Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

ISMS

ČO JE TO ISMS?

ISMS je skratka pre Information security management system a v preklade znamená Systém riadenia informačnej bezpečnosti. ISMS je súbor procesov, postupov a techník, ktoré organizácia používa na riadenie informácií, jej ochranu a zaistenie bezpečnosti informačného systému. ISMS umožňuje organizáciám identifikovať, analyzovať a riadiť riziká súvisiace s informáciami, a to vrátane ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií. Tento systém je založený na medzinárodných normách - napríklad ISO/IEC 27001. Táto norma poskytuje rámec pre implementáciu a prevádzkovanie ISMS.

 

Hlavnými cieľmi ISMS sú:

 

Kľúčovými aspektami ISMS sú:

 

Implementácia ISMS pomáha organizáciám posilniť schopnosť chrániť citlivé informácie, minimalizovať riziká, ktoré sú spojené s bezpečnosťou a spĺňať požiadavky na ochranu informácií od zákazníkov, partnerov a regulačných orgánov.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.08.2024, 20.08.2024 + 2