Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

KBÚ a ES

KBÚ - Karty bezpečnostných údajov 

Karty bezpečnostných údajov poskytujú používateľom chemikálií potrebné informácie, ktoré im pomáhajú chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. 
Používateľmi chemikálií sú spoločnosti alebo jednotlivci v Európskej únii/Európskom hospodárskom priestore, ktorí používajú látku buď ako takú, alebo v zmesi počas svojich priemyselných alebo odborných činností. 
Karty bezpečnostných údajov sú určené pre pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s chemikáliami, 
i pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť. 
Formát karty bezpečnostných údajov je vymedzený v nariadení REACH. Karta je rozdelená na 16 oddielov.

 

ES - Expozičné scenáre 

Rozšírená karta bezpečnostných údajov s pripojenými expozičnými scenármi sa musí dodať  v prípade, že nebezpečná látka je registrovaná v množstve od 10 ton ročne na registrujúceho. 
V expozičnom scenári sa opisuje spôsob kontroly expozície ľudí a životného prostredia danej látke 
s cieľom zabezpečiť jej bezpečné používanie. 
Expozičný scenár odkazuje na identifikované použitie alebo skupinu podobných identifikovaných použití, napríklad na úpravu, spracovanie či výrobu výrobku. 
Opisujú sa v ňom prevádzkové podmienky a opatrenia manažérstva rizík, ktoré zabezpečia bezpečné používanie látky pri tomto použití. 
Expozičné scenáre môžu obsahovať niekoľko tzv. prispievajúcich scenárov. Prispievajúci scenár je opisom jednotlivej prispievajúcej činnosti v rámci identifikovaného použitia (napr. zmiešavanie, prenos do malých nádob, aplikovanie látky rozprašovaním atď.). V každom expozičnom scenári sa jeden alebo viacero prispievajúcich scenárov týka podmienok, ktoré určujú uvoľňovanie do životného prostredia. V závislosti od identifikovaného použitia bude uvoľňovanie pochádzať 
z priemyselného miesta alebo rozšírených zdrojov pri profesionálnom alebo spotrebiteľskom použití. Jeden alebo viacero prispievajúcich scenárov sa týka expozície človeka. V závislosti od identifikovaného použitia sa tieto scenáre budú týkať expozície pracovníkov alebo spotrebiteľov  v spojení s konkrétnou úlohou alebo činnosťou.

 

GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) 

Celosvetovo zosúladený systém zaraďovania a označovania chemických látok.