Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

IATF

IATF je skratkou pre The International Automotive Task Force – Medzinárodnú pracovnú skupinu pre automobilový priemysel. IATF bola vytvorená s cieľom poskytovať zákazníkom automobilového priemyslu po celom svete výrobky s lepšou kvalitou.

Zobraziť viac

Index spôsobilosti

​​​ ​​Index spôsobilosti je štatistická miera, ktorá sa používa na posúdenie schopnosti procesu alebo systému splniť súbor špecifikácií alebo požiadaviek. Indexy spôsobilosti sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach na sledovanie a zlepšovanie výkonnosti procesov.

Zobraziť viac

Interný audit

Interný audit je poradenská činnosť a slúži organizácii na zvyšovanie jej hodnoty a zlepšovanie jej procesov. Interné audity napomáhajú dosahovať ciele organizácie tým, že prinášajú systematický, metodický prístup k hodnoteniu a zdokonaľovaniu účinnosti systému riadenia rizík, riadiacich, kontrolných procesov, riadenia a správy organizácie.

Zobraziť viac

Interný audítor

Interný audítor je osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie interného auditu v organizáciách. Zameriava sa na hodnotenie vnútorného kontrolného systému organizácie tým, že orgánom danej spoločnosti poskytne informácie, hodnotenie, analýzy či odporúčania pre efektívnejšie plnenie ich úloh.

Zobraziť viac

Ishikawa diagram

Ishikawa diagram je záznam kauzálneho vzťahu riešeného problému a jeho koreňových príčin. Zistené príčiny je potom možné eliminovať a tým problém trvalo odstrániť.

Zobraziť viac

ISMS

Systém riadenia informačnej bezpečnosti je súbor procesov, postupov a techník, ktoré organizácia používa na riadenie informácií, jej ochranu a zaistenie bezpečnosti informačného systému. Tento systém je založený na ISO/IEC 27001, ktorá poskytuje rámec pre implementáciu a prevádzkovanie ISMS.

Zobraziť viac

ISO

ISO je skratkou pre International Organization for Standardization – Medzinárodnú organizáciu pre štandardizáciu. Organizácia bola založená 23. februára 1947, sídli v Ženeve vo Švajčiarsku a pôsobí v 164 krajinách.

Zobraziť viac

ISO 9001

ISO 9001 je medzinárodný štandard pre systém manažérstva kvality (QMS = quality management system). Táto norma stanovuje kritériá pre: vytvorenie, implementáciu, udržiavanie a neustále zlepšovanie efektívneho QMS.

Zobraziť viac