Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Štíhla výroba

 

Čo je Štíhla výroba - Lean production

Lean production, alebo štíhla výroba, je súbor nástrojov zameraných na odstránenie aktivít, ktoré nemajú pre zákazníka pridanú hodnotu a predstavujú stratu pre spoločnosť.

 

Na čo slúži Štíhla výroba

Filozofia, ktorá je spojená s pojmom štíhla výroba, vychádza z faktu, že zákazník je ochotný platiť iba to, čo uspokojuje jeho potreby. V praxi tento prístup znamená, že pokiaľ sú na trhu dva rovnako kvalitné produkty (nemusia to byť nutne výrobky, môžu to byť aj služby), tak zákazník si vyberie ten s nižšou cenou. Nižšia cena je spôsobená lepším, efektívnejším využitím zdrojov potrebných na realizáciu produktu.
Znižovanie kvality vstupov (nákup lacnejších surovín, strojov, alebo využitie lacnejšej, menej kvalifikovanej pracovnej sily, redukovanie pracovnej sily) spôsobuje znižovanie kvality produktu. V tom prípade zákazník zvažuje už dva faktory, cenu a kvalitu, pričom nie vždy rozhoduje cena. Takže, napriek predpokladom, zákazník uprednostní vyššiu kvalitu za vyššiu cenu.
Logicky je preto vhodnejšie pre znižovanie cien obrátiť pozornosť smerom dovnútra organizácie a hľadať potenciál úspor tam. Bohužiaľ, takéto zmýšľanie si osvojilo napriek dokázateľne pozitívnym vplyvom tohto prístupu, stále ešte málo spoločností.

 

Použitie v praxi

Základy štíhlej výroby boli položené po druhej svetovej vojne v Japonsku, za prispenia odborníkov na procesy z USA. Tieto tímy vypracovali súbor techník, ktoré poznáme dnes pod pojmom štíhla výroba.
Štíhla výroba je podstatou Toyota Production System. Okolnosti, ktoré viedli k zavedeniu štíhlej výroby vychádzali zo situácie v povojnovom japonskom hospodárstve, ktoré bolo na pokraji kolapsu. Z mála zdrojov, ktoré mali k dispozícií, museli využiť maximum. Preto si uvedomovali, že plytvanie zdrojmi je cestou k záhube.
V tomto prostredí vznikli pojmy, ako aktivity s pridanou hodnotou (aktivity, ktoré menia zdroje na produkt tak, že je zákazník za ne ochotný platiť), aktivity bez pridanej hodnoty (aktivity, ktoré zákazník nezaplatí), muda (plytvanie zdrojmi). Rovnako vzniklo aj 7 kategórií strát, označovaných akronymom TIMWOOD. Postupom času sa k siedmym základným kategóriám pridala ešte ôsma kategória I.

Dnes máme osem základných druhov strát TIMWOODI:

Transport - Strata týkajúca sa zbytočného pohybu materiálu po linke, závode, alebo medzi podnikmi. Vzniká kvôli zlej organizácii logistiky, ale aj výroby.
Inventory - Zbytočne veľké zásoby surovín, polotovarov, výrobkov, ktoré viažu zdroje. Vzniká vďaka zlému plánovaniu a zlým dodávateľsko-odberateľským podmienkam, alebo zlým plánovaním a riadením výroby.
Movement - Zbytočný pohyb pracovníkov. Pracovník sa musí zbytočne zohýbať, alebo po niečo chodiť. Chyba ergonómie pracoviska.
Waiting - Prestoje spôsobené zlou organizáciou práce, zásobovania alebo logistiky. Odstavenie výrobného procesu kvôli nedostatkom zdrojov, alebo nemožnosťou skladovať hotový výrobok.
Overproduction - Nadvýroba, výroba na sklad bez istoty, že sa vyrobený produkt predá. Zlyháva marketing, predaj, ale aj plánovanie a logistika. Spoločnosť nepozná reálny dopyt po výrobkoch, alebo má predimenzované výrobné kapacity a vyrába iba preto, aby vyrábala.
Overprocessing - Zbytočné procesné kroky vo výrobe. Do kategórie patria úkony, ktoré nie sú potrebné pre produkciu výrobku. Môže ísť o nadmerné čistenia, nepotrebné historicky prekonané postupy, alebo aj zbytočnú kontrolu kvality. Zvyšovanie kontroly kvality po výrobe, ale aj v procese výroby znamená, že spoločnosť nevie riadiť kvalitu procesu a snaží sa nedostatky zachytiť kontrolou.
Defects - Nepodarky, vrátane reworku, alebo nesprávne vykonanej inej činnosti. Defekty sú príznakom zlého procesného riadenia a nezvládnutých procesov, ktoré sa chovajú náhodne (nie sú pod kontrolou).
Intelectual - Strata ľudskej iniciatívy a zdravého uvažovania. Je to prejav príliš rigidnej, direktívnej kultúry spoločnosti, kde názory pracovníkov nemajú váhu. Nutným sprievodným javom je letargia a nezáujem pracovníkov o výsledky spoločnosti. Motivácia často nepomáha a trestane vedie k úniku najlepších pracovníkov.

Pre odstránenie uvedených druhov strát sa používa celá sada nástrojov lean managementu. Lean management je založený na postupnom odstraňovaní strát, pričom sa využíva iniciatíva každého pracovníka. Zmeny by mali byť vykonávané spôsobom kontinuálneho zlepšovania, teda postupného odstraňovania zvládnuteľného počtu problémov v menších krokoch. Naopak, neodporúča sa zavedenie razantných, prevratných zmien s neistým výsledkom a neočakávanými vedľajšími efektami.

 

Ako Vám môžeme pomôcť

Pokiaľ vás zaujala filozofia štíhlej výroby, vieme vám poskytnúť teoretické základy na našich školeniach. Rovnako vám vieme pomôcť pri zavedené prvkov štíhlej výroby za účasti našich lektorov.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.10.2023 - 20.10.2023 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.11.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
22.11.2023 + 1