Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

HACCP

Čo je HACCP?

Skratka HACCP vychádza z anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“, ktorý sa do slovenčiny prekladá ako Analýza rizík a kritických kontrolných bodov.

Táto analýza sa využíva v potravinárskom priemysle a ide o sústavu preventívnych opatrení, ktoré zaisťujú zdravotnú nezávadnosť potravín a pokrmov a zároveň uvažovanie o kritických bodoch počas všetkých činností spojených s výrobou (spracovanie, skladovanie, preprava, manipulácia, predaj), ktoré vychádzajú z platných hygienických predpisov a správnej výrobnej praxe.

HACCP udáva, čo je nevyhnutné na to, aby sa predišlo riziku nebezpečenstva, ktoré môžu ohroziť spotrebiteľa, ešte predtým, ako táto situácia nastane.

Ako riziko sa rozumie: Miera pravdepodobnosti nepriaznivého účinku na zdravie a závažnosti tohto účinku, vyplývajúca z existencie určitého nebezpečenstva.

Čo sú kritické body?

Sú to úseky, postupy alebo operácie vo výrobe, distribúcii alebo predaji potravín a pokrmov, v ktorých sa nachádza najvyššie riziko porušenia nezávadnosti daného výrobku.

Na základe právnych predpisov musí HACCP obsahovať 7 zásad:

  1. Vykonanie analýzy nebezpečenstva
  2. Stanovenie kritických bodov
  3. Stanovenie znakov a kritických medzí v kritických bodoch
  4. Vymedzenie systému sledovania v kritických bodoch
  5. Stanovenie nápravných opatrení pre každý kritický bod
  6. Zavedenie overovacích postupov
  7. Zavedenie evidencie a dokumentácie

Vypracovanie HACCP a HACCP v praxi

Všetky subjekty, každá fyzická alebo právnická osoba ,ktorá akokoľvek manipuluje s potravinami má povinnosť mať vypracovaný, zavedený a na prevádzke prítomný HACCP plán. Túto povinnosť upravuje legislatíva.

Pre HACCP nie je možné vytvoriť všeobecný vzor, ​​pretože pre každý podnik je to individuálna záležitosť. Musí sa však vychádzať z už spomínanej správnej výrobnej praxe, musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom a musí sa riadiť požiadavkami hygienických predpisov.

praxi je HACCP zamerané predovšetkým na vedenie dokumentácie, zaškoľovanie zamestnancov a overovanie správnosti systému. Každý zamestnanec musí byť po zavedení systému informovaný a zaškolený.

Čo prináša HACCP?

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
24.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
24.07.2024 + 2