Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Politika loga a certifikačných značiek

Certifikát systému resp. značky (logo) sa smú použiť len na reklamu tohto systému. Reklama so zameraním na produkt nie je prípustná. Držiteľ certifikátu je sám v plnom rozsahu zodpovedný za prípustnú reklamu s vyjadrením o certifikácii systému. Správy z auditov môžu byť reprodukované iba v plnom znení s udaním dátumu vyhotovenia.

Značky (logo) CeMS, s.r.o. môže používať iba organizácia, ktorá vlastní platný certifikát o zavedení systému manažérstva udelený spoločnosťou CeMS, s.r.o. Po uplynutí platnosti certifikačného cyklu musí organizácia stiahnuť značky (logo) z obehu. Značky (logo) sa smú meniť len geometricky zhodne vo svojej veľkosti.

CeMS má podľa uzavretých Zmlúv na certifikáciu/recertifikáciu právo vykonávať riadnu kontrolu vlastníctva značiek, ich používania a vystavovania im vydaných certifikačných značiek jednotlivých systémov manažmentu. V prípade nesprávneho používania audítori zaznamenávajú nezhodu.

Spoločnosť CeMS, s.r.o. si vyhradzuje autorské práva na akékoľvek zmeny a úpravy v značke (logu) spoločnosti.

Značku (logo) CeMS s.r.o. nemožno použiť:

Dohľad nad používaním certifikátu a značky

Počas platnosti certifikátu vykonáva certifikačný orgán CeMS, s.r.o. dohľad nad certifikovanými organizáciami (dozorný/ kontrolný audit). Súčasťou tohto dohľadu je aj dohľad nad používaním certifikátov a loga CeMS, s.r.o.

Dohľad nad používaním certifikátov a loga CeMS, s.r.o. sa vykoná aj v prípade podania sťažnosti na certifikovanú organizáciu a pri náhodných zisteniach z katalógov, reklám a podobne.
 

Zoznam ISO noriem, ktoré certifikujeme