Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

MTBF

ČO JE TO MTBF?

MTBF je skratka pre Mean Time Between Failures, v preklade Stredná doba medzi poruchami. Ide o štatistický ukazovateľ, ktorý hodnotí spoľahlivosť výrobku alebo výrobného stroja. MTBF predstavuje priemerný časový interval medzi dvoma po sebe idúcimi poruchami.

MTBF sa obvykle používa v strojárstve a výrobe na odhad spoľahlivosti produktu, systému alebo výrobného zariadenia. Obvykle sa meria v hodinách, aj keď môže byť vyjadrený aj v iných jednotkách času, ako sú dni alebo roky.

Pre výpočet MTBF je obvykle nutné zhromaždiť dáta o počte zlyhaní, ku ktorým došlo za určité časové obdobie, a potom tento čas vydeliť počtom zlyhaní. Ak napríklad systém zaznamená 10 zlyhaní počas obdobia 100 hodín, MTBF bude 10 hodín (100 hodín delené 10 zlyhaniami).

Je dôležité si uvedomiť, že MTBF nie je to isté ako očakávaná životnosť alebo stredná doba do zlyhania (MTTF) produktu alebo systému. MTBF predpokladá, že produkt alebo systém je možné opraviť alebo vymeniť, zatiaľ čo MTTF predpokladá, že produkt alebo systém nemožno opraviť a po jeho zlyhaní bude nutné ho vymeniť. Preto môže byť MTBF užitočnou metrikou pre odhad spoľahlivosti systému a plánovanie činností údržby, zatiaľ čo MTTF je užitočnejší pre odhad očakávanej životnosti produktu alebo systému.

 

Čo treba brať do úvahy:

  1. MTBF je štatistická miera a ako taká je založená na pravdepodobnosti. Nezaručuje, že systém vydrží určitý čas bez zlyhania, ale môže poskytnúť dobrý odhad spoľahlivosti systému na základe dostupných dát.
  2. MTBF sa často používa ako kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI) vo výrobnom a priemyselnom prostredí. Spoločnosti si stanovia ciele pre MTBF ako súčasť svojho procesu kontroly kvality a zamerajú sa na jeho zlepšenie v priebehu času znížením počtu porúch.
  3. MTBF nie je univerzálnym meradlom, ktoré platí pre všetky typy produktov alebo systémov. Je dôležité vziať do úvahy konkrétny kontext, v ktorom sa používa, pretože rôzne odvetvia alebo aplikácie môžu mať rôzne normy alebo požiadavky na spoľahlivosť.
  4. MTBF je možné použiť na výpočet ďalších dôležitých ukazovateľov spoľahlivosti, ako je početnosť porúch, čo je počet porúch za jednotku času. Miera porúch je inverzná k MTBF a často sa vyjadruje v poruchách za hodinu, deň alebo rok.
  5. ​​ V niektorých prípadoch môže byť MTBF zavádzajúce alebo nesprávne interpretovaný. Ak má napríklad systém vysokú MTBF, môže sa zdať spoľahlivý, ale ak sú poruchy, ku ktorým dôjde, katastrofické alebo majú významný vplyv na bezpečnosť alebo výkon, MTBF nemusí rozprávať celý príbeh. Pri posudzovaní spoľahlivosti systému je dôležité vziať do úvahy ďalšie faktory, ako je závažnosť porúch.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.07.2024 - 17.07.2024 + 2