Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Prehlásenie o nestrannosti

Vrcholový manažment spoločnosti riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu svojich činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva, vrátane všetkých pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú pri činnostiach súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva a ktorí sú zaviazaní k nestrannosti.

V záujme zabezpečenia nestrannosti a vylúčenia konfliktu záujmov pracovníci - audítori, ktorí sa zúčastňujú certifikačných činností, nevykonávajú školiace aktivity v rámci vzdelávacieho inštitútu. V spoločnosti je zamedzená výmena informácií medzi organizačnými zložkami vrátane oddelených informačných systémov.

Spoločnosť priebežne identifikuje, analyzuje, hodnotí a dokumentuje riziká týkajúce sa konfliktu záujmov. Ak existujú ohrozenia nestrannosti, spoločnosť takéto ohrozenia odstraňuje alebo minimalizuje a zdokumentuje zostávajúce riziko. Identifikované potenciálne ohrozenia analyzuje bez ohľadu na to, či vznikli v rámci certifikačného orgánu alebo či vyplynuli z činností ďalších osôb, orgánov alebo organizácií. Ak tento vzťah vyvoláva neprijateľné ohrozenie nestrannosti, certifikácia sa nesmie poskytnúť.

Vrcholový manažment musí preskúmať akékoľvek zostávajúce riziko, aby stanovil, či je v úrovni prijateľného rizika.

Postup posúdenia rizík musí zahŕňať identifikáciu a konzultáciu s vhodnými zainteresovanými stranami na posúdenie otázok týkajúcich sa nestrannosti, zahŕňajúcich otvorenosť a vnímanie verejnosti. Konzultácia s vhodnými zainteresovanými stranami musí byť vyvážená, bez prevahy jedného záujmu.

Spoločnosť, ako certifikačný orgán, nesmie certifikovať systém manažérstva kvality iného certifikačného orgánu. Rovnako nesmie ponúkať alebo poskytovať konzultácie o systéme manažérstva a nesmie propagovať alebo ponúkať svoje činnosti v súvislosti s činnosťami organizácie, ktorá poskytuje konzultácie o systémoch manažérstva.

Spoločnosť nesmie certifikovať systém manažérstva, na ktorý poskytoval interné audity, minimálne dva roky po skončení týchto interných auditov.

V prípade poskytnutých konzultácii od organizácie, ktorá má vzťah so spoločnosťou, spoločnosť nesmie certifikovať systém manažérstva minimálne dva roky po skončení konzultácie.

Spoločnosť nesmie využívať na audity systému manažérstva konzultačnú organizáciu, netýka sa to zmluvných jednotlivcov ako audítorov.

Pracovníci, ktorí poskytujú konzultácie o systéme manažérstva, nesmie spoločnosť využiť pri auditoch alebo pri iných certifikačných činnostiach pre klienta, u ktorého sa zúčastnili na konzultáciách o systéme manažérstva, minimálne dva nasledujúce roky po ukončení konzultácií.

Spoločnosť vyžaduje od všetkých pracovníkov spoločnosti, interných alebo externých, príp. aj členov komisií, ktorí by mohli ovplyvniť certifikačné činnosti, aby odhalili akúkoľvek im známu situáciu, ktorá pre nich alebo pre spoločnosť, ako certifikačný orgán, môže predstavovať konflikt záujmov. Táto informácia predstavuje vstup pri zisťovaní ohrozenia nestrannosti. V prípade, že nemôžu preukázať, že konflikt záujmov nejestvuje, nesmú takéto osoby využívať interne ani externe.
 

Zoznam ISO noriem, ktoré certifikujeme