Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

Kaizen

Kaizen je jednoduchý nástroj urýchľujúci tempo neustáleho zlepšovania procesov pomocou malých zmien.

Zobraziť viac

Kanban

Kanban je metóda riadenia toku materiálu a informácií s cieľom uspokojiť zákazníka dodaním správneho produktu v správnom čase, v požadovanom množstve a v požadovanej kvalite. Kanban je základom systému pre „Just in Time“. Kanban vznikol v rámci výrobného programu Toyota (Toyota Production System). Jeho autorom je Taiichi Ohno, priemyselný inžinier Toyoty. Kanban je inšpirovaný systémom supermarketu, kde sú police s tovarom dopĺňane iba v prípade, že tovar sa míňa. Kanban je akronym pre japonský výraz signálny štítok.

Zobraziť viac

KBÚ a ES

Karty bezpečnostných údajov poskytujú používateľom chemikálií potrebné informácie, ktoré im pomáhajú chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Rozšírená karta bezpečnostných údajov s pripojenými expozičnými scenármi sa musí dodať v prípade, že nebezpečná látka je registrovaná v množstve od 10 ton ročne na registrujúceho. 

Zobraziť viac

Konflikt záujmov

Ide o situáciu, kedy môže osobný záujem napr. rodina, priateľstvo, finančné alebo sociálne faktory ovplyvniť úsudok resp. rozhodovanie osôb pri výkone ich povinností v práci. Zamestnanec teda pri výkone svojich povinností uprednostní svoj vlastný osobný záujem pred najlepšími záujmami spoločnosti.

Zobraziť viac

Kontrolný plán

Kontrolný plán je nástroj manažmentu, ktorý slúži na riadenie aktivít smerujúcich k zlepšeniu procesov alebo produktov s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka.

Zobraziť viac

Korelačný diagram, korelácia

Korelácia je pojem, popisujúci štatistickú závislosť medzi minimálne dvoma parametrami.

Zobraziť viac

KPI

KPI v preklade, kľúčové ukazovatele výkonnosti, predstavujú metriku, ktorá meria výkon organizácie, oddelenia, projektu alebo jednotlivca voči konkrétnym cieľom alebo zámerom. KPI sa používajú na sledovanie pokroku, meranie úspechu a rozhodovanie na základe dát.

Zobraziť viac

Kryptovanie

Kryptovanie je proces premeny čitateľného textu alebo dát do nečitateľného formátu pomocou matematických algoritmov a kľúčov. Cieľom kryptovania je zabezpečiť dáta tak, aby boli chránené pred neautorizovaným prístupom, čítaním alebo zmenou počas prenosu alebo ukladania.

Zobraziť viac