Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

MTTF

ČO JE TO MTTF?


MTTF je skratka pre Mean Time To Failure, v preklade Stredná doba do poruchy a je to metrika spoľahlivosti, ktorá predstavuje priemernú dobu, počas ktorej bude produkt alebo systém fungovať, než zlyhá a nebude možné ho opraviť.

MTTF sa obvykle používa v strojárstve a výrobe na odhad očakávanej životnosti produktu alebo systému. Obvykle sa meria v hodinách, aj keď môže byť vyjadrený aj v iných jednotkách času, ako sú dni alebo roky.

Pri výpočte MTTF, je nutné zhromaždiť dáta o dobe prevádzky produktu alebo systému a potom túto dobu vydeliť počtom porúch, ku ktorým dôjde. Ak je napríklad produkt pred zlyhaním prevádzkovaný celkom 1 000 hodín a počas tejto doby došlo k 10 zlyhaniam, bude MTTF 100 hodín (1 000 hodín delené 10 zlyhaniami).

MTTF je užitočná metrika pre odhad očakávanej životnosti systému alebo výrobného zariadenia a môže byť použitá ako pomoc pri rozhodovaní o údržbe, výmene a návrhu produktu.

 

Pri MTTF je potrebné brať do úvahy:

  1. MTTF je meradlom očakávanej životnosti produktu, systému alebo výrobného zariadenia za predpokladu, že ho nemožno opraviť alebo obnoviť do pôvodného stavu, akonáhle zlyhá. To sa líši od MTBF, ktoré predpokladá, že systém je možné opraviť alebo obnoviť, a je meradlom doby medzi po sebe idúcimi poruchami.
  2. MTTF sa často používa ako kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI) v priemyselných odvetviach, ako je automobilový priemysel, letecký priemysel a spotrebná elektronika. Spoločnosti si stanovia ciele pre MTTF ako súčasť svojho procesu kontroly kvality a zamerajú sa na jeho zlepšenie v priebehu času znížením pravdepodobnosti zlyhania.
  3. MTTF môže byť ovplyvnená radom faktorov, vrátane kvality návrhu, výrobných procesov a prevádzkových podmienok. Napríklad produkt, ktorý je navrhnutý z vysoko kvalitných materiálov a komponentov a je prevádzkovaný za priaznivých podmienok, môže mať dlhšiu MTTF ako produkt, ktorý je navrhnutý z materiálov a komponentov nižšej kvality a je prevádzkovaný v náročných podmienkach.
  4. MTTF sa často používa v spojení s ďalšími metrikami spoľahlivosti, ako je miera zlyhania, čo je počet zlyhaní, ku ktorým dôjde za dané časové obdobie. Miera zlyhania je inverzná k MTTF a často sa používa na predpovedanie pravdepodobnosti zlyhania v priebehu času.
  5. V niektorých prípadoch nemusí MTTF poskytnúť presný obrázok o očakávanej životnosti produktu alebo systému. Niektoré produkty môžu mať napríklad veľmi dlhú MTTF, ale napriek tomu môžu predčasne zlyhať kvôli faktorom, ako je zastaranosť alebo zmeny v technológii. Pri posudzovaní očakávanej životnosti produktu alebo systému je dôležité vziať do úvahy ďalšie faktory, ako sú technologické trendy a dopyt na trhu.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
30.10.2024 - 31.10.2024 + 1