Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

DFMA - Design for Manufacture and Assembly

 

Čo je DFMA?

Analytická metóda, ktorej cieľom je zjednodušiť dizajn a výrobu produktu zloženého z viacerých komponentov. DFMA je kombinácia dvoch metodológií: Design for Manufacture, ktorá znamená zjednodušenie výroby dielov, z ktorých sa skladá koncový výrobok a Design for Assembly, ktorá sa snaží o zjednodušenie procesu zostavovania dielov do hotového výrobku.

 

Na čo slúži DFMA

DFMA predpokladá maximálne zjednodušenie dizajnu produktu bez dopadu na jeho funkcionalitu a kvalitu. Filozofiou DFMA je, že najlacnejší komponent je neexistujúci komponent. Znížením počtu samostatných dielov vo výrobku sa redukuje na nulu potreba dizajnovania komponentu, aktualizácia spojená s redizajnom, výroba komponentu a s ňou spojené straty, skladovanie komponentu a výrobné chyby spôsobené chybnou montážou komponentu. Potenciál úspor je v prípade zjednodušenia dizajnu vysoký, spoločnosti ako Ford reportujú saving na úrovni desiatok miliónov dolárov.
DFMA sa využíva softvér DFA Software - Product Simplification spoločnosti  Boothroyd Dewhurst.

 

Použitie v praxi

Proces redizajnu výrobku začína jeho funkčnou a štruktúrnou analýzou, v ktorej sa popíše celý výrobok z hľadiska funkčnosti a naplnení zákazníckych predstáv
V druhej, analytickej časti sa skúma každý diel z viacerých hľadísk. Materiálového zloženia, procesných operácií pri kompletizovaní výrobku (takt time, nutnosť používať špeciálne nástroje pre jeho umiestnenie, možnosť zničenia pri montáži, možnosť vykĺznutia a pod.), jeho účel z hľadiska celkovej funkčnosti výrobku. Zostavuje sa aj procesný diagram skladania celku z častí, vrátane časov operácií, použitých materiálov a operácií (napríklad: operácia lepenie, materiál lepidlo, čas operácie 12 sekúnd).  V analytickej časti sa hľadajú potenciálne diely celku, ktoré sa buď dajú úplne vylúčiť, alebo spojiť s iným dielom do  jedného kusu. Podobne sa hľadajú aj procesy, ktoré sa dajú vylúčiť Pre ich identifikáciu slúžia tri eliminačné otázky:

  1. Dá sa posúvať poradie krokov montáže skúmaného dielu vzhľadom k predchádzajúcemu dielu? (Môžem zmeniť poradie montážnych krokov?)
  2. Je potrebné pre skúmaný diel použiť iný materiál, ktorý sa inak vo výrobku nevyskytuje?
  3. Mal by sa diel montovať alebo demontovať samostatne, pretože by inak nebolo možné zostaviť alebo demontovať iné teoreticky podstatné diely? (Je samostatná manipulácia s dielom nevyhnutná pre celkovú funkčnosť výrobku?)

Pokiaľ sú odpovede na všetky tri otázky „nie“, potom je pravdepodobne možné diel buď úplne vylúčiť, alebo ho zlúčiť s iným, čím sa zjednoduší dizajn výrobku.
Redizajn výrobku je tretím krokom DFMA. Návrh nového dizajnu obsahuje už zlúčené diely do jedného celku, prípadne neobsahuje vylúčené, zbytočné diely. Rovnako z procesnej schémy zostavenia produktu sú vylúčené operácie nutné pre montáž zlúčených, alebo eliminovaných dielov. Redizajn sa musí realizovať tak, aby bola funkčnosť a spoľahlivosť hotového výrobku zachovaná. Zredukovanie počtu dielov naopak musí vylepšiť procesy výroby tým, že sa zjednodušia, usporia sa náklady na pomocné materiály, čas na zostavovanie dielov a zníži sa chybovosť procesu.
V záverečnej fázy DFMA sa zhrnú do správy výsledky predchádzajúcich troch častí.