Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Quality Function Deployment

 

Čo je QFD - Quality Function Deployment

Slovenský ekvivalent výrazu neexistuje, používa sa skratka QFD. QFD je metóda prenosu zákazníckych požiadaviek definovaných pre produkt na kvalitatívne výrobné charakteristiky produktu.
Autor QFD, Yoki Akao, ju popisuje takto: „metóda na transformáciu kvalitatívnych požiadaviek používateľov na kvantitatívne parametre, nasadenie funkcií tvoriacich kvalitu a nasadenie metód na dosiahnutie kvality návrhu do subsystémov a komponentov, a nakoniec na konkrétne prvky výrobného procesu“. [1]

 

Na čo slúži QFD

Pre správne pochopenie hlasu zákazníka je nutné uvedomiť si, čo zákazník od produktu očakáva. Vo väčšine prípadov sú jeho požiadavky formulované v nešpecifických vyjadreniach, napríklad „požadujeme dodanie tovaru včas“. Pomocou QFD sa dajú požiadavky preložiť do merateľných charakteristík, napríklad: „čas vybavenia objednávky“, alebo „čas prípravy výrobného plánu“. Zároveň sa dá nájsť vzájomný vzťah medzi atribútmi produktu (silne pozitívny vzťah, silne negatívny vzťah), dôležitosť metrík, ako aj porovnať vlastnosti produktu s konkurenciou
Spoznaním súvislostí medzi zákazníckou požiadavkou (Čo zákazník chce?) a spôsobom jeho uspokojenia (Ako splniť zákazníkovi jeho želania?) je potom možné optimalizovať nastavenia výroby tak, aby celková spokojnosť zákazníka bola čo najväčšia.
V praxi sa postupuje väčšinou v štyroch úrovniach, kde sú výstupy prvej úrovne vstupmi pre druhú úroveň. Cieľom fázovania je „preložiť“ hlas zákazníka, cez požiadavky na dizajn produktu, na požiadavky systému a dielov až po procesné parametre.

House of Quality

Obr. House of Quality

 

Použitie v praxi

Pre praktické uplatnenie QFD sa používa tzv. House of Quality (Dom kvality). Ten sa zostrojuje v krokoch, pričom ideálne je pripraviť ho v tíme. Dom kvality je matica požiadaviek zákazníka a kvalitatívnych parametrov. Cyklus uvedený nasledujúcom postupe popisuje iba prvú fázu tvorby QFD.
Prvým krokom je identifikácia požiadaviek zákazníka na produkt (Voice of Customer). V tomto kroku sa definujú všetky požiadavky, ktoré zákazník na produkt zadefinoval, alebo ich očakáva. Požiadavky tvoria ľavú vodorovnú časť matice.
V druhom kroku sa požiadavkám pridelí určitá váha. Dôležitejšie požiadavky majú vyššiu váhu.
V treťom kroku sa určia atribúty produktu. Tie sa uvedú v hornej zvislej časti matice.
Do spodnej časti matice sa uvedú merateľné parametre pre každý atribút produktu.
Vo štvrtom kroku sa v strednej časti vypĺňajú vzťahy – korelácie, medzi požiadavkami zákazníka a atribútmi produktu. Vzťahy môžu byť veľmi silné, silné, slabé, alebo žiadne. Hodnotu vzťahu určuje tím. Sila vzťahu určuje dôležitosť atribútu produktu ku konkrétnej požiadavke zákazníka.
V piatom kroku sa to tzv. strechy vypíšu interakcie medzi jednotlivými atribútmi produktu, pričom sa delia do skupín od silne pozitívnej interakcie, cez žiadnu až po silne negatívnu.
V šiestom kroku sa porovnáva navrhovaný produkt s konkurenčnými produktami dostupnými na trhu. V praktickej rovine sa skúma vzťah medzi požiadavkou zákazníka (ľavá vodorovná časť) a spokojnosťou s produktom (pravá vodorovná časť). Vzťah sa hodnotí škálou od veľmi nespokojný po veľmi spokojný. Porovnanie konkurencie by malo obsahovať minimálne dva konkurenčné výrobky.
V siedmom kroku sa v spodnej zvislej časti matice vypočíta význam každého atribútu produktu na základe súčinu dôležitosti zákazníckej požiadavky a sily vzťahu k atribútu produktu. Sila vzťahu sa stanovila v kroku č.4.
V ôsmom kroku sa na základe významu atribútu rozdelia atribúty a ich merateľné inžinierske parametre podľa závažnosti.
Tým sa proces tvorby QFD ukončuje a pokračuje druhou úrovňou, kde sa technické špecifikácie prenesú do matice QFD II. stupňa do ľavých riadkov (zákaznícka požiadavka) a skúma sa ich vzťah s požiadavkami na systém a diely.

Fázy tvorby QFD

Obr. 2: Fázy tvorby QFD

 

Ako vám vieme pomôcť

Vytvorenie správnej QFD je pomerne komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje skúsenosti a prax. Naša spoločnosť vám pomôže s vypracovaním QFD zabezpečením školení a organizáciou workshopov.

Referencie
[1]: Akao, Yoji (1994). "Development History of Quality Function Deployment". The Customer Driven Approach to Quality Planning and Deployment. Minato, Tokyo: Asian Productivity Organization. ISBN 92-833-1121-3.