Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

SWOT analýza

Čo je SWOT?

SWOT analýza je jedným zo základných nástrojov, ktoré firmám slúžia na zostavenie stratégie podniku. Hodnotí súčasnú situáciu organizácie a situáciu jej okolia.

Skratka SWOT pozostáva zo štyroch slov:


V preklade teda analyzuje ako vnútorné prostredie firmy – silné a slabé stránky, tak aj vonkajšie prostredie firmy a trh – príležitosti a hrozby podniku.

Táto analýza je súčasťou predovšetkým dlhodobého strategického plánovania spoločnosti, teda nejde o obyčajnú identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ale dajú sa vďaka tejto analýze nájsť ďalšie stratégie a spôsoby pri riešení problémov v spoločnosti.

 

Vnútorné a vonkajšie prostredie podniku

Vnútorným prostredím podniku sa má na mysli napríklad organizačná štruktúra alebo distribučné kanály ale aj vystupovanie pracovníkov vnútri aj mimo organizácie.

 

Silné stránky

Silné stránky pomáhajú upevňovať pozíciu firmy na trhu a identifikujú, v ktorých oblastiach je daná firma lepšia ako konkurencia. Patria sem napr.:

 

Slabé stránky

Slabé stránky sú opakom silných a jedná sa teda o oblasti, v ktorých je organizácia oproti konkurencii pozadu. Ide napríklad o:

 

Príležitosti

Príležitosťami sa rozumejú externé skutočnosti a potenciálne šance, ktoré môžu pomôcť s rozvojom podniku, ak ich organizácia dokáže správne využiť. Môžu to byť napr.:

 

Hrozby

Hrozby rovnako ako príležitosti pochádzajú z okolia firmy, ktoré môžu dianie organizácie ovplyvniť negatívne napríklad zníženie dopytu alebo nespokojnosť zákazníkov. Tieto vplyvy sú napr.:


Zostavenie stratégie

Použitím SWOT analýzy je možné kombináciou 4 kvadrantov zostaviť stratégie:

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.07.2024 - 18.07.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás