Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

DMAIC - Model riadenia projektu

 

DMAIC je cyklická postupnosť krokov dátovo orientovaného projektového riadenia s cieľom zlepšiť, stabilizovať a optimalizovať procesy. DMAIC je kľúčovým nástrojom Six Sigma projektov, avšak môže sa použiť aj pri iných technikách neustáleho zlepšovania.

 

Čo znamená skratka DMAIC

DMAIC je akronymom z anglických názvov fáz projektu: Define, Measure, Analyze, Improve a Control. Do slovenčiny by sa dali preložiť asi ako Zadefinuj, Zmeraj, Zanalyzuj, Zlepši a Štandardizuj.

 

Na čo sa využíva DMAIC postup

DMAIC postup sa používa ako nástroj disciplinovaného a postupného riešenia komplexných problémov spojených s procesmi ľubovoľného druhu. Primárne bol zameraný na výrobné procesy, avšak úspešne sa používa pre problémy spojené s procesmi služieb, návrhu a vývoja produktu, alebo obchodných procesov. DMAIC je jadrom Green Belt a Black Belt projektov. Vo všeobecnosti musia DMAIC projekty byť tzv. SMART (akronym z anglických výrazov Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time related), čiže riešia konkrétne problémy procesov, ktorých parametre sa dajú merať a meniť.

 

Ako použiť postup DMAIC

Projekt DMAIC je rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich fáz, pričom je nutné dodržať ich poradie. Výstup z predošlej fázy je vstupom do aktuálnej fázy. Po každej fáze sa začleňuje aj tzv. review, sumarizácia fázy. Review skúma, či boli ciele fázy naplnené. V prípade zápornej odpovede nie je možné pokračovať ďalej, a teda review slúži ako poistka pred unáhleným jednaním. Účelom DMAIC je správne pochopiť riešený problém a navrhnúť skutočne účinné nápravné opatrenia. Pretože sa DMAIC používa na odstránenie komplexných problémov, vyžaduje si pomerne náročné vstupy vo forme času (projekt môže trvať viac ako 12 mesiacov), pracovnej sily (projekt je tímovou prácou), ale aj financií (projekt vyžaduje merania a náklady spojené s testovaním hypotéz a realizáciou nápravných opatrení). Každé pochybenie je preto nákladné. Na druhej strane majú takéto projekty potenciál ušetriť náklady rádovo v 10 tisícoch (Green belt projekt) až 100 tisícoch (Black belt projekt) EUR.

Projekt je iniciovaný väčšinou rozhodnutím managementu, ktorý poverí vedúceho projektu (Zväčša Green Belt, alebo Black Belt) zostavením teamu. Team potom zadefinuje vo fáze Define cieľ a rozsah projektu spolu s parametrami, ktoré súvisia s problémom. Býva dobrou praxou definovať aj zákazníka projektu a stanoviť časový a finančný rámec. Po zrevidovaní fázy vstupuje projekt do fázy Measure, v ktorej sa team snaží získať čo najviac konkrétnych, merateľných skutočností o procese. V žiadnom prípade nerealizuje opatrenia na jeho zmenu. Po získaní dostatočného množstva údajov prechádza projekt do fázy Analyze, kde team zisťuje kauzálnu súvislosť medzi nameranými údajmi a riešeným problémom. Po pochopení súvislostí team navrhne nápravné opatrenia na odstránenie problému. Vo fáze Improve realizuje team sériu testov na overenie si účinností navrhovaných nápravných opatrení. V prípade, že sa nápravné opatrenia ukážu ako účinne, team formálne nové nastavenie procesu zavedie do praxe vo fáze Control, pričom poverení pracovníci sú zodpovední za kontrolovanie ich dodržiavanie.
Pri úspešnej implementácií musí byť proces výkonnejší a lepšie riadený. Často sa v rámci projektu zavádzajú metódy štatistického riadenia procesov SPC.

 

Aké sú riziká DMAIC

Veľkým rizikom DMAIC riadenia projektov je prílišná horlivosť pri zavádzaní nápravných opatrení, čo má za následok preskočenie, alebo nedokončenie najmä fázy Measure a Analyze. Vo výsledku sa potom zrealizujú nefunkčné nápravné opatrenia. 

Ďalším neduhom býva nejasné definovanie rozsahu projektu vo fáze Define, čo vedie k nezvládnuteľnému rozsahu projektu. 

Najhorším neduhom však býva podcenenie rozsahu projektu zo strany managementu, ktorý projekt predčasne ukončí pre nedostatok času, financií, alebo často krát z dôvodu naliehavosti iného problému. Týmto rozhodnutím sa premrhá ľudský potenciál, čas a finančné prostriedky spojené s projektom, avšak nevyriešený problém zostáva.

DMAIC je účinným, ale náročným postupom s vysokou pridanou hodnotou. Viesť DMAIC projekt si vyžaduje dobré znalosti podstaty procesu, na ktorý je zameraný, ale aj znalosti nástrojov Lean a Six sigma metód.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.08.2024 - 09.08.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 400,00 €
1 680,00 € s DPH
12.08.2024 - 16.08.2024, 19.08.2024 - 23.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.08.2024 - 20.08.2024 + 4
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás