Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

SIPOC analýza

 

Čo je SIPOC analýza

SIPOC analýza, alebo tiež SIPOC mapa je jednoduchý nástroj pre zmapovanie podnikových procesov.
SIPOC je akronym z anglických slov Supplier, Input, Process, Output, Customer. 

 

Na čo slúži SIPOC

SIPOC analýza slúži na zmapovanie vzťahov medzi analyzovaným procesom, jeho vstupmi a výstupmi, ako aj vplyv zákazníka a dodávateľa na proces. SIPOC býva súčasťou Green belt a Black belt projektov. Pomáha utvoriť si komplexný obraz o vzájomných vplyvoch medzi skúmanými položkami.
SIPOC je súčasťou metód Lean managementu, ale využívať sa dá aj samostatne. Pri tvorbe SIPOC analýzy je vhodné využiť brainstorming, alebo inú formu teamovej tvorby.

SIPOC analýza

 

SIPOC v praxi

SIPOC analýza sa vykonáva väčšinou na podnet zvonka. Spoločnosť si uvedomí, že predstavy zákazníka sa nezhodujú s výstupmi spoločnosti a z toho vzniká potreba zanalyzovať celý dodávateľsko-odberateľský reťazec.
SIPOC býva súčasťou projektov vedených DMAIC postupom, pričom sa vykonáva vo fáze Define. SIPOC sa tvorí vo forme tabuľky. Hlavičky stĺpcov sú analyzované časti reťazca, Supplier-Input-Process-Output-Customer. Čiže Dodávateľ-Vstup-Proces-Výstup-Zákazník. Je potrebné si uvedomiť, že reťazec predstavuje pomyselnú dráhu či už materiálu, služieb, alebo informácií, ktoré „tečú“ od dodávateľa vo forme vstupov do procesu, kde sú pretvárané na výstup a odovzdané zákazníkovi.
Analýza začína definovaním procesných krokov (vypĺňa sa stĺpec P). V druhom kroku sa popíšu všetky výstupy z procesu, vrátane nezhodných výstupov (vyplní sa stĺpec O). Ku každému výstupu sa v treťom kroku priradí zákazník (stĺpec C). Následne sa definujú vstupy do procesných krokov (stĺpec I) a ich dodávatelia (stĺpec S). Analýza končí opäť pri procese, kde sa identifikuje oblasť procesu, ktorá môže byť problematická. Celá analýza prebehne v cykle P-O-C-I-S-P.
Metóda SIPOC slúži na rýchlu a logickú analýzu reťazca zákazník-proces-dodávateľ a mala by sa používať v podnikovom prostredí všade tam, kde sa buď vyskytnú problémy súvisiace s nespokojnosťou zákazníka, pri hľadaní nových zákazníkov pri rozvoji spoločnosti, alebo vtedy, ak je potrebné predstaviť vzťahy osobám, ktoré sa v nich neorientujú. Hoci je analýza brainstormingovým nástrojom, je potrebné pravdivo definovať všetky položky. Zahmlievanie, alebo umelé vylepšovanie je na škodu, pretože obraz získaný takýmto spôsobom neodzrkadľuje realitu.

 

Ako vám vieme pomôcť

SIPOC analýza je súčasťou Lean metód a mala by byť aplikovaná v prípade potreby ujasnenia si vzťahov medzi zákazníkom, procesom, jeho vstupmi a dodávateľmi. Oboznámiť sa so SIPOC analýzou sa môžete na niektorých, z našich školení, ktoré nájdete v odkaze nižšie.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás