Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

NIST CSF

NIST CSF je súbor nástrojov, ktoré slúžia na posilnenie kybernetickej bezpečnosti organizácií a pomáha im identifikovať, chrániť, detegovať, reagovať a obnovovať sa v prípade kybernetických hrozieb.

Zobraziť viac

Konflikt záujmov

Konflikt záujmov je situácia, keď osobný záujem jedinca prevažuje nad záujmami ostatných.

Zobraziť viac

5S metóda

5S je metóda usporiadania a udržania bezpečného, organizovaného a vysoko výkonného pracovného priestoru ľubovoľného typu (výroba, sklad, administratíva) a rozsahu (sklad, výrobná linka, kancelária, pracovný stôl).

Zobraziť viac

Afinitný diagram

Afinitný diagram (Affinity diagram) je nástroj pre zoskupenie nápadov, alebo dát. Vychádza z prirodzeného spôsobu ľudského myslenia, ktoré pracuje s kategóriami pojmov, nie so samotnými pojmami.

Zobraziť viac

AIAG

AIAG je skratka pre The Automotive Industry Action Group alebo tzv. Akčná skupina pre automobilový priemysel a ide o organizáciu, ktorá zlepšuje procesy obchodného reťazca v automobilovom priemysle. Cieľom tejto neziskovej organizácie je znižovanie nákladov a zvyšovanie prosperity v automobilovom priemysle.

Zobraziť viac

AML

Ide o medzinárodne používaný termín pre legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, t.j. činnosť, prostredníctvom ktorej dochádza k zakrytiu nezákonného pôvodu majetku, za účelom jeho ďalšieho použitia v rámci legálnej činnosti.

Zobraziť viac

APQP

APQP je skratka pre názov Advanced Product Quality Planning. Ide o metódu, ktorá definuje postupy a techniky, ktoré sa používajú pri vývoji produktov predovšetkým v automobilovom priemysle.

Zobraziť viac

Asertivita

Asertivita je jednou z kľúčových zručností pri komunikácii. Ide o zručnosť presadzovania názoru, stanoviska, priania alebo myšlienok vyrovnaným spôsobom bez agresívneho správania.

Zobraziť viac

Asset management

Asset management je proces správy a riadenia aktív organizácie. Cieľom asset manažmentu je maximalizovať hodnotu a výkon týchto aktív a tiež minimalizovať riziká a zabezpečiť ich efektívne využitie.

Zobraziť viac

Audit

Preskúmanie dokumentov a systémov firmy, nezávislou odbornou osobou – audítorom.

Zobraziť viac

BCM

BCM je skratka pre Business Continuity Management. Ide o systematický prístup k príprave organizácie na potenciálne hrozby, ako sú prírodné katastrofy, pandémie alebo kybernetické útoky, a na zabezpečenie toho, aby organizácia mohla aj naďalej efektívne fungovať v prípade takýchto narušení.

Zobraziť viac

Benchmarking

Nepretržitý a systematický proces porovnávania produktov, procesov a metód s konkurenciou, najnovšími trendmi v oblasti, alebo celkovými trendmi. Účelom je nájsť spôsob, ako vylepšiť vlastné aktivity s cieľom byť najlepším.

Zobraziť viac

Black belt – Six Sigma

Black belt je osoba, ktorá je nositeľom pokročilých znalostí a skúseností metód štatistického riadenia procesov, všeobecne známych ako Six sigma. Six sigma je silne dátovo orientovaný prístup zlepšovania procesov. Napriek tomu, že Black belt nie je označením pracovnej pozície, venuje prakticky celý pracovný čas metódam Six sigma.

Zobraziť viac

Brainstorming

Brainstorming je tímový nástroj pre generovanie čo najväčšieho počtu nápadov na zvolenú tému. Cieľom je uvoľnením kreatívnej energie účastníkov priniesť čo najviac nápadov na riešenie problému.

Zobraziť viac

Compliance

Compliance sa vo všeobecnom zmysle vzťahuje k dodržiavaniu predpisov, pravidiel, noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť činnosti. Znamená, že organizácia alebo jednotlivec musí konať v súlade s príslušnými právnymi, etickými a regulačnými požiadavkami.

Zobraziť viac

Controlling

Controlling je proces sledovania a vyhodnocovania skutočného výkonu voči plánovaným cieľom a prijímania nápravných opatrení. Účelom controllingu je zabezpečiť, aby zdroje boli využívané efektívne, a aby sa dosahovali organizačné ciele.

Zobraziť viac

CRM - Customer Relationship Management

Zákaznícky orientovaný manažment, ktorý využíva aktívnu tvorbu a udržiavanie dlhodobo prospešných vzťahov medzi zákazníkom a spoločnosťou. Vzťahy musia byť obojstranne prospešné a výhodné (situácia win-win), preto vylučujú neetické chovanie sa k zákazníkovi.

Zobraziť viac

DFMA - Design for Manufacture and Assembly

Analytická metóda, ktorej cieľom je zjednodušiť dizajn a výrobu produktu zloženého z viacerých komponentov DFMA je kombinácia dvoch metodológií: Design for Manufacture, ktorá znamená zjednodušenie výroby dielov, z ktorých sa skladá koncový výrobok a Design for Assembly, ktorá sa snaží o zjednodušenie procesu zostavovania dielov do hotového výrobku.

Zobraziť viac

DMAIC - Model riadenia projektu

DMAIC je cyklická postupnosť krokov dátovo orientovaného projektového riadenia s cieľom zlepšiť, stabilizovať a optimalizovať procesy. DMAIC je kľúčovým nástrojom Six Sigma projektov, avšak môže sa použiť aj pri iných technikách neustáleho zlepšovania.

Zobraziť viac

FMEA

Failure mode and effects analysis (Analýza možných chýb a ich následkov) je analytická metóda používaná s cieľom zabezpečiť zohľadnenie a riešenie potenciálnych porúch, zlyhaní a kritických chýb už v priebehu procesu konštrukčného návrhu produktu alebo návrhu výrobného procesu, analyzovať príčiny a následky režimu zlyhaní, ich dopad na výrobný závod, na zákazníka ako aj na finálneho užívateľa s cieľom implementácie účinných preventívnych opatrení.

Zobraziť viac

Framework

Framework je aplikačný rámec, ktorý poskytuje preddefinovaný súbor nástrojov pre vývoj softvéru. Framework uľahčuje vývoj aplikácií tým, že poskytuje hotové riešenia pre časté problémy a usmerňuje vývojárov pri tvorbe aplikácie pomocou vopred definovaných pravidiel.

Zobraziť viac

GDPR

GDPR (anglická skratka - General Data Protection Regulation) je NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Úlohou GDPR je harmonizovať ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovateľskými činnosťami a zabezpečiť voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi.

Zobraziť viac

Green belt - Six Sigma

Green belt je osoba, ktorá je nositeľom mierne pokročilých znalostí a skúseností metód štatistického riadenia procesov, všeobecne známych ako Six sigma. Six sigma je silne dátovo orientovaný prístup zlepšovania procesov. Green belt vynakladá na aktivity spojené so Six sigma metódami približne 30% svojho pracovného času.

Zobraziť viac

HACCP

Skratka HACCP vychádza z anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“, ktorý sa do slovenčiny prekladá ako analýza rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov. HACCP udáva, čo je nevyhnutné na to, aby sa predišlo riziku nebezpečenstva, ktoré môžu ohroziť spotrebiteľa, ešte predtým než táto situácia nastane.

Zobraziť viac

IATF

IATF je skratkou pre The International Automotive Task Force – Medzinárodnú pracovnú skupinu pre automobilový priemysel. IATF bola vytvorená s cieľom poskytovať zákazníkom automobilového priemyslu po celom svete výrobky s lepšou kvalitou.

Zobraziť viac

Index spôsobilosti

​​​ ​​Index spôsobilosti je štatistická miera, ktorá sa používa na posúdenie schopnosti procesu alebo systému splniť súbor špecifikácií alebo požiadaviek. Indexy spôsobilosti sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach na sledovanie a zlepšovanie výkonnosti procesov.

Zobraziť viac

Interný audit

Interný audit je poradenská činnosť a slúži organizácii na zvyšovanie jej hodnoty a zlepšovanie jej procesov. Interné audity napomáhajú dosahovať ciele organizácie tým, že prinášajú systematický, metodický prístup k hodnoteniu a zdokonaľovaniu účinnosti systému riadenia rizík, riadiacich, kontrolných procesov, riadenia a správy organizácie.

Zobraziť viac

Interný audítor

Interný audítor je osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie interného auditu v organizáciách. Zameriava sa na hodnotenie vnútorného kontrolného systému organizácie tým, že orgánom danej spoločnosti poskytne informácie, hodnotenie, analýzy či odporúčania pre efektívnejšie plnenie ich úloh.

Zobraziť viac

Ishikawa diagram

Ishikawa diagram je záznam kauzálneho vzťahu riešeného problému a jeho koreňových príčin. Zistené príčiny je potom možné eliminovať a tým problém trvalo odstrániť.

Zobraziť viac

ISMS

Systém riadenia informačnej bezpečnosti je súbor procesov, postupov a techník, ktoré organizácia používa na riadenie informácií, jej ochranu a zaistenie bezpečnosti informačného systému. Tento systém je založený na ISO/IEC 27001, ktorá poskytuje rámec pre implementáciu a prevádzkovanie ISMS.

Zobraziť viac

ISO

ISO je skratkou pre International Organization for Standardization – Medzinárodnú organizáciu pre štandardizáciu. Organizácia bola založená 23. februára 1947, sídli v Ženeve vo Švajčiarsku a pôsobí v 164 krajinách.

Zobraziť viac

ISO 9001

ISO 9001 je medzinárodný štandard pre systém manažérstva kvality (QMS = quality management system). Táto norma stanovuje kritériá pre: vytvorenie, implementáciu, udržiavanie a neustále zlepšovanie efektívneho QMS.

Zobraziť viac

Kaizen

Kaizen je jednoduchý nástroj urýchľujúci tempo neustáleho zlepšovania procesov pomocou malých zmien.

Zobraziť viac

Kanban

Kanban je metóda riadenia toku materiálu a informácií s cieľom uspokojiť zákazníka dodaním správneho produktu v správnom čase, v požadovanom množstve a v požadovanej kvalite. Kanban je základom systému pre „Just in Time“. Kanban vznikol v rámci výrobného programu Toyota (Toyota Production System). Jeho autorom je Taiichi Ohno, priemyselný inžinier Toyoty. Kanban je inšpirovaný systémom supermarketu, kde sú police s tovarom dopĺňane iba v prípade, že tovar sa míňa. Kanban je akronym pre japonský výraz signálny štítok.

Zobraziť viac

KBÚ a ES

Karty bezpečnostných údajov poskytujú používateľom chemikálií potrebné informácie, ktoré im pomáhajú chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Rozšírená karta bezpečnostných údajov s pripojenými expozičnými scenármi sa musí dodať v prípade, že nebezpečná látka je registrovaná v množstve od 10 ton ročne na registrujúceho. 

Zobraziť viac

Konflikt záujmov

Ide o situáciu, kedy môže osobný záujem napr. rodina, priateľstvo, finančné alebo sociálne faktory ovplyvniť úsudok resp. rozhodovanie osôb pri výkone ich povinností v práci. Zamestnanec teda pri výkone svojich povinností uprednostní svoj vlastný osobný záujem pred najlepšími záujmami spoločnosti.

Zobraziť viac

Kontrolný plán

Kontrolný plán je nástroj manažmentu, ktorý slúži na riadenie aktivít smerujúcich k zlepšeniu procesov alebo produktov s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka.

Zobraziť viac

Korelačný diagram, korelácia

Korelácia je pojem, popisujúci štatistickú závislosť medzi minimálne dvoma parametrami.

Zobraziť viac

KPI

KPI v preklade, kľúčové ukazovatele výkonnosti, predstavujú metriku, ktorá meria výkon organizácie, oddelenia, projektu alebo jednotlivca voči konkrétnym cieľom alebo zámerom. KPI sa používajú na sledovanie pokroku, meranie úspechu a rozhodovanie na základe dát.

Zobraziť viac

Kryptovanie

Kryptovanie je proces premeny čitateľného textu alebo dát do nečitateľného formátu pomocou matematických algoritmov a kľúčov. Cieľom kryptovania je zabezpečiť dáta tak, aby boli chránené pred neautorizovaným prístupom, čítaním alebo zmenou počas prenosu alebo ukladania.

Zobraziť viac

Lean Office, Štíhla administratíva

Podobne, ako vo výrobných procesoch aj v administratívnych procesoch je možné nájsť aktivity, ktoré sú plytvaním. Zavedenie prvkov štíhlej výroby do administratívnych procesov nazývame Štíhla kancelária, alebo Lean Office.

Zobraziť viac

Lean Six Sigma

Súbor techník a nástrojov zameraných na znižovanie strát v procesoch pomocou prístupov lean managementu a štatistických nástrojov.

Zobraziť viac

Malware

Malware je počítačový program, ktorého úlohou je napadnutie softwaru, ktorý pre útočníka získa prístup do zariadenia používateľa. Účelom môže byť poškodenie, odcudzenie dát alebo sledovanie užívateľa. Do malwaru spadajú počítačové vírusy, spyware, adware, phishing, trójske kone, rootkitty a pod.

Zobraziť viac

MSA

MSA je skratkou pre pojem Analýza systému merania (Measurment System Analysis), ktorá sa používa pri hromadnej výrobe a zisťuje, či namerané dáta a hodnoty môžeme považovať za spoľahlivé, a aká je efektívnosť merania. Metóda MSA bola pôvodne vyvinutá pre automobilový priemysel, ale jej využiteľnosť je dnes rozšírená do mnohých odborov.

Zobraziť viac

MTBF

Stredná doba medzi poruchami je štatistický ukazovateľ, ktorý hodnotí spoľahlivosť výrobku alebo výrobného stroja. MTBF predstavuje priemerný časový interval medzi dvoma po sebe idúcimi poruchami.

Zobraziť viac

MTTF

Stredná doba do poruchy. Je to metrika spoľahlivosti, ktorá predstavuje priemernú dobu, počas ktorej bude produkt alebo systém fungovať, než zlyhá a nebude možné ho opraviť. Používa sa v strojárstve a výrobe na odhad očakávanej životnosti produktu alebo systému.

Zobraziť viac

MTTR

MTTR je miera priemernej doby potrebnej na opravu chybného systému alebo súčasti a ich obnovenie do normálnej prevádzky. MTTR je kritickou metrikou v operáciách údržby a opráv, pretože môže pomôcť identifikovať príležitosti na zlepšenie a optimalizáciu.

Zobraziť viac

OEE

OEE alebo Celková efektivita zariadenia, je metrika, ktorá sa používa na meranie výkonnosti výrobného procesu alebo zariadenia. Je to meradlo toho, ako efektívne je výrobný proces využívaný. Používa sa vo výrobných podnikoch na zlepšenie výrobných procesov a zvýšenie efektivity.

Zobraziť viac

Oprávnený záujem

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľov.

Zobraziť viac

Organizácia Six Sigma

V roku 1980 spoločnosť Motorola predstavila program zameraný na znižovanie nepodarkov pod názvom Six Sigma. V roku 1995 spoločnosť General Electric zaviedla tento program ako hlavnú biznis stratégiu. Pojem Six Sigma je spoločnosťou Motorola registrovanou ochrannou známkou od roku 1993.

Zobraziť viac

Osobný údaj

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky.

Zobraziť viac

Outsourcing

Outsourcing je obchodná stratégia, ktorá spočíva v delegovaní určitých procesov, činností alebo služieb externým spoločnostiam alebo dodávateľom tretích strán. Pri outsourcingu organizácia prenáša zodpovednosť za vykonávanie daných úloh na špecializované externé subjekty, ktoré majú potrebné znalosti, zdroje a zručnosti.

Zobraziť viac

Pareto diagram

Paretov princíp možno v rôznych odvetviach ľudskej činnosti (napr. ekonomika, kvalita výroby) formulovať tak, že 80% dôsledkov (napr. zisk alebo počet nepodarkov) pramení z 20% príčin (napr. produkty alebo celková výroba).

Zobraziť viac

PDCA cyklus

PDCA cyklus je iteratívna metóda riadenia, ktorá sa skladá zo štyroch krokov Plan-Do-Check-Act. Používa sa na riadenie podnikových procesov, výrobných procesov, alebo procesov kontinuálneho zlepšovania.

Zobraziť viac

Phishing

Pod pojmom phishing rozumieme formu útoku alebo podvodnú techniku, ktorá sa používa v elektronickej komunikácii, kedy sa útočník vydáva za určitú autoritu a snaží sa z daného človeka získať citlivé informácie ako napr. heslá, pin kódy ku kreditným kartám, údaje internetového bankovníctva alebo rovno peniaze.

Zobraziť viac

Plánovaná údržba

Plánovaná údržba je jedným z pojmov Total Productive Maintenance (TPM). Zmyslom plánovanej údržby je znižovanie strát spôsobených neočakávanými poruchami zavedením plánu preventívnych a prediktívnych postupov údržby.

Zobraziť viac

Poka-yoke

Poka-yoke (jap. ポカヨケ), v preklade zabezpečenie proti chybe, je systém, ktorý redukuje možnosť ľudského omylu na nulu. Systém poka-yoke je súčasťou Toyota Production System.

Zobraziť viac

PPAP

PPAP je skratka pre anglický názov Production Part Approval Process, ktorý môžeme preložiť ako Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby. Ide o metódu, ktorá napomáha nastavením procesov schvaľovania dielov alebo súčiastok do výroby.

Zobraziť viac

Problem solving

Ide o proces riešenia alebo hľadanie riešení akéhokoľvek problému. Schopnosť riešenia problémov je dôležitou schopnosťou každého jedinca, ale jedná sa aj o veľmi dôležitú vlastnosť pre pozíciu manažéra alebo lídra. Táto vlastnosť je rozhodujúca pre úspech ako u jednotlivcov, tak aj tímov.

Zobraziť viac

PSB

PSB alebo zodpovednosť za bezpečnosť produktu označuje osobu alebo organizáciu, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie toho, aby bol produkt navrhnutý, vyrobený a uvedený na trh bezpečným a vyhovujúcim spôsobom v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Má tiež zodpovednosť za hodnotenie rizík spojených s produktom.

Zobraziť viac

Quality Function Deployment

Quality Function Deployment (QFD) je metóda prenosu zákazníckych požiadaviek definovaných pre produkt na kvalitatívne výrobné charakteristiky produktu.

Zobraziť viac

REACH

Nariadenie REACH je nariadenie Európskej únie prijaté na zlepšenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobiť chemikálie, a zároveň na zvýšenie konkurencieschopnosti chemického priemyslu EÚ. Podporuje tiež alternatívne metódy posudzovania nebezpečnosti látok s cieľom znížiť množstvo testov na zvieratách.

Zobraziť viac

Red Tag

Tag je anglický pojem pre štítok. Red tag, alebo červený štítok sa používa v 5S na označenie položky, o ktorej nevieme povedať, či je potrebná. Červený štítok sa používa aj v rámci TPM aj pre označenie nedostatku na strojnom zariadení, ktoré nie je obsluha schopná odstrániť samostatne.

Zobraziť viac

Risk Assessment

Risk Assessment je dôležitým nástrojom pre organizácie a jednotlivcov na identifikáciu a minimalizáciu rizík spojených s ich činnosťami. Pomáha im lepšie porozumieť možným hrozbám a prijať informované rozhodnutia o tom, akým spôsobom sa s rizikami vysporiadať.

Zobraziť viac

SDLC

SDLC je metodológia, ktorá sa používa pri vývoji softvéru s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochranu proti rizikám spojeným s kybernetickými hrozbami. Zameriava sa na implementáciu bezpečnostných postupov a kontrolných mechanizmov už od samotného začiatku vývojového procesu až po nasadenie a údržbu softvérového produktu.

Zobraziť viac

Seiketsu

Seiketsu je systém na organizáciu a udržiavanie čistého a efektívneho pracoviska. Je zameraný na štandardizáciu a udržanie zlepšení, ktoré boli vykonané v predchádzajúcich krokoch a zahŕňa aj vytvorenie kultúry neustáleho zlepšovania a zabezpečenie toho, aby sa každý v organizácii zaviazal udržiavať dosiahnuté zlepšenia.

Zobraziť viac

Seiri

Seiri je japonský výraz, v preklade znamená „triediť“. Je jedným z piatich princípov metodiky 5S navrhnutých na zlepšenie efektivity, bezpečnosti a kvality pracoviska. Seiri konkrétne odkazuje na prvý krok procesu, ktorý zahŕňa triedenie všetkých položiek v pracovnom priestore a odstránenie nepotrebných položiek.

Zobraziť viac

Seiso

V kontexte 5S Seiso zahŕňa čistenie a kontrolu pracovného priestoru, aby sa odstránila nečistota, úlomky a ďalšie zdroje kontaminácie. Cieľom Seiso je vytvoriť čisté a bezpečné pracovné prostredie bez nečistôt, prachu a iných typov nečistôt.

Zobraziť viac

Seiton

Seiton je druhým krokom v metodológii 5S a zahŕňa organizovanie položiek, ktoré zostanú po kroku Seiri. Kladie si za cieľ vytvoriť pracovný priestor, kde má všetko svoje určené miesto a všetko je na svojom mieste.

Zobraziť viac

Shitsuke

Shitsuke je posledným krokom v metodike 5S, čo je systém pre organizáciu a udržiavanie čistého a efektívneho pracoviska. Zdôrazňuje potrebu trvalého úsilia a odhodlania udržiavať zlepšenia, ktoré boli vykonané v predchádzajúcich krokoch 4S.

Zobraziť viac

SIPOC analýza

SIPOC analýza, alebo tiež SIPOC mapa je jednoduchý nástroj pre zmapovanie podnikových procesov.

Zobraziť viac

SMED

SMED je skratka pre Single Minute Exchange of Dies, čo v slovenčine znamená -Výmena nástroja počas jednej minúty alebo tiež pretypovanie výrobných zariadení. Jedná sa o jednu z metód štíhlej výroby a hlavným cieľom je znížiť potrebný čas na nastavenie a zoradenie strojov z niekoľkých hodín do niekoľkých minút. Touto metódou sa dá predchádzať plytvaniu a urýchliť výrobu.

Zobraziť viac

SPC

SPC je skratka pre anglický názov Statistical process control, ktorý môžeme preložiť ako Štatistická kontrola procesu. Ide o metódu, ktorou sa kontroluje kvalita, a ktorá využíva štatistické metódy na sledovanie a riadenie procesu. Táto metóda teda celý proces výroby zefektívňuje a dokáže predpovedať jeho správanie v budúcnosti.

Zobraziť viac

Spôsobilosť stroja

Spôsobilosťou stroja sa rozumie rozsah funkcií a výkonnostných charakteristík, ktoré je stroj alebo zariadenie schopné zabezpečiť. Vzťahuje sa na schopnosť stroja dokončiť špecifické úlohy alebo procesy s vysokou úrovňou presnosti, účinnosti a konzistencie.

Zobraziť viac

Štíhla výroba

Lean production, alebo štíhla výroba, je súbor nástrojov zameraných na odstránenie aktivít, ktoré nemajú pre zákazníka pridanú hodnotu a predstavujú stratu pre spoločnosť.

Zobraziť viac

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením.

Zobraziť viac

SWOT analýza

SWOT analýza je jedným zo základných nástrojov, ktoré spoločnostiam slúžia na zostavenie stratégie chodu podniku. Hodnotí súčasnú situáciu organizácie a situáciu jej okolia. Táto analýza je súčasťou predovšetkým dlhodobého strategického plánovania podniku, teda nejde o obyčajnú identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ale dajú sa vďaka tejto analýze nájsť ďalšie stratégie a spôsoby pri riešení problémov v spoločnosti.

Zobraziť viac

TIMWOODS v Lean Six Sigma - 8 druhov plytvania

Vo svete Lean Six Sigma existuje 8 druhov strát/plytvania. Zapamätať si ich môžete pomocou akronymu TIMWOODS.

Zobraziť viac

TISAX

TISAX je skratkou pre Trusted Information Security Assessment Exchange a slúži na preukázanie, že dodávateľ (najmä Tier 1 a Tier 2) do automobilového priemyslu spĺňa náročné požiadavky informačnej bezpečnosti. Systém TISAX bol vytvorený Nemeckou Asociáciou automobilového priemyslu VDA.

Zobraziť viac

TOC

TOC je skratkou pre pojem Teória obmedzení (Theory of Constraints). Jedná sa o univerzálnu analytickú metódu, ktorá ponúka nový prístup k riadeniu a trvalému zlepšeniu činnosti podniku. Hlavným cieľom TOC je nájsť a identifikovať najužšie miesto v systéme alebo obmedzenia z pohľadu definovaných cieľov a toto obmedzenie začať využívať. Zameraním sa na najslabší článok sa dosiahnu najlepšie reálne prínosy. Ak by systém žiadne obmedzenie nemal, potom by dosahoval ciele v neobmedzenej miere.

Zobraziť viac

TPM

Ide o stratégiu údržby, ktorá sa zameriava na maximalizáciu celkovej účinnosti a efektivity výrobných zariadení. Hlavným cieľom je zvýšiť dostupnosť zariadenia, znížiť poruchovosť, zlepšiť kvalitu a znížiť množstvo odpadu. Je to proces neustáleho zlepšovania.

Zobraziť viac

TPS

TPS je súbor princípov, ktoré kladú dôraz na elimináciu plytvania a neustále zlepšovanie procesov s cieľom zlepšiť efektivitu, kvalitu a flexibilitu ich výrobných procesov, znižovanie odpadu a posilňovanie postavenia zamestnancov.

Zobraziť viac

Transparentnosť

Znamená stav, kedy sú zverejňované informácie v maximálne možnej miere zrozumiteľné, overiteľné a pravidelne publikované. To znamená, že finančné a obchodné aktivity sú vykonávané otvoreným spôsobom.

Zobraziť viac

VDA

VDA je nemeckou skratkou pre asociáciu automobilového priemyslu, ktorá združuje viac ako 620 nemeckých spoločností z automotive oblasti. Medzi výrobcov automobilov, ktorých VDA zastupuje patrí napríklad BMW, Volkswagen AG, AUDI či Mercedes Benz. VDA pre svojích členov a dodávateľov v reťazci vydáva príručky a normy zoskupujúce náročné požiadavky vyžadované v automotive.

Zobraziť viac

Zálohovanie

Zálohovanie je proces vytvárania a ukladania kópie dát alebo informácií z primárneho zdroja na iné médium alebo zariadenie. Jeho hlavným cieľom je zaistenie dostupnosti a obnovy dát v prípade nechcenej straty, poškodenia, vymazania alebo iných nepredvídateľných udalostí.

Zobraziť viac