Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Organizácia Six Sigma

V roku 1980 spoločnosť Motorola  predstavila program zameraný na znižovanie nepodarkov pod názvom Six Sigma. V roku 1995 spoločnosť General Electric zaviedla tento program ako hlavnú biznis stratégiu. Pojem Six Sigma je spoločnosťou Motorola registrovanou ochrannou známkou od roku 1993.

 

Na čo slúži Organizácia Six Sigma

Filozofia Six Sigma vychádza z riadenia procesov s cieľom minimalizovať chybovosť a znižovať variabilitu procesov. Často využíva štatistické metódy, na rozdiel od Lean managementu, ktorý sa zameriava na znižovanie  strát. Obe metódy používajú podobný prístup. Vychádzajú z disciplinovaného riešenia problémov na základe faktov a snažia sa zapojiť do činnosti všetkých pracovníkov organizácie pre aktivity súvisiace s Lean, alebo Six sigma. Je obvyklé, že sa oba programy v rámci spoločnosti zavádzajú synchronizovane, čím sa ich účinnosť zvyšuje.
Z filozofie Six Sigma vyplýva požiadavka na zmenu štruktúry organizácie. Zatiaľ čo pred zavedením Six Sigma sa riadeniu procesov a kvalite venovalo buď špecializované oddelenie, alebo niekoľko expertov v rámci spoločnosti, po zavedení Six Sigma je viditeľná komplexná štruktúra rôznych úrovní nasadenia nástrojov.
Vznikom organizácie Six Sigma sa zvyšuje schopnosť spoločnosti riešiť problémy efektívne s vynaložením minimálneho úsilia. Zároveň sa podporuje zapojenie pracovníkov do programu na všetkých úrovniach.
Pre úspešné zavedenie Six Sigma je podobne ako pri zavedení Lean managementu nevyhnutná podpora a účasť vrcholových riadiacich štruktúr spoločnosti.

 

Použitie v praxi

V praxi je vytvorená hierarchia organizácie Six Sigma. Každý pracovník má svoju rolu, ktorej prislúchajú práva a zodpovednosti.
Na vrchole organizácie býva výkonné vedenie spoločnosti, vrátane generálneho riaditeľa. Výkonné vedenie je zodpovedné za zavedenie a udržanie programu Six Sigma a za odbúranie prekážok vyplývajúcich z aktuálnej situácie v organizácii. Výkonné vedenie je nositeľom vízie celej organizácie v rámci Six Sigma a majú právo vyberať a menovať tzv. šampiónov.
Šampióni Six Sigma sú členovia vyššieho manažmentu, často vedúci výroby, alebo vedúci oddelení. Šampióni sú zodpovední za zavedenie konkrétnych prvkov, respektíve nástrojov v rámci organizácie a sú aj mentormi Master Black Beltov, ktorých majú právo vymenovať.
Master Black Belt (MBB) je jediným interným koučom Six Sigma pre celú organizáciu, alebo aj viacero organizačných jednotiek v rámci podnikateľskej skupiny. Master Black Belt vykonáva 100% aktivít spojených s koučovaním pracovníkov a udržiavaním systému. Okrem riešenia komplexných štatistických problémov dbá na konzistentnosť zavedenia nástrojov Six Sigma na rôznych oddeleniach a na neustále vzdelávanie pracovníkov v oblasti štatistiky a celkovo v oblasti Six Sigma. MBB nevykonáva projekty, ale spolu so šampiónom identifikuje prioritné projekty a spracúva plány projektov.
Black belt (BB) vykonáva a riadi Black belt Six Sigma projekty pod dohľadom MBB. Jeho aktivity súvisia výhradne s riešením projektov (100% času venuje realizácií projektov a koučovaniu nižších stupňov). Black belt projekt by mal pokrývať komplexnú oblasť riešenia, napríklad celé oddelenie, alebo linku. Návratnosť realizovaného projektu býva rádovo v stovkách tisíc USD ročne.
V organizácií býva často iba jeden Black belt (jeden Black belt na závod).
Green belt (GB) vykonáva asi 30% pracovných aktivít spojených so Six Sigma. Green belt býva koučovaný Black beltom, pričom jeho úlohou je riadiť menšie, tzv. Green belt projekty. Projekty sú zamerané na menšiu oblasť, ako napríklad časť linky, procesu, alebo jedno zariadenie. Návratnosť sa pohybuje rádovo v desiatkach tisíc USD ročne.
V organizácií sa môže počet aktívnych GB pohybovať od 2 po 10, podľa požiadaviek. Niekedy sa stanoví jeden green belt na oddelenie. Je potrebné si však uvedomiť, že Green belt musí aktivity spojené s projektami vykonávať pravidelne a sústavne. Len vtedy dokáže rozvíjať svoje skúsenosti a znalosti. „Spiaci“ Green belt je neefektívne využívaný a schopnosť pružne reagovať na problémy je obmedzená. Uvedený prístup by mal slúžiť ako vodítko pre stanovenie počtu Green beltov
Green belt vykonáva až 70% aktivít mimo Six Sigma oblasť a je väčšinou pracovníkom oddelenia kontinuálneho zlepšovania, údržby, alebo aj výroby.
V rámci organizácie Six Sigma existujú ešte dva stupne tzv. beltov, a to Yellow belt a White belt. V pôvodnom programe sa nevyskytovali. Avšak vzhľadom na požiadavku programu zapojiť všetkých pracovníkov  do aktivít spojených so Six Sigma je vhodné definovať aj tieto pozície.
Yellow belt a White belt pomáhajú aktívne riešiť projekty či už Green belt, alebo Black belt úrovne. Ich úlohou býva plánovanie a zber dát, jednoduchšie štatistické výpočty a vykonávanie jednoduchých analýz. Práve v tejto skupine je možné nájsť schopných pracovníkov, ktorí môžu postupne prejsť na vyššie úrovne.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.08.2024 - 09.08.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás