nám vaše požiadavky a my vás budeme kontaktovať