Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

Compliance

Compliance sa vo všeobecnom zmysle vzťahuje k dodržiavaniu predpisov, pravidiel, noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť činnosti. Znamená, že organizácia alebo jednotlivec musí konať v súlade s príslušnými právnymi, etickými a regulačnými požiadavkami.

Zobraziť viac

Controlling

Controlling je proces sledovania a vyhodnocovania skutočného výkonu voči plánovaným cieľom a prijímania nápravných opatrení. Účelom controllingu je zabezpečiť, aby zdroje boli využívané efektívne, a aby sa dosahovali organizačné ciele.

Zobraziť viac

CRM - Customer Relationship Management

Zákaznícky orientovaný manažment, ktorý využíva aktívnu tvorbu a udržiavanie dlhodobo prospešných vzťahov medzi zákazníkom a spoločnosťou. Vzťahy musia byť obojstranne prospešné a výhodné (situácia win-win), preto vylučujú neetické chovanie sa k zákazníkovi.

Zobraziť viac