Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

REACH

Nariadenie REACH je nariadenie Európskej únie prijaté na zlepšenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobiť chemikálie, a zároveň na zvýšenie konkurencieschopnosti chemického priemyslu EÚ. Podporuje tiež alternatívne metódy posudzovania nebezpečnosti látok s cieľom znížiť množstvo testov na zvieratách. 

 

Skratka REACH znamená:
Registrácia = Registration 
Hodnotenie = Evaluation 
Autorizácia = Authorisation 
Obmedzovanie chemikálií = Restriction of Chemicals

 

SVHC látky (článok 57 REACH)
Látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (Substances of Very High Concern)