Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

HACCP

Skratka HACCP vychádza z anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“, ktorý sa do slovenčiny prekladá ako analýza rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov. HACCP udáva, čo je nevyhnutné na to, aby sa predišlo riziku nebezpečenstva, ktoré môžu ohroziť spotrebiteľa, ešte predtým než táto situácia nastane.

Zobraziť viac