Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

Pareto diagram

Paretov princíp možno v rôznych odvetviach ľudskej činnosti (napr. ekonomika, kvalita výroby) formulovať tak, že 80% dôsledkov (napr. zisk alebo počet nepodarkov) pramení z 20% príčin (napr. produkty alebo celková výroba).

Zobraziť viac

PDCA cyklus

PDCA cyklus je iteratívna metóda riadenia, ktorá sa skladá zo štyroch krokov Plan-Do-Check-Act. Používa sa na riadenie podnikových procesov, výrobných procesov, alebo procesov kontinuálneho zlepšovania.

Zobraziť viac

Phishing

Pod pojmom phishing rozumieme formu útoku alebo podvodnú techniku, ktorá sa používa v elektronickej komunikácii, kedy sa útočník vydáva za určitú autoritu a snaží sa z daného človeka získať citlivé informácie ako napr. heslá, pin kódy ku kreditným kartám, údaje internetového bankovníctva alebo rovno peniaze.

Zobraziť viac

Plánovaná údržba

Plánovaná údržba je jedným z pojmov Total Productive Maintenance (TPM). Zmyslom plánovanej údržby je znižovanie strát spôsobených neočakávanými poruchami zavedením plánu preventívnych a prediktívnych postupov údržby.

Zobraziť viac

Poka-yoke

Poka-yoke (jap. ポカヨケ), v preklade zabezpečenie proti chybe, je systém, ktorý redukuje možnosť ľudského omylu na nulu. Systém poka-yoke je súčasťou Toyota Production System.

Zobraziť viac

PPAP

PPAP je skratka pre anglický názov Production Part Approval Process, ktorý môžeme preložiť ako Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby. Ide o metódu, ktorá napomáha nastavením procesov schvaľovania dielov alebo súčiastok do výroby.

Zobraziť viac

Problem solving

Ide o proces riešenia alebo hľadanie riešení akéhokoľvek problému. Schopnosť riešenia problémov je dôležitou schopnosťou každého jedinca, ale jedná sa aj o veľmi dôležitú vlastnosť pre pozíciu manažéra alebo lídra. Táto vlastnosť je rozhodujúca pre úspech ako u jednotlivcov, tak aj tímov.

Zobraziť viac

PSB

PSB alebo zodpovednosť za bezpečnosť produktu označuje osobu alebo organizáciu, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie toho, aby bol produkt navrhnutý, vyrobený a uvedený na trh bezpečným a vyhovujúcim spôsobom v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Má tiež zodpovednosť za hodnotenie rizík spojených s produktom.

Zobraziť viac