Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Osobný údaj

 

Čo je osobný údaj

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. (Zdroj: Nariadenie GDPR)

 

Čo patrí medzi osobný údaj?

Sú to všetky údaje, ktoré môžu priamo alebo nepriamo určiť konkrétnu osobu. To znamená, že priamo určiteľná môže byť na základe telefónneho čísla, mena, emailu, rodného čísla a podobne a nepriamo určiteľná môže byť na základe informácií od inej osoby. 
Už neplatí, že osobný údaj je súbor minimálne troch informácií, ktoré dokážu identifikovať konkrétnu osobu. 
S osobnými údajmi dotknutej osoby sa musí narábať na základe nariadenia GDPR, ak nie sú využívané na súkromné účely t.j. nariadenie GDPR nerieši či osoba, ktorá spracováva osobné údaje je právnická alebo fyzická osoba (napríklad influenceri, youtuberi a domácnosti s kamerovými systémami zameranými aj na verejné priestranstvá sa musia riadiť nariadením GDPR).