Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

DFMA - Design for Manufacture and Assembly

Analytická metóda, ktorej cieľom je zjednodušiť dizajn a výrobu produktu zloženého z viacerých komponentov DFMA je kombinácia dvoch metodológií: Design for Manufacture, ktorá znamená zjednodušenie výroby dielov, z ktorých sa skladá koncový výrobok a Design for Assembly, ktorá sa snaží o zjednodušenie procesu zostavovania dielov do hotového výrobku.

Zobraziť viac

DMAIC - Model riadenia projektu

DMAIC je cyklická postupnosť krokov dátovo orientovaného projektového riadenia s cieľom zlepšiť, stabilizovať a optimalizovať procesy. DMAIC je kľúčovým nástrojom Six Sigma projektov, avšak môže sa použiť aj pri iných technikách neustáleho zlepšovania.

Zobraziť viac