Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

OEE

OEE alebo Celková efektivita zariadenia, je metrika, ktorá sa používa na meranie výkonnosti výrobného procesu alebo zariadenia. Je to meradlo toho, ako efektívne je výrobný proces využívaný. Používa sa vo výrobných podnikoch na zlepšenie výrobných procesov a zvýšenie efektivity.

Zobraziť viac

Oprávnený záujem

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľov.

Zobraziť viac

Organizácia Six Sigma

V roku 1980 spoločnosť Motorola predstavila program zameraný na znižovanie nepodarkov pod názvom Six Sigma. V roku 1995 spoločnosť General Electric zaviedla tento program ako hlavnú biznis stratégiu. Pojem Six Sigma je spoločnosťou Motorola registrovanou ochrannou známkou od roku 1993.

Zobraziť viac

Osobný údaj

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky.

Zobraziť viac

Outsourcing

Outsourcing je obchodná stratégia, ktorá spočíva v delegovaní určitých procesov, činností alebo služieb externým spoločnostiam alebo dodávateľom tretích strán. Pri outsourcingu organizácia prenáša zodpovednosť za vykonávanie daných úloh na špecializované externé subjekty, ktoré majú potrebné znalosti, zdroje a zručnosti.

Zobraziť viac