Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

TIMWOODS v Lean Six Sigma - 8 druhov plytvania

Vo svete Lean Six Sigma existuje 8 druhov strát/plytvania. Zapamätať si ich môžete pomocou akronymu TIMWOODS.

Zobraziť viac

TISAX

TISAX je skratkou pre Trusted Information Security Assessment Exchange a slúži na preukázanie, že dodávateľ (najmä Tier 1 a Tier 2) do automobilového priemyslu spĺňa náročné požiadavky informačnej bezpečnosti. Systém TISAX bol vytvorený Nemeckou Asociáciou automobilového priemyslu VDA.

Zobraziť viac

TOC

TOC je skratkou pre pojem Teória obmedzení (Theory of Constraints). Jedná sa o univerzálnu analytickú metódu, ktorá ponúka nový prístup k riadeniu a trvalému zlepšeniu činnosti podniku. Hlavným cieľom TOC je nájsť a identifikovať najužšie miesto v systéme alebo obmedzenia z pohľadu definovaných cieľov a toto obmedzenie začať využívať. Zameraním sa na najslabší článok sa dosiahnu najlepšie reálne prínosy. Ak by systém žiadne obmedzenie nemal, potom by dosahoval ciele v neobmedzenej miere.

Zobraziť viac

TPM

Ide o stratégiu údržby, ktorá sa zameriava na maximalizáciu celkovej účinnosti a efektivity výrobných zariadení. Hlavným cieľom je zvýšiť dostupnosť zariadenia, znížiť poruchovosť, zlepšiť kvalitu a znížiť množstvo odpadu. Je to proces neustáleho zlepšovania.

Zobraziť viac

TPS

TPS je súbor princípov, ktoré kladú dôraz na elimináciu plytvania a neustále zlepšovanie procesov s cieľom zlepšiť efektivitu, kvalitu a flexibilitu ich výrobných procesov, znižovanie odpadu a posilňovanie postavenia zamestnancov.

Zobraziť viac

Transparentnosť

Znamená stav, kedy sú zverejňované informácie v maximálne možnej miere zrozumiteľné, overiteľné a pravidelne publikované. To znamená, že finančné a obchodné aktivity sú vykonávané otvoreným spôsobom.

Zobraziť viac