Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Brainstorming


Brainstorming je tímový nástroj pre generovanie čo najväčšieho počtu nápadov na zvolenú tému. Cieľom je uvoľnením kreatívnej energie účastníkov priniesť čo najviac nápadov na riešenie problému.

 

Na čo slúži Brainstorming

Metóda Brainstormingu slúži na vygenerovanie čo najväčšieho počtu nápadov súvisiacich s vopred definovanou témou. Používa sa vtedy, keď zlyhávajú analytické metódy a je potrebné vytvoriť nový, často „šialený“ pohľad na skúmaný problém. Základy tejto metódy sú veľmi staré, dá sa povedať že pochádzajú z čias filozofických diskusií v starovekom Grécku. Avšak pre praktické účely ju upravil Alex Faickney Osborn, ktorý ju publikoval v knihe Applied Imagination (1953). Názov metódy by sa dal preložiť ako búrka nápadov, alebo burza nápadov.
Pri správnom použití dokáže metóda uvoľniť kreatívne aj logické myslenie účastníkov. Napriek častému používaniu je metóda kritizovaná pre svoju neúčinnosť.

 

Použitie Brainstormingu v praxi

Pretože brainstorming pracuje s myšlienkami a nápadmi viac, ako s faktami, vo veľkej miere je závislý od mentálneho naladenia účastníkov. Do hry vstupuje ľudská psychika a preto je potrebné tím nastaviť na rovnakú emočnú hladinu. 

 

Tri zásady brainstormingu:

  1. Žiadne hodnotenie názorov počas tvorby. Je nutné zabrániť komentovaniu nápadov, ktoré odznejú v časti generovania nápadov. Účastník musí mať slobodu vysloviť akýkoľvek názor bez obáv.
  2. Podpora uvoľnenej atmosféry. V tíme by mali byť ľudia, ktorí sa navzájom poznajú a nemajú obavu vysloviť názor. Je vhodné, ak je prostredie neformálne, čo prispieva k uvoľneniu účastníkov. Treba si uvedomiť, že cieľ brainstormingu je vytvoriť čo najviac nápadov, bez ohľadu na ich kvalitu.
  3. Všetko zapisovať. Nápady, ktoré vzniknú je nutné zachytiť písomne. K tomu môže byť určený jeden člen tímu, alebo účastníci píšu nápady na lepiace papieriky a lepia ich na stenu. Druhý spôsob je efektívnejší.

 

Brainstorming prebieha v niekoľkých na seba nadväzujúcich fázach:

Výsledok brainstormingu:

Výsledkom brainstormingového stretnutia by mali byť návrhy na riešenie problému vo forme akčného plánu. Na záver moderátor poďakuje účastníkom za nápady a účasť.

Úspešnosť brainstormingu závisí na faktoroch, ktoré vedome, alebo aj podvedome ovplyvňujú správanie sa účastníkov. Z tejto skutočnosti vychádza aj kritika metódy.

Tým, že účastníci podvedome cítia tlak okolia, často niektoré myšlienky nevyslovia z obavy pred „zhodením sa“ pred kolegami. Preto je nutné zabezpečiť priateľskú, neformálnu atmosféru, do tímu nedelegovať nadriadených, ani osoby s veľmi kritickým a sebastredným zmýšľaním.

Tým, že nie je povinné vysloviť názor, časť účastníkov môže stratiť motiváciu aktívne sa podieľať na generovaní nápadov (sociálna lenivosť). Preto by mali byť v tíme ľudia s proaktívnym prístupom k riešeniu.

Časť nápadov môže zaniknúť vďaka tomu, že je vyslovovať názor môže v čase iba jeden účastník (zákaz prekrikovania sa). Niektorí účastníci môžu myšlienku zabudnúť, alebo sa rozhodnú ju nevysloviť. Často kvôli obave z hodnotenia. Preto je vhodné, ak si účastníci nápady píšu.

 

Ako vám vieme pomôcť

Brainstorming je používanou metódou pri hľadaní riešení kreatívnou cestou vtedy, keď analytické spôsoby zlyhali. Uvoľnenie myšlienok vedie často k prekvapivým a zaujímavým pohľadom na skúmaný problém. Ak by ste si chceli vyskúšať, ako brainstorming funguje, máte možnosť na našich školeniach.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.08.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.08.2024 + 1
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás