Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

SDLC

SDLC je metodológia, ktorá sa používa pri vývoji softvéru s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochranu proti rizikám spojeným s kybernetickými hrozbami. Zameriava sa na implementáciu bezpečnostných postupov a kontrolných mechanizmov už od samotného začiatku vývojového procesu až po nasadenie a údržbu softvérového produktu.

Zobraziť viac

Seiketsu

Seiketsu je systém na organizáciu a udržiavanie čistého a efektívneho pracoviska. Je zameraný na štandardizáciu a udržanie zlepšení, ktoré boli vykonané v predchádzajúcich krokoch a zahŕňa aj vytvorenie kultúry neustáleho zlepšovania a zabezpečenie toho, aby sa každý v organizácii zaviazal udržiavať dosiahnuté zlepšenia.

Zobraziť viac

Seiri

Seiri je japonský výraz, v preklade znamená „triediť“. Je jedným z piatich princípov metodiky 5S navrhnutých na zlepšenie efektivity, bezpečnosti a kvality pracoviska. Seiri konkrétne odkazuje na prvý krok procesu, ktorý zahŕňa triedenie všetkých položiek v pracovnom priestore a odstránenie nepotrebných položiek.

Zobraziť viac

Seiso

V kontexte 5S Seiso zahŕňa čistenie a kontrolu pracovného priestoru, aby sa odstránila nečistota, úlomky a ďalšie zdroje kontaminácie. Cieľom Seiso je vytvoriť čisté a bezpečné pracovné prostredie bez nečistôt, prachu a iných typov nečistôt.

Zobraziť viac

Seiton

Seiton je druhým krokom v metodológii 5S a zahŕňa organizovanie položiek, ktoré zostanú po kroku Seiri. Kladie si za cieľ vytvoriť pracovný priestor, kde má všetko svoje určené miesto a všetko je na svojom mieste.

Zobraziť viac

Shitsuke

Shitsuke je posledným krokom v metodike 5S, čo je systém pre organizáciu a udržiavanie čistého a efektívneho pracoviska. Zdôrazňuje potrebu trvalého úsilia a odhodlania udržiavať zlepšenia, ktoré boli vykonané v predchádzajúcich krokoch 4S.

Zobraziť viac

SIPOC analýza

SIPOC analýza, alebo tiež SIPOC mapa je jednoduchý nástroj pre zmapovanie podnikových procesov.

Zobraziť viac

SMED

SMED je skratka pre Single Minute Exchange of Dies, čo v slovenčine znamená -Výmena nástroja počas jednej minúty alebo tiež pretypovanie výrobných zariadení. Jedná sa o jednu z metód štíhlej výroby a hlavným cieľom je znížiť potrebný čas na nastavenie a zoradenie strojov z niekoľkých hodín do niekoľkých minút. Touto metódou sa dá predchádzať plytvaniu a urýchliť výrobu.

Zobraziť viac

SPC

SPC je skratka pre anglický názov Statistical process control, ktorý môžeme preložiť ako Štatistická kontrola procesu. Ide o metódu, ktorou sa kontroluje kvalita, a ktorá využíva štatistické metódy na sledovanie a riadenie procesu. Táto metóda teda celý proces výroby zefektívňuje a dokáže predpovedať jeho správanie v budúcnosti.

Zobraziť viac

Spôsobilosť stroja

Spôsobilosťou stroja sa rozumie rozsah funkcií a výkonnostných charakteristík, ktoré je stroj alebo zariadenie schopné zabezpečiť. Vzťahuje sa na schopnosť stroja dokončiť špecifické úlohy alebo procesy s vysokou úrovňou presnosti, účinnosti a konzistencie.

Zobraziť viac

Štíhla výroba

Lean production, alebo štíhla výroba, je súbor nástrojov zameraných na odstránenie aktivít, ktoré nemajú pre zákazníka pridanú hodnotu a predstavujú stratu pre spoločnosť.

Zobraziť viac

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením.

Zobraziť viac

SWOT analýza

SWOT analýza je jedným zo základných nástrojov, ktoré spoločnostiam slúžia na zostavenie stratégie chodu podniku. Hodnotí súčasnú situáciu organizácie a situáciu jej okolia. Táto analýza je súčasťou predovšetkým dlhodobého strategického plánovania podniku, teda nejde o obyčajnú identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ale dajú sa vďaka tejto analýze nájsť ďalšie stratégie a spôsoby pri riešení problémov v spoločnosti.

Zobraziť viac