Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

GDPR

GDPR (anglická skratka - General Data Protection Regulation) je NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Úlohou GDPR je harmonizovať ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovateľskými činnosťami a zabezpečiť voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi.

Zobraziť viac

Green belt - Six Sigma

Green belt je osoba, ktorá je nositeľom mierne pokročilých znalostí a skúseností metód štatistického riadenia procesov, všeobecne známych ako Six sigma. Six sigma je silne dátovo orientovaný prístup zlepšovania procesov. Green belt vynakladá na aktivity spojené so Six sigma metódami približne 30% svojho pracovného času.

Zobraziť viac