Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Kaizen

 

Čo je Kaizen

Kaizen je jednoduchý nástroj urýchľujúci tempo neustáleho zlepšovania procesov pomocou malých zmien.

 

Na čo slúži Kaizen

Kaizen je japonský výraz pre zmenu k lepšiemu. Neobsahuje v sebe podmienku neustáleho zlepšovania, ale je súčasťou Lean metód a Toyota Production System (TPS), ktoré ideu neustáleho zlepšovania podporujú. Jeho filozofia vychádza z amerického programu Training Within Industry. Zistilo sa, že drobné a neustále zmeny zacielené na zlepšenie procesu sú účinnejšie, ako veľké a prevratné skoky vpred. Drobnými zmenami sa eliminuje riziko nesprávneho rozhodnutia a nasmerovania mimo cieľ (vykročenie nesprávnym smerom). Naviac, drobné zmeny sa dajú zaviesť rýchlo a s podstatne nižšími nákladmi, ako radikálne zmeny, ktoré sa ťažko riadia.
Vďaka tomu, že Kaizen sa snaží zlepšiť proces, je aplikovateľný vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Nie je určený výhradne pre výrobné procesy. Kaizen svojou filozofiou podporuje zapojiteľnosť pracovníkov do zlepšovania (každý môže podať kaizen), ako aj rozvoj pocitu vlastníctva procesov. Rovnako vedie k systematickej práci, orientácii na fakty a kontrole dosahovaných cieľov. Kaizen býva často druhým, plošne zavedeným systémom Lean managementu hneď po 5S.

 

Ako zaviesť Kaizen systém, ako funguje a čoho sa vyvarovať

Pre zavedenie Kaizenov je nutné rozhodnutie organizácie vydať sa na cestu Lean managementu. Väčšinou po zavedení 5S organizácia vyškolí pracovníkov zodpovedných za Kaizen systém a zavedie formálne prostredie pre jeho realizáciu. Do tejto fázy spadá najmä ujasnenie si finančných, materiálnych a časových zdrojov nutných pre realizáciu návrhov. Manažment by mal zaviesť súčasne aj motivačné prvky podporujúce zapojenie čo najväčšieho počtu pracovníkov.
Kaizen je realizovaný v postupnom slede krokov v tzv. PDCA cykle. Návrh môže podať ktokoľvek a v akejkoľvek oblasti, v ktorej spoločnosť pôsobí. To znamená, že aj operátor výroby môže navrhnúť zmenu týkajúcu sa napríklad plánovania výroby. Táto sloboda podporuje obe nutné podmienky pre úspešné zavedenie Lean nástrojov: pocit vlastníctva a zapojiteľnost. Každý návrh je posúdený z viacerých hľadísk. Podstatnými sú hlavne vplyv zmeny na bezpečnosť, kvalitu a výkonnosť procesu po realizácii navrhovanej zmeny. V prípade, že návrh môže zmeniť stav k lepšiemu, naplánuje sa jeho realizácia (Plan). Po jeho zrealizovaní (Do) sa vykoná kontrola účinnosti návrhu (Check) a zmena sa stáva buď novým štandardom, alebo sa spustí nový cyklus PDCA s cieľom eliminovať neočakávaný výsledok (Act).
Zavedenie Kaizenu musí byť merateľné a musí proces zlepšiť. Najvhodnejšie je zmenu vyjadriť finančne. Návrhy, ktoré sa nedajú kvantifikovať, by nemali byť realizované. Môže ísť o špekulatívne návrhy, ktoré síce menia súčasný stav, ale bez viditeľného efektu a z pohľadu Lean managementu sú preto plytvaním.
Chybou býva zavedenie povinných kvót na počet podaných návrhov na jednotlivca za časové obdobie. To vedie k frustrácii pracovníkov a snahy dosiahnuť cieľ akýmkoľvek spôsobom. Podané návrhy preto často nemenia stav k lepšiemu, iba napĺňajú požadovaný počet. Triedenie návrhov je potom aktivitou, ktorá je plytvaním času.
Ďalším problémom býva oneskorená, alebo žiadna realizácia návrhov, ktoré prešli schválením. Spoločnosť, ktorá vopred v prípravnej fáze podcenila dôležitosť prostriedkov na realizáciu Kaizenov, sa často trápi práve s ich realizáciou. Neustále odkladanie realizácie demotivuje a celý systém postupne chradne a zaniká. 
Za najväčšiu chybu však možno považovať zavedenie Kaizen návrhov výhradne v jednej oblasti organizácie. Vo výrobných spoločnostiach sú to často výrobné jednotky. Toto neprirodzené delenie na tých čo „musia“ a tých, čo „nemusia“ podkope jeho základy. Jediný článok organizácie, ktorý musí podávať návrhy na zlepšenie je práve manažment. Vysiela tak signál do celej organizácie, že zmenu myslí úprimne.

 

Ako vám vieme pomôcť

Hoci je Kaizen jednoduchým nástrojom, implementácia systému je spojená s problémami súvisiacimi s potrebou zmeny myslenia pracovníkov. Ako úspešne systém zaviesť, čo je potrebné spraviť a čoho sa je nutné vyvarovať, sa môžete dozvedieť na školení...

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.08.2024 + 1
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás