Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Slovník pojmov

5S metóda

5S je metóda usporiadania a udržania bezpečného, organizovaného a vysoko výkonného pracovného priestoru ľubovoľného typu (výroba, sklad, administratíva) a rozsahu (sklad, výrobná linka, kancelária, pracovný stôl).

Zobraziť viac

Afinitný diagram

Afinitný diagram (Affinity diagram) je nástroj pre zoskupenie nápadov, alebo dát. Vychádza z prirodzeného spôsobu ľudského myslenia, ktoré pracuje s kategóriami pojmov, nie so samotnými pojmami.

Zobraziť viac

Audit

Preskúmanie dokumentov a systémov firmy, nezávislou odbornou osobou – audítorom.

Zobraziť viac

Benchmarking

Nepretržitý a systematický proces porovnávania produktov, procesov a metód s konkurenciou, najnovšími trendmi v oblasti, alebo celkovými trendmi. Účelom je nájsť spôsob, ako vylepšiť vlastné aktivity s cieľom byť najlepším.

Zobraziť viac

Black belt – Six Sigma

Black belt je osoba, ktorá je nositeľom pokročilých znalostí a skúseností metód štatistického riadenia procesov, všeobecne známych ako Six sigma. Six sigma je silne dátovo orientovaný prístup zlepšovania procesov. Napriek tomu, že Black belt nie je označením pracovnej pozície, venuje prakticky celý pracovný čas metódam Six sigma.

Zobraziť viac

Brainstorming

Brainstorming je tímový nástroj pre generovanie čo najväčšieho počtu nápadov na zvolenú tému. Cieľom je uvoľnením kreatívnej energie účastníkov priniesť čo najviac nápadov na riešenie problému.

Zobraziť viac

CRM - Customer Relationship Management

Zákaznícky orientovaný manažment, ktorý využíva aktívnu tvorbu a udržiavanie dlhodobo prospešných vzťahov medzi zákazníkom a spoločnosťou. Vzťahy musia byť obojstranne prospešné a výhodné (situácia win-win), preto vylučujú neetické chovanie sa k zákazníkovi.

Zobraziť viac

DFMA - Design for Manufacture and Assembly

Analytická metóda, ktorej cieľom je zjednodušiť dizajn a výrobu produktu zloženého z viacerých komponentov DFMA je kombinácia dvoch metodológií: Design for Manufacture, ktorá znamená zjednodušenie výroby dielov, z ktorých sa skladá koncový výrobok a Design for Assembly, ktorá sa snaží o zjednodušenie procesu zostavovania dielov do hotového výrobku.

Zobraziť viac

DMAIC - Model riadenia projektu

DMAIC je cyklická postupnosť krokov dátovo orientovaného projektového riadenia s cieľom zlepšiť, stabilizovať a optimalizovať procesy. DMAIC je kľúčovým nástrojom Six Sigma projektov, avšak môže sa použiť aj pri iných technikách neustáleho zlepšovania.

Zobraziť viac

FMEA

Failure mode and effects analysis (Analýza možných chýb a ich následkov) je analytická metóda používaná s cieľom zabezpečiť zohľadnenie a riešenie potenciálnych porúch, zlyhaní a kritických chýb už v priebehu procesu konštrukčného návrhu produktu alebo návrhu výrobného procesu, analyzovať príčiny a následky režimu zlyhaní, ich dopad na výrobný závod, na zákazníka ako aj na finálneho užívateľa s cieľom implementácie účinných preventívnych opatrení.

Zobraziť viac

GDPR

GDPR (anglická skratka - General Data Protection Regulation) je NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Úlohou GDPR je harmonizovať ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovateľskými činnosťami a zabezpečiť voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi.

Zobraziť viac

Green belt - Six Sigma

Green belt je osoba, ktorá je nositeľom mierne pokročilých znalostí a skúseností metód štatistického riadenia procesov, všeobecne známych ako Six sigma. Six sigma je silne dátovo orientovaný prístup zlepšovania procesov. Green belt vynakladá na aktivity spojené so Six sigma metódami približne 30% svojho pracovného času.

Zobraziť viac

IATF

IATF je skratkou pre The International Automotive Task Force – Medzinárodnú pracovnú skupinu pre automobilový priemysel. IATF bola vytvorená s cieľom poskytovať zákazníkom automobilového priemyslu po celom svete výrobky s lepšou kvalitou.

Zobraziť viac

Ishikawa diagram

Ishikawa diagram je záznam kauzálneho vzťahu riešeného problému a jeho koreňových príčin. Zistené príčiny je potom možné eliminovať a tým problém trvalo odstrániť.

Zobraziť viac

ISO

ISO je skratkou pre International Organization for Standardization – Medzinárodnú organizáciu pre štandardizáciu. Organizácia bola založená 23. februára 1947, sídli v Ženeve vo Švajčiarsku a pôsobí v 164 krajinách.

Zobraziť viac

Kaizen

Kaizen je jednoduchý nástroj urýchľujúci tempo neustáleho zlepšovania procesov pomocou malých zmien.

Zobraziť viac

Kanban

Kanban je metóda riadenia toku materiálu a informácií s cieľom uspokojiť zákazníka dodaním správneho produktu v správnom čase, v požadovanom množstve a v požadovanej kvalite. Kanban je základom systému pre „Just in Time“. Kanban vznikol v rámci výrobného programu Toyota (Toyota Production System). Jeho autorom je Taiichi Ohno, priemyselný inžinier Toyoty. Kanban je inšpirovaný systémom supermarketu, kde sú police s tovarom dopĺňane iba v prípade, že tovar sa míňa. Kanban je akronym pre japonský výraz signálny štítok.

Zobraziť viac

KBÚ a ES

Karty bezpečnostných údajov poskytujú používateľom chemikálií potrebné informácie, ktoré im pomáhajú chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Rozšírená karta bezpečnostných údajov s pripojenými expozičnými scenármi sa musí dodať v prípade, že nebezpečná látka je registrovaná v množstve od 10 ton ročne na registrujúceho. 

Zobraziť viac

Kontrolný plán

Kontrolný plán je nástroj manažmentu, ktorý slúži na riadenie aktivít smerujúcich k zlepšeniu procesov alebo produktov s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka.

Zobraziť viac

Korelačný diagram, korelácia

Korelácia je pojem, popisujúci štatistickú závislosť medzi minimálne dvoma parametrami.

Zobraziť viac

Lean Office, Štíhla administratíva

Podobne, ako vo výrobných procesoch aj v administratívnych procesoch je možné nájsť aktivity, ktoré sú plytvaním. Zavedenie prvkov štíhlej výroby do administratívnych procesov nazývame Štíhla kancelária, alebo Lean Office.

Zobraziť viac

Lean Six Sigma

Súbor techník a nástrojov zameraných na znižovanie strát v procesoch pomocou prístupov lean managementu a štatistických nástrojov.

Zobraziť viac

Oprávnený záujem

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľov.

Zobraziť viac

Organizácia Six Sigma

V roku 1980 spoločnosť Motorola predstavila program zameraný na znižovanie nepodarkov pod názvom Six Sigma. V roku 1995 spoločnosť General Electric zaviedla tento program ako hlavnú biznis stratégiu. Pojem Six Sigma je spoločnosťou Motorola registrovanou ochrannou známkou od roku 1993.

Zobraziť viac

Osobný údaj

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky.

Zobraziť viac

Pareto diagram

Paretov princíp možno v rôznych odvetviach ľudskej činnosti (napr. ekonomika, kvalita výroby) formulovať tak, že 80% dôsledkov (napr. zisk alebo počet nepodarkov) pramení z 20% príčin (napr. produkty alebo celková výroba).

Zobraziť viac

PDCA cyklus

PDCA cyklus je iteratívna metóda riadenia, ktorá sa skladá zo štyroch krokov Plan-Do-Check-Act. Používa sa na riadenie podnikových procesov, výrobných procesov, alebo procesov kontinuálneho zlepšovania.

Zobraziť viac

Plánovaná údržba

Plánovaná údržba je jedným z pojmov Total Productive Maintenance (TPM). Zmyslom plánovanej údržby je znižovanie strát spôsobených neočakávanými poruchami zavedením plánu preventívnych a prediktívnych postupov údržby.

Zobraziť viac

Poka-yoke

Poka-yoke (jap. ポカヨケ), v preklade zabezpečenie proti chybe, je systém, ktorý redukuje možnosť ľudského omylu na nulu. Systém poka-yoke je súčasťou Toyota Production System.

Zobraziť viac

Quality Function Deployment

Quality Function Deployment (QFD) je metóda prenosu zákazníckych požiadaviek definovaných pre produkt na kvalitatívne výrobné charakteristiky produktu.

Zobraziť viac

REACH

Nariadenie REACH je nariadenie Európskej únie prijaté na zlepšenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobiť chemikálie, a zároveň na zvýšenie konkurencieschopnosti chemického priemyslu EÚ. Podporuje tiež alternatívne metódy posudzovania nebezpečnosti látok s cieľom znížiť množstvo testov na zvieratách.

Zobraziť viac

Red Tag

Tag je anglický pojem pre štítok. Red tag, alebo červený štítok sa používa v 5S na označenie položky, o ktorej nevieme povedať, či je potrebná. Červený štítok sa používa aj v rámci TPM aj pre označenie nedostatku na strojnom zariadení, ktoré nie je obsluha schopná odstrániť samostatne.

Zobraziť viac

SIPOC analýza

SIPOC analýza, alebo tiež SIPOC mapa je jednoduchý nástroj pre zmapovanie podnikových procesov.

Zobraziť viac

Štíhla výroba

Lean production, alebo štíhla výroba, je súbor nástrojov zameraných na odstránenie aktivít, ktoré nemajú pre zákazníka pridanú hodnotu a predstavujú stratu pre spoločnosť.

Zobraziť viac

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením.

Zobraziť viac

TISAX

TISAX je skratkou pre Trusted Information Security Assessment Exchange a slúži na preukázanie, že dodávateľ (najmä Tier 1 a Tier 2) do automobilového priemyslu spĺňa náročné požiadavky informačnej bezpečnosti. Systém TISAX bol vytvorený Nemeckou Asociáciou automobilového priemyslu VDA.

Zobraziť viac

VDA

VDA je nemeckou skratkou pre asociáciu automobilového priemyslu, ktorá združuje viac ako 620 nemeckých spoločností z automotive oblasti. Medzi výrobcov automobilov, ktorých VDA zastupuje patrí napríklad BMW, Volkswagen AG, AUDI či Mercedes Benz. VDA pre svojích členov a dodávateľov v reťazci vydáva príručky a normy zoskupujúce náročné požiadavky vyžadované v automotive.

Zobraziť viac