Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

Malware

Malware je počítačový program, ktorého úlohou je napadnutie softwaru, ktorý pre útočníka získa prístup do zariadenia používateľa. Účelom môže byť poškodenie, odcudzenie dát alebo sledovanie užívateľa. Do malwaru spadajú počítačové vírusy, spyware, adware, phishing, trójske kone, rootkitty a pod.

Zobraziť viac

MSA

MSA je skratkou pre pojem Analýza systému merania (Measurment System Analysis), ktorá sa používa pri hromadnej výrobe a zisťuje, či namerané dáta a hodnoty môžeme považovať za spoľahlivé, a aká je efektívnosť merania. Metóda MSA bola pôvodne vyvinutá pre automobilový priemysel, ale jej využiteľnosť je dnes rozšírená do mnohých odborov.

Zobraziť viac

MTBF

Stredná doba medzi poruchami je štatistický ukazovateľ, ktorý hodnotí spoľahlivosť výrobku alebo výrobného stroja. MTBF predstavuje priemerný časový interval medzi dvoma po sebe idúcimi poruchami.

Zobraziť viac

MTTF

Stredná doba do poruchy. Je to metrika spoľahlivosti, ktorá predstavuje priemernú dobu, počas ktorej bude produkt alebo systém fungovať, než zlyhá a nebude možné ho opraviť. Používa sa v strojárstve a výrobe na odhad očakávanej životnosti produktu alebo systému.

Zobraziť viac

MTTR

MTTR je miera priemernej doby potrebnej na opravu chybného systému alebo súčasti a ich obnovenie do normálnej prevádzky. MTTR je kritickou metrikou v operáciách údržby a opráv, pretože môže pomôcť identifikovať príležitosti na zlepšenie a optimalizáciu.

Zobraziť viac