Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

TOC

Čo znamená TOC a k čomu slúži? 

TOC je skratkou pre pojem Teória obmedzení (Theory of Constraints). Jedná sa o univerzálnu analytickú metódu, ktorá ponúka nový prístup k riadeniu a trvalému zlepšeniu činnosti podniku. Hlavným cieľom TOC je nájsť a identifikovať najužšie miesto v systéme alebo obmedzenia z pohľadu definovaných cieľov a toto obmedzenie začať využívať. Zameraním sa na najslabší článok sa dosiahnu najlepšie reálne prínosy. Ak by systém žiadne obmedzenie nemal, potom by dosahoval ciele v neobmedzenej miere.

Základnými krokmi k neustálemu zlepšovaniu podľa Teórie obmedzení sú:

Ako to vyzerá v praxi?

Teória obmedzení je univerzálna metóda, vďaka ktorej sa dá vylepšiť a optimalizovať výkonnosť a efektívnosť v mnohých častiach podniku a ich jednotlivých obmedzeniach, napríklad:

Riadenie výroby

Marketing

Riadenie projektov

Riadenie distribúcie

Riadenie ľudí (komunikácia)

TOC umožňuje spoločnostiam nachádzať svoje vlastné riešenia na obmedzenia, ktoré dovtedy boli neriešiteľné. Táto metóda je účinná ako pri riešení jednotlivých problémov, tak aj v prípade dlhodobých generických problémov.