Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Kanban

 

Čo je Kanban

Kanban je metóda riadenia toku materiálu a informácií s cieľom uspokojiť zákazníka dodaním správneho produktu v správnom čase, v požadovanom množstve a v požadovanej kvalite. Kanban je základom systému pre „Just in Time“.
Kanban vznikol v rámci výrobného programu Toyota (Toyota Production System). Jeho autorom je Taiichi Ohno, priemyselný inžinier Toyoty. Kanban je inšpirovaný systémom supermarketu, kde sú police s tovarom dopĺňane iba v prípade, že tovar sa míňa.
Kanban je akronym pre japonský výraz signálny štítok.

 

Na čo slúži Kanban

Kanban je systémom výroby založenom na takzvanom ťahu (pull system). Filozofiou systému ťahu je spúšťanie výroby na základe požiadavky zo strany zákazníka. Na rozdiel od systému tlaku (push system), ktorého filozofiou je vyrábať vždy, keď sú dostupné zdroje, systém ťahu znižuje množstvo zásob surovín, polotovarov a hotových výrobkov. Tým šetrí náklady spojené s uskladňovaním a uvoľňuje prostriedky viazané v nadmerných zásobách.
Systém ťahu má však úskalia, ktorým výrobca musí čeliť. V prípade, že sú procesy od objednávky materiálu, cez výrobu až po expedíciu nestabilné, môže sa stať, že nebude schopný uspokojiť objednávky do zákazníka (out of stock). To núti výrobcu nájsť úzke miesta v procesoch a eliminovať ich.
Procesy musí riadiť tak, aby ich výkon bol predikovateľný a stabilný. Zároveň musí výrobca vedieť predpovedať požiadavky zákazníka do budúcnosti. To je druhý vážny problém pri zavedení pull systémov do spoločnosti. Pokiaľ je zákaznícky dopyt nestabilný a nerovnomerný, alebo neznámy, pull systém zlyháva.
Filozofia kanban systému podporuje zavedenie ostatných prvkov štíhlej výroby a riadenia procesov štatistickými nástrojmi (Lean, Six Sigma).

Kanban slúži na zvládnutie pull systému v podmienkach reálnej výroby, kde nie všetky procesy a zákaznícky dopyt sú vopred známe s absolútnou presnosťou. Kanban je založený na šírení informácii proti smeru produkčného procesu. To znamená, že informácia sa šíri od expedície, cez výrobný proces až po objednávanie a plánovanie. Systém funguje na vizualizácii informácie. Na vizualizáciu slúžia farebné kanban karty, ktoré sa premiestňujú medzi kanban tabuľami. Informácia o stave rozpracovanej objednávky je preto dostupná okamžite v každom bode procesu.

Pre úspešné fungovanie však musia byť dodržané nasledujúce pravidlá:

Šírenie signálu si môžeme demonštrovať na jednoduchom procese, ktorý pozostáva z troch krokov:

  1. Objednanie materiálu,
  2. spracovanie vo výrobe na hotový produkt,
  3. expedícia zákazníkovi.

 

Príklad kanban systému:

Expedícia odovzdá tovar zákazníkovi, čím sa uvoľní miesto v sklade, ktoré má byť doplnené o nový produkt. Expedient vezme kanban kartu z uvoľneného miesta a preloží ju na kanban tabuľu výroby. Výroba dostala informáciu o potrebe vyrábať. Proces výroby sa spustí, pričom sa plnia položky pre expedíciu a zároveň sa spotrebúvajú suroviny. Podobne, ako v prípade expedície, z miesta chýbajúcich surovín prenesie zástupca oddelenia výroby kanban kartu na oddelenie nákupu, čím sa odovzdá informácia o potrebe dodať chýbajúce suroviny do výroby. Medzitým výroba dokončí objednávku pre expedíciu, tovar naskladní a kanban kartu umiestni na tabuľu expedície. Informácia o dokončení objednávky je odovzdaná a tovar je pripravený na dodanie zákazníkovi. Medzitým výroba ukončí činnosť. Z oddelenia nákupu je naskladnená surovina prenesená do výroby spolu s kanban kartou. Informácia, podobne ako v prípade expedície je odovzdaná a výroba vie, že má dostatok suroviny pre spustenie ďalšieho cyklu.

Tento jednoduchý príklad ukazuje, že na udržanie celého systému je nevyhnutné poznať rýchlosti jednotlivých krokov ako aj predpokladať veľkosť a frekvenciu zákazníckych objednávok a dodacích lehôt. Preto sa kanban systém používa najmä v prípade stabilného odberu tovaru zákazníkom. V praxi však dokáže vybalansovať aj  výkyvy bežné pre reálne dodávateľsko-odberateľské vzťahy.
V súčasnosti sa používajú pre vizualizáciu fyzické kanban štítky v kombinácii s elektronickými.

 

Použitie v praxi

Zaviesť kanban do praxe si vyžaduje dôslednú prípravu. V prvom rade je potrebné poznať a riadiť čas produkčného cyklu výrobku v každom procesnom, nielen výrobnom kroku. Predvídateľnosť procesov je nutnou podmienkou fungovania kanban systému. V ďalšom kroku je potrebné spočítať minimálne hladiny surovín a medzi zásob tak, aby sa po spustení výroby proces nezastavil kvôli nedostatku či už suroviny, alebo polotovaru, alebo iných zdrojov. Pre čo najefektívnejšie fungovanie je vhodné vyrovnávať rýchlosti procesov s cieľom minimalizovať rozpracovanosť.

Kanban funguje na základe troch základných vizualizačných prostriedkov, ktoré je potrebné zaviesť:

Systém funguje pri dodržiavaní pravidiel, spomenutých v predošlom texte. Množstvo kanban kariet v obehu musí byť v súlade s potrebami finalizácie.
Kanban je pri správnom zavedení nástroj, ktorý dokáže minimalizovať rozpracovanosť výroby, zabezpečuje flexibilitu a just-in-time požiadavky zákazníka.

Vedľajším efektom je tlak na prechod od neriadenej výroby s nepredvídateľnými procesmi k riadenému a predvídateľnému výrobnému procesu.
Metodika Kanban sa využíva okrem výrobných závodov aj v riadení služieb, logistiky a projektov.

 

kanban karta

Obr. 1: Príklad kanban karty

 

Ako Vám môžeme pomôcť

Pre zavedenie kanban systému je nevyhnutné spoznať procesy v celom rozsahu výrobných, ale aj administratívnych činností. Veľkú úlohu pri úspešnom zavedení zohrávajú prvky Lean managementu, SPC, Logistiky a snahy o neustále zlepšovanie.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.08.2024 + 1
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás